Đoàn cán bộ tham gia Hội thao CNVCLĐ TP ĐN lần thứ 7 -2016 (14-04-2016)