NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ (28-04-2017)

Nghị quyết hội nghị ban chấp hành Đảng bộ [ Xem tiếp ]

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW (28-04-2017)

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 (25-04-2017)

Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 [ Xem tiếp ]

Báo cáo kết quả điều chỉnh quy hoạch chức danh lãnh đạo trường và cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2016 - 2021 (17-04-2017)

Báo cáo kết quả điều chỉnh quy hoạch chức danh lãnh đạo trường và cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2016 - 2021 [ Xem tiếp ]