Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ quý 1/2017 (29-03-2017)

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ quý 1/2017 [ Xem tiếp ]

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 1,2/2017 (01-03-2017)

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 1,2/2017 [ Xem tiếp ]

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2017 (17-02-2017)

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2017 [ Xem tiếp ]

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (12-01-2017)

Mẫu kế hoạch thực hiện và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (của tập thể và cá nhân) đính kèm Hướng dẫn số 05 ngày 12/1/2017 của Đảng ủy. [ Xem tiếp ]