Trang tin Khoa- Bộ môn K. Huấn luyện thể thao

 

I. Các bộ môn trực thuộc Khoa HLTT:

1. Bộ môn Khoa học huấn luyện.

2. Bộ môn Y học - Tâm lý huấn luyện.

3. Bộ môn Thực hành huấn luyện.

II. CBVC thuộc Khoa:

1. Trần Duy Hòa - Phó Hiệu trưởng, kiêm Trưởng khoa    
2. Trương Minh Hải - Phó trưởng khoa 
3. Đỗ Thế Hồng - Trưởng BM Khoa học huấn luyện
4. Phan Thị Miên

5. Lê Chí Hùng -  Trưởng BM, Thực hành HL

6. Nguyễn Thị Thu Hồng

7. Đặng Bùi Thanh Tuấn

III. Chức năng: 

Khoa Huấn luyện Thể dục thể thao là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo sinh viên, học viên học ngành Huấn luyện Thể dục thể thao và tổ chức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa.  

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học thuộc ngành Huấn luyện TDTT; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

2. Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội.

3. Phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình các môn học thuộc ngành Huấn luyện thể thao.

4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc khoa; công bố chuẩn đầu ra sinh viên ngành Huấn luyện thể thao.

5. Nghiên cứu, đề xuất phát triển các hình thức đào tạo, bậc đào tạo ngành Huấn luyện TDTT; nghiên cứu, đề xuất mở chuyên ngành đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng.

6. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên ngành Huấn luyện TDTT.

7. Quản lý, giáo dục, cố vấn cho sinh viên về: mục tiêu đào tạo của ngành học, lựa chọn, xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và xác định phương pháp học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên.

8. Xây dựng và quản lý cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

9. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

11. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC KHOA HLTT (Áp dụng từ ngày 01/9/2016)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

TS. Trần Duy Hòa

Điện thoại: 0908233919

Email: duyhoafootball@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Trưởng khoa

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo chung công việc khoa

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực HLTT 

2

TS. Trương Minh Hải

Điện thoại: 01653178177

Email: haidkdn@yahoo.com.vn

Phó trưởng khoa

- Thay mặt trưởng Khoa quản lý khoa khi trưởng khoa đi công tác.

- Ký thay trưởng khoa một số văn bản ban hành nội bộ khoa.

-  Thay mặt trưởng khoa biên soạn các văn bản trong triển khai nhiệm vụ công tác của khoa và tham gia các cuộc họp giao ban.

- Tổng hợp chuyên môn về xây dựng chương trình, đề cương môn học, biên soạn giáo trình và góp ý chuyên môn trong các cuộc hội thảo khoa và trường.

3

Ths. Lê Chí Hùng

Điện thoại: 0903566768

Email: lechihungttdn@gmail.com

Trưởng bộ môn thực hành huấn luyện.

- Phụ tráchbộ môn thực hành huấn luyện.

phụ trách công tác giáo vụ, triển khai các văn bản chuyên môn có liên quan đến đào tạo.

- Kiểm tra đề cương chi tiết, giáo án lên lớp của GV.

- Đảm nhận công tác mời giảng vàtính khối lượng cho các giảng viên tham gia giảng dạy của khoa.

- Dự báo khối lượng đầu năm học, báo cáo khối lượng hàng tháng và từng học kỳ. 

- Phụ trách, theo dõi khóa ĐH 9 HLTT

- Phụ trách các hoạt động công đoàn của khoa 

4

Ths. Đỗ Thế Hồng

Điện thoại: 0905010170

Email: thehongwushu@gmail.com

Trưởng bộ môn Khoa học huấn luyện.

- Phụ trách bộ môn KHHL

 Phụ trách công tác nghiên cứu khoa hoc của khoa, hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH, bài báo, chuyên đề, nội san của các GV và SV trong khoa  

- Tổng hợp khối lượng NCKH hàng năm của giảng viên trong khoa và lưu trữ hồ sơ  NCKH

- Phụ trách, theo dõi khóa ĐH 8 HLTT

5

Ths. Phan Thị Miên

Điện thoại: 0905212476

Email: phanmien63@gmail.com

 

Trưởng bộ môn Y học – Tâm lý HL

- Phụ trách các môn học đại cương và cơ sở ngành

- Phụ trách công tác thi đua của khoa, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thi đua.

- Theo dõi công tác nữ công của khoa

6

CN. Nguyễn Thị Thu Hồng

Điện thoại: 01223888325

Email: thuhong1288@yahoo.com

Chuyên viên

- Phụ trách công tác văn phòng, thủ quỷ của khoa

- Quản lý kết quả học tập các khóa,lớp Huấn luyện thể thao.

- Kiêm dạy môn bóng chuyền

- Phụ trách, theo dõi khóa ĐH 10 HLTT

7

CN. Đặng Bùi Thanh Tuấn

Điện thoại: 0987729592

Email: tuantennis92@gmail.com

Chuyên viên

- Báo lịch giảng dạy, công tác coi thi, chấm thi, học lại, thi lại

- Kiêm dạy môn Quần vợt

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, các văn bản của Khoa theo ISO 9001-2008


                                                                                                      

KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO
                                                                                            Trưởng khoa

                                                                                                  Đã ký

TS.Trần Duy Hòa