Góp ý văn bản Đại hội công đoàn 2017 (13-09-2017)


Góp ý văn bản đại hội công đoàn 2017 gồm:

- Báo cáo Đại hội Công đoàn thành phố khóa 16: XEM
- Báo cáo Đại hội Công đoàn Trường khóa 19: XEM
-
Điều lệ Công đoàn Việt Nam: XEM
- Hướng dẫn góp ý Điều lệ Công đoàn Việt Nam: XEM