Trang tin Khoa- Bộ môn K. Quản lý TDTT

 

GIỚI THIỆU KHOA QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

 

Văn phòng : Tầng 2 khu nhà tập đa năng, trường Đại học TDTT Đà Nẵng

 

Địa chỉ : 44 Dũng sĩ Thanh Khê – Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng

 

Điện thoại : 05113.725545

 

Cán bộ viên chức của khoa :

 

  1. Trưởng khoa :      TS. Phan Thanh Hài
  2. Phó trưởng khoa :  TS. Trần Hữu Hùng
  3. Phó trưởng khoa :  TS. Trần Mạnh Hưng
  4. Giảng viên :          - TS. Đặng Trần Thanh Ngọc

 

                             - ThS. Phan Thị Bích Ngọc

 

                             - ThS. Nguyễn Thị Phương

 

                             - Cn. Bùi Lê Minh Tâm

 


 

 

Ngành đào tạo : Cử nhân Quản lý Thể dục thể thao

 

(Theo Quyết định số 550/QĐ-BGD ĐT ngày 13/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

 

1.Vị trí chức năng :

 

Khoa Quản lý TDTT là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo sinh viên ngành học Quản lý TDTT và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn :

 

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học ngành Quản lý TDTT; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

 

2.2. Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội.

 

2.3. Phối hợp biên soạn giáo trình, chương trình các môn học thuộc ngành Quản lý TDTT.

 

2.4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng kế hoạch  bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc khoa;  chuẩn đầu ra của sinh viên ngành Quản lý TDTT.

 

2.5.  Nghiên cứu, đề xuất phát triển các hình thức đào tạo, bậc đào tạo ngành Quản lý TDTT hoặc mở chuyên ngành đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng.

 

2.6. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên ngành Quản lý TDTT.

 

2.7. Quản lý, giáo dục, cố vấn cho sinh viên về: mục tiêu đào tạo của ngành học, lựa chọn, đăng ký kế hoạch học tập và xác định phương pháp học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên.

 

2.8. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

 

2.9. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

 

2.10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

 

2.11. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

 

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

3. Tổ chức.  Khoa Quản lý TDTT có các vị trí việc làm sau :

 

a. Trưởng khoa

 

b. Phó trưởng khoa

 

c. Trưởng bộ môn trực thuộc khoa

 

d. Phó trưởng bộ môn trực thuộc khoa

 

e. Giảng viên

 

f. Chuyên viên giáo vụ khoa

 

g. Chuyên viên quản lý kết quả học tập sinh viên

 

h. Chuyên viên trợ lý khoa học

 

4. Phân công nhiệm vụ cán bộ - giảng viên thuộc khoa Quản lý TDTT

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

 

 

1

 

TS. Phan Thanh Hài

Tel. 0913459345

 

Phó Hiệu trưởng – Trưởng khoa

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo chung công việc khoa.

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực khoa Quản lý TDTT.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học và học viên cao học.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

TS. Trần

Hữu Hùng

Tel. 0982998732

 

 

 

 

Phó trưởng khoa – Trưởng bộ môn Khoa học quản lý

- Thay mặt trưởng khoa quản lý khoa khi trưởng khoa đi công tác.

- Thay mặt trưởng khoa biên soạn các văn bản trong triển khai nhiệm vụ công tác của khoa và tham gia các cuộc họp giao ban.

- Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo đề cương được duyệt hoặc theo sự phân công của khoa.

- Tổng hợp chuyên môn về xây dựng chương trình, đề cương môn học, thuộc bộ môn Khoa học quản lý.

- Làm chủ biên hoặc tham gia biên soạn giáo trình các môn khoa học quản lý được giao.

- Giảng dạy các môn học được phân công, chịu trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến các môn khoa học quản lý. Bố trí mời giảng những môn khoa học quản lý.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học và học viên cao học.

 

3

 

TS. Trần Mạnh Hưng

Tel. 0905693535

 

Phó trưởng khoa

- Giúp trưởng khoa trực tiếp theo dõi chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và phát triển tài liệu học tập quản lý TDTT do khoa chủ trì.

- Ký các văn bản liên quan đến hoạt động khoa học của khoa.

- Giảng dạy các môn học được phân công, chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến môn học.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học và học viên cao học.

 

 

 

 

4

 

 

 

Th.S Đặng Trần Thanh Ngọc

Tel. 01257411389

 

 

 

Giảng viên

- Giảng dạy môn học Pháp luật đại cương, chịu trách nhiệm toàn bộ những  vấn đề có liên quan đến môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Thực hiện các nhiệm vu khác khi được giao.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Th.S Phan Thị Bích Ngọc

Tel. 0965615777

 

 

 

 

Giảng viên

- Giảng dạy môn học Tiếng Việt thực hành, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Hành chính lưu trữ, chịu trách nhiệm toàn bộ những  vấn đề có liên quan đến các môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Thực hiện các nhiệm vu khác khi được giao.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Phương

Tel. 0983508642

 

 

 

 

Giảng viên

- Giảng dạy môn học được phân công, chịu trách nhiệm toàn bộ những  vấn đề có liên quan đến các môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Theo dõi công tác thi đua của khoa.

- Thực hiện các nhiệm vu khác khi được giao.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Cn. Bùi Lê Minh Tâm

Tel. 0973926782

 

 

 

 

Giảng viên

- Thực hiện các nhiệm vụ giáo vụ khoa.

- Giảng dạy môn học được phân công, chịu trách nhiệm toàn bộ những  vấn đề có liên quan đến các môn học.

- Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

- Tiếp nhận, báo cáo và lưu trữ các văn bản hành chính và văn bản khoa học đến và đi; theo dõi việc thực hiện ISO của khoa.

- Thực hiện các nhiệm vu khác khi được giao.

- Hướng dẫn khoa học cho sinh viên đại học.