Trang tin Tổ chức TT Ngoại ngữ tin học

   


Giám đốc Trung tâm:
           Ths. Nguyễn Sinh Thành

* Chức năng:

Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

* Nhiệm vụ:

1. Điều tra nhu cầu học ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

* Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C;

* Chương trình tin học ứng dụng trình độ A, B, C;

* Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin;

* Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;

* Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông cho giáo viên của trung tâm và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu.

3. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông.

5. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông.

6. Tham gia các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ theo kế hoạch chung của nhà trường.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành.

8. Quản lý, sử dụng tài sản được giao; đề xuất bổ sung, sửa chữa tài sản để đảm bảo yêu cầu công tác.

9. Phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động dân chủ trong cơ quan; phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường để thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng và nhiệm vụ chung của nhà trường.

10. Thưc hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.