Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (13-10-2015)

[ Xem tiếp ]

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014) (13-10-2015)

[ Xem tiếp ]

Quyết định ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (26-11-2014)

Quyết định ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch [ Xem tiếp ]

Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (03-04-2014)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nội dung sau đây: [ Xem tiếp ]