Kết luận của BCH Công đoàn trường tại phiên họp đầu quý III/2016 (08-07-2016)

 Xem tại liên kết sau:

Download