Trang tin Khoa- Bộ môn K. Huấn luyện thể thao

 

I. Các bộ môn trực thuộc Khoa HLTT:

1. Bộ môn Khoa học huấn luyện.

2. Bộ môn Y học - Tâm lý huấn luyện.

3. Bộ môn Thực hành huấn luyện.

II. CBVC thuộc Khoa:

 

1. Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa HLTT   
2. Đỗ Thế Hồng - Trưởng Bộ môn Khoa học Huấn Luyện
3. Phan Thị Miên - Trưởng Bộ môn Y học – Tâm Lý HL 

4. Lê Chí Hùng - Trưởng Bộ môn Thực hành HL 

5. Nguyễn Thị Thu Hồng – Chuyên viên kiêm giảng dạy BC 

6. Đặng Bùi Thanh Tuấn – Chuyên viên kiêm giảng dạy Quần vợt 

 

III. Chức năng: 

 Khoa Huấn luyện Thể dục thể thao là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo sinh viên, học viên học ngành Huấn luyện Thể dục thể thao và tổ chức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa.  

 

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học thuộc ngành Huấn luyện TDTT; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

2. Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội.

3. Phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình các môn học thuộc ngành Huấn luyện thể thao.

4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên thuộc khoa; công bố chuẩn đầu ra sinh viên ngành Huấn luyện thể thao.

5. Nghiên cứu, đề xuất phát triển các hình thức đào tạo, bậc đào tạo ngành Huấn luyện TDTT; nghiên cứu, đề xuất mở chuyên ngành đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng.

6. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên ngành Huấn luyện TDTT.

7. Quản lý, giáo dục, cố vấn cho sinh viên về: mục tiêu đào tạo của ngành học, lựa chọn, xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và xác định phương pháp học tập, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên.

8. Xây dựng và quản lý cán bộ, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

9. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

11. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC KHOA HUẤN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO (Áp dụng từ ngày 15/02/2017)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

 

1

 

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: 0905463777

Email: tuananhtdttdn@gmail.com

   

Phó Trưởng khoa HLTT

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo chung công việc khoa

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực HLTT

- Soạn các văn bản trong triển khai nhiệm vụ công tác của khoa và tham gia các cuộc họp giao ban.

- Tổng hợp chuyên môn về xây dựng chương trình, đề cương môn học, biên soạn giáo trình và góp ý chuyên môn trong các cuộc hội thảo khoa và trường.

- Phụ trách, theo dõi lớp HL ĐK ĐH8, PT ĐK ĐH8,HL ĐK ĐH9, PT ĐK ĐH9.

 

2

 

Th.S. Lê Chí Hùng

Điện thoại: 0903566768

Email: lechihungttdn@gmail.com

 

Trưởng Bộ môn thực hành huấn luyện, kiêm giáo vụ khoa

- Tham mưu công tác chuyên môn giảng dạy: Triển khai các văn bản chuyên môn có liên quan đến đào tạo.

- Triển khai nhiệm vụ: Biên soạn đề cương môn học và phân lịch giảng dạy, công tác coi thi, chấm thi, học lại, thi lại, tổng hợp các điểm thành phần.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án lên lớp của GV.

- Dự báo khối lượng đầu năm học, báo cáo khối lượng hàng tháng và từng học kỳ.

 

3

 

Th.S. Đỗ Thế Hồng

Điện thoại: 0905010170

Email: thehongwushu@gmail.com

 

Trưởng Bộ môn Khoa học huấn luyện, kiêm trợ lý khoa học

- Tham mưu những vấn đề có liên quan đến công tác giảng dạy bộ môn khoa học huấn luyện.

- Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn về công tác nghiên cứu KH để triển khai trong khoa.

- Theo dõi công tác NCKH của các GV và SV trong khoa  

- Tổng hợp và lưu trữ hồ sơ  NCKH

- Phụ trách, theo dõi lớp Huấn luyện Bóng đá ĐH8

- Phụ trách các hoạt động công đoàn của khoa

 

4

 

Th.S. Phan Thị Miên
Điện thoại: 0905212476
Email: phanmien63@gmail.com

 

Trưởng bộ môn Y học – Tâm lý HL

- Phụ trách các môn học đại cương và cơ sở ngành

- Phụ trách công tác thi đua của khoa, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thi đua.

- Theo dõi công tác nữ công của khoa

 

5

 

CN. Nguyễn Thị Thu Hồng

Điện thoại: 01223888325

Email: thuhong1288@yahoo.com

Chuyên viên

Kiêm giảng dạy

Bóng Chuyền

- Phụ trách công tác văn phòng của khoa

- Giúp việc chuyên môn cho giáo vụ khoa về quản lý kết quả học tập các khóa, lớp Huấn luyện thể thao.

- Kiêm dạy môn bóng chuyền và phụ trách, theo dõi lớp Huấn luyện Bóng chuyền ĐH8.

6

CN. Đặng Bùi Thanh Tuấn

Điện thoại: 0987729592

Email: tuantennis92@gmail.com

Chuyên viên Kiêm giảng dạy

 Quần vợt

- Giúp việc chuyên môn cho giáo vụ khoa về quản lý kết quả học tập các khóa, lớp Huấn luyện thể thao.

- Kiêm dạy môn Quần vợt

- Công tác văn thư của Khoa

 

                                                                                                     Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2017

KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO

                                                                                            Phó Trưởng khoa

                                                                                        TS.Nguyễn Tuấn Anh