Trang tin Tổ chức P.Hành chính, Tổng hợp

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

Chức năng.

Phòng Hành chính, Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng có chức năng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý các lĩnh vực công tác sau:

a)     Tổ chức, Cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ;

b)    Thi đua, Khen thưởng;

c)     Hành chính, Văn thư, Lưu trữ  và Pháp chế;

d)    Tài chính, Kế toán;

e)     Quản trị cơ sở vật chất;

f)      Quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản;

g)     Quản trị các hoạt động dịch vụ;

h)    Y tế trường học.

Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Công tác Tổ chức, Cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ:

1.1. Tham mưu xây dựng, trình duyệt và tổ chức triển khai cơ cấu tổ chức, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc.

1.2. Xây dựng đề án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.3. Hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy định quản lý công tác cán bộ trong nhà trường.

1.4. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, điều động, thôi việc, hưu trí, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

1.5. Triển khai và phối hợp triển khai thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức, người lao động.

1.6. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

1.7. Đề xuất kế hoạch, biện pháp và hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Công tác thi đua, khen thưởng:

2.1. Hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường. Tham mưu xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường.

2.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động và tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường; hướng dẫn thực hiện tiêu chí, định mức, quy trình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị, cá nhân trong nhà trường.

2.3. Thường trực giúp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng triển khai các văn bản chỉ đạo, quản lý nghiệp vụ và hồ sơ khen thưởng.

3. Công tác Hành chính, Văn thư, Lưu trữ và Pháp chế:

3.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nhà trường xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác (dài hạn, ngắn hạn) của Lãnh đạo trường; giúp Lãnh đạo trường theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và đề xuất biện pháp điều chỉnh kế hoạch triển khai.

3.2. Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và pháp chế; tham mưu xây dựng các văn bản quản lý, điều hành của nhà trường về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; đề xuất triển khai cải cách hành chính.

3.3. Giúp Hiệu trưởng giải quyết các thủ tục hành chính trong nhà trường và đối với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; là đầu mối để Lãnh đạo trường quan hệ công tác với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

3.4. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của Nhà nước và của nhà trường.

3.5. Xây dựng báo cáo tổng kết, sơ kết, báo cáo đột xuất theo quy định của cấp trên và của Hiệu trưởng; tổng hợp phục vụ giao ban hàng tháng và xây dựng lịch công tác hàng tuần.

3.6. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân; quản lý điều hành xe công phục vụ công tác và tổ chức phục vụ các hoạt động của nhà trường theo phân công của Hiệu trưởng.

3.7. Đề xuất triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ thực hiện của nhà trường; kiểm tra, xử lý về thể thức và tính hợp pháp các văn bản Trường phát hành.

3.8. Thường trực giúp Hiệu trưởng triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Công tác Tài chính, Kế toán:

4.1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4.2. Lập dự toán thu, chi, điều hành dự toán được giao, thống nhất thu và quản lý các nguồn thu theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

4.3. Tổ chức công tác kế toán sự nghiệp, kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và báo cáo quyết toán các nguồn thu của nhà trường theo quy định của pháp luật.

4.4. Thực hiện việc chi trả tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động; đại diện quyết toán các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

4.5. Chi các khoản theo định mức chi của Quy chế Chi tiêu nội bộ và các khoản chi khác phục vụ hoạt động của nhà trường theo quy định. Triển khai lộ trình tự chủ tài chính theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thường trực Ban xây dựng và sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

4.6. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng cơ sở vật chất, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và chủ trì tham mưu xây dựng Quy chế quản lý tài chính theo qui định hiện hành.

4.7. Tổ chức, quản lý thu, chi quỹ tiền mặt theo quy định của pháp luật.

5. Công tác Quản trị cơ sở vật chất:

5.1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về trang bị, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5.2. Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ trong Nhà trường.

5.3. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường về tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng cơ sở vật, thiết bị, dụng cụ; quy trình thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật, thiết bị, dụng cụ.

5.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch mua sắm, bảo trì, duy tu, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ .

5.5. Lập danh mục quản lý tài sản thuộc sở hữu của Nhà trường; tổ chức thống kê, kiểm kê định kỳ, đánh giá hiệu quả sử dụng, đánh giá lại giá trị tài sản, đề xuất và xử lý các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ.

5.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng và triển khai các biện pháp phòng chống cháy, nổ, phòng chống thiên tai và các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản của Nhà trường; đề xuất và triển khai các giải pháp làm đẹp cảnh quan, vệ sinh học đường và vệ sinh môi trường làm việc của Nhà trường.

5.7. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản, bảo vệ các hoạt động trong Nhà trường; là đầu mối liên hệ với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong công tác phối hợp bảo vệ tài sản thuộc sở hữu Nhà trường.

6. Công tác Quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản

6.1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, quy hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản phục vụ mục tiêu, chiến lược phát triển Nhà trường.

6.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác đầu, tư xây dựng mới cơ bản, hạng mục cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

6.3. Tham mưu cho Hiệu trưởng lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và triển khai quy trình tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

6.4. Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản và thực hiện chế độ báo cáo về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Hiệu trưởng.

6.5. Làm thường trực Ban quản lý các dự án đầu tư của Nhà trường; là đầu mối và chuẩn bị các nội dung cho Lãnh đạo trường quan hệ giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư.

7. Quản trị các hoạt động dịch vụ:

7.1. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hoạt động dịch vụ cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tạo nguồn thu cho Nhà trường.

7.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của Nhà trường về điều kiện, định mức, đơn giá và quy trình cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ.

7.3. Làm đầu mối giao dịch và đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, ký hợp đồng dịch vụ tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao trong và ngoài Nhà trường theo nhu cầu xã hội.

7.4. Đề xuất Hiệu trưởng ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ hoạt động dịch vụ.

8. Công tác Y tế trường học:

8.1. Hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về công tác Y tế trường học trong nhà trường; đề xuất nội dung và kinh phí hoạt động Y tế trường học hàng năm.

8.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong nhà trường; tư vấn triển khai hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và quản lý hồ sơ khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường.

8.3. Tổ chức sơ cứu các chấn thương, tai nạn trong hoạt động giáo dục của nhà trường; khám và cấp thuốc các bệnh thông thường cho viên chức, người lao động; cấp giấy kiến tập cho người học.

8.4. Đề xuất và lập kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh phòng bệnh trong nhà trường.

8.5. Phối hợp tuyên truyền cho người học thực hiện Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và tuyên truyền triển khai các hình thức bảo hiểm tự nguyện về bảo vệ sức khỏe.

9. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc Phòng Hành chính, Tổng hợp; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

10. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành;

11. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.