Trang tin Khoa- Bộ môn Khoa Quản lý TDTT

 

 

 

KHOA QUẢN LÝ TDTT - SPORTS MANAGEMENT

 

Văn phòng: Tầng 2 khu nhà tập Đa năng, Trường Đại học TDTT Đà nẵng.

 

Điện thoại: 02363.725545

 

Email:khoaqltdtt@gmail.com

 

Lãnh đạo khoa: 

 

          - Trưởng khoa:              TS. Trần Mạnh Hưng

 

          - Phó trưởng khoa:        TS. Trần Hữu Hùng

 

Ngày thành lập: Ngày 10 tháng 9 năm 2012. (Theo Quyết định số 913/QĐ-TDTTĐN của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Đà Nẵng).

 

Ngành đào tạo: Quản lý Thể dục thể thao trình độ đại học, hệ chính quy. (Theo quyết định số 550/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

1. Vị trí và chức năng.

 

Khoa Quản lý Thể dục thể thao là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo sinh viên học ngành Quản lý TDTT và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

 

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học thuộc ngành học Quản lý TDTT; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

 

2.2. Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội.

 

2.3. Phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình các môn học thuộc ngành quản lý TDTT.

 

2.4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc khoa; công bố chuẩn đầu ra sinh viên ngành Quản lý Thể dục thể thao.

 

2.5. Nghiên cứu, đề xuất phát triển các hình thức đào tạo, bậc đào tạo ngành Quản lý TDTT; nghiên cứu, đề xuất mở chuyên ngành đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng.

 

 

 

2.6. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên ngành quản lý TDTT.

 

2.7. Quản lý, giáo dục, cố vấn cho sinh viên về: mục tiêu đào tạo của ngành học, lựa chọn, xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và xác định phương pháp học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên.

 

2.8. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

 

2.9. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

 

2.10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

 

2.11. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

 

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

3. Tổ chức.

 

3.1. Khoa Quản lý TDTT có các vị trí việc làm sau:

 

a.     Trưởng khoa

 

b.     Phó trưởng khoa

 

c.     Trưởng bộ môn trực thuộc khoa

 

d.     Phó trưởng bộ môn trực thuộc khoa

 

e.     Giảng viên

 

f.      Chuyên viên giáo vụ khoa

 

g.     Chuyên viên quản lý kết quả học tập sinh viên

 

h.     Chuyên viên trợ lý khoa học

 

3.2. Các bộ môn thuộc khoa Quản lý TDTT

 

3.2.1. Bộ môn Khoa học quản lý:

 

3.2.2. Bộ môn Quản lý Thể dục thể thao:

 

3.2.3. Bộ môn Kinh tế Thể thao:

 

4. Phân công nhiệm vụ cán bộ - giảng viên thuộc khoa Quản lý TDTT:

  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

TS. Trần Mạnh Hưng
ĐT.0905693535

Trưởng khoa

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo chung công việc khoa.

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình giảng dạy và mời giảng các môn học thuộc lĩnh vực khoa Quản lý TDTT.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.

2

TS. Trần Hữu Hùng
ĐT.0982998732

Phó trưởng khoa -Trưởng bộ môn khoa học quản lý

- Trực tiếp theo dõi chương trình, kế hoạch, công tác nghiên cứu khoa học của khoa và phát triển tài liệu học tập quản lý TDTT do khoa chủ trì.

- Giảng dạy các môn học được phân công, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH.

-Làm chủ biên hoặc tham gia biên soạn giáo trình các môn Khoa quản lý.

- Giảng dạy các môn học, thuộc Khoa,chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học quản lý.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.

3

TS. Đặng Trần Thanh Ngọc
ĐT:01257411389

Giảng viên

- Giảng dạy môn học Pháp luật đại cương, Quản lý trí tuệ, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa.

- Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.

4

ThS. Phan Thị Bích Ngọc
ĐT. 0965615777

Giảng viên

- Giảng dạy môn học Tiếng Việt thực hành, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Hành chính lưu trữ, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa.

- Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Thực hiện các nhiệm vu khác khi được giao.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.

5

ThS. Nguyễn Thị Phương
ĐT. 0983508642

Giảng viên

- Giảng dạy môn học được phân công, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa.

- Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Theo dõi công tác thi đua của khoa.

- Thực hiện các nhiệm vu khác khi được giao.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.

6

ThS. Bùi Lê MinhTâm
ĐT. 0973926782

Giảng viên, Trợ lý khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ giáo vụ khoa.

- Giảng dạy môn học được phân công, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa.

- Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Tiếp nhận, báo cáo và lưu trữ các văn bản hành chính; theo dõi việc thực hiện ISO của khoa.

- Thực hiện các nhiệm vu khác khi được giao.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.

7

ThS. Nguyễn Đức Minh
ĐT. 0931463843

Giảng

viên

- Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ giáo vụ khoa.

- Giảng dạy môn học được phân công, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Tiếp nhận, báo cáo và lưu trữ các văn bản hành chính và văn bản khoa học đến và đi; theo dõi việc thực hiện ISO của khoa.

- Thực hiện các nhiệm vu khác khi được giao.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học. 

 

KHOA QUẢN LÝ TDTT

    TRƯỞNG KHOA

 

 

Trần Mạnh Hưng