Thông báo: Kết quả bình xét thi đua và khen thưởng năm học 2018-2019 (14-08-2019)

[ Xem tiếp ]

Hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động tổ công đoàn và tổng kết thi đua năm học 2018-2019 (20-06-2019)

Hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động tổ công đoàn và tổng kết thi đua năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành giả cao trong học tập và thi đấu thể thao năm học 2018-2019 (31-05-2019)

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành giả cao trong học tập và thi đấu thể thao năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt , năm học 2018-2019 (31-05-2019)

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt , năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]