Trang tin Tổ chức Hội đồng Trường

Quyết định số 3430/QĐ-BVHTTDL, ngày 18/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Hội đồng trường Trường  ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025Danh sách Hội đồng trường Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban hành kèm theo quyết định số 3430/QĐ-BVHTTD, ngày 18/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


Quyết định số 3440/QĐ-BVHTTDL, ngày 18/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường  ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025