Trang tin Khoa- Bộ môn K. Ngoại ngữ - Tin học

Các Bộ môn trực thuộc Khoa Ngoại ngữ - Tin học:

1. Bộ môn tiếng Anh;

2. Bộ môn Toán, Tin

CBVC thuộc Khoa:

   1. Phan Thị Ngà - Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa, kiêm Trưởng BM Toán, Tin
   2. Nguyễn Thị Mỹ Nga - Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng BM tiếng Anh
   3. Giao Thị Kim Đông
   4. Võ Thị Trang
   5. Phạm Tuấn Anh
   6. Nguyễn Thế Cần
   7. Đoàn Minh Hữu
   8. Nguyễn Thị Hồng Mến
   9. Lê Thị Tâm
   10.Bùi Thị Nhã Phương

Vị trí và chức năng:

   Khoa Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn tiếng Anh, Tin học, Toán và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa (Khoa ngoại ngữ - Tin học chưa tuyển sinh đào tạo ngành).

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn tiếng Anh, Tin học, Toán Thống kê, Đo lường thể thao; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh, Tin học, Toán Thống kê, Đo lường thể thao 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc Khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

7. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

8. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

9. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC (Áp dụng từ ngày 08/08/2016)

 

                                                                           

HỌ VÀ TÊN

CÔNG VIỆC ĐẢM NHẬN

Ths. Phan Thị Ngà

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa - Phụ trách Khoa

                Kiêm Trưởng bộ môn Toán -Tin

Chức danh: Giảng viên

Email: phanthinga_ptn@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0905.855.496

                   0965.237.496

Trách nhiệm và quyền hạn:

Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các môn Ngoại ngữ, Tin học, Toán thống kê, Đo lường theo quy định hiện hành:

-Trực tiếp tổ chức, điều hành Khoa thực hiện kế hoạch giảng dạy và NCKH các môn học được giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng, hiệu quả thực hiện

-Quản lý, giáo dục, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên trong Khoa

-Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Khoa theo tháng, quý, học kỳ, năm học

-Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, tài liệu của Khoa

-Trực tiếp điều hành công tác chuyên môn của bộ môn Toán –Tin

-Thực hiện nhiệm vụ của một giảng viên môn Tin học

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám Hiệu phân công

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Nga

Chức vụ: Phó trưởng Khoa

                Kiêm trưởng bộ môn Tiếng Anh

Chức danh: Giảng viên

Email: mynga69@yahoo.com

Điện thoại: 0986.151.369

Trách nhiệm và quyền hạn:

Chịu trách nhiệm trước Phụ trách Khoa về mảng công việc được phân công

-Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn của bộ môn Tiếng Anh.

-Phụ trách ISO của Khoa

-Theo dõi sử dụng cơ sở vật chất trong Khoa

-Thực hiện nhiệm vụ của một giảng viên môn Tiếng Anh

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

 

Ths. Giao Thị Kim Đông

Chức danh: Giảng viên

Email: donggk1978@gmail.com

Điện thoại: 0988.789.219

 

Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên Toán thống kê và Đo lường, trợ lý Khoa:

-Giảng dạy môn Toán thống kê, Đo lường theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

-Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên

-Trực tiếp nhận và phân lịch công tác cá nhân của Khoa.

-Dự báo, thống kê khối lượng giảng dạy của các giảng viên trong Khoa

-Lưu trữ kế hoạch giảng dạy, lịch trình, đề cương chi tiết môn học của Khoa

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

 

Ths. Nguyễn Thị Hồng Mến

Chức danh: Giảng viên

Email: ylai313@yahoo.com

Điện thoại: 0905.689.550

 

Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên môn Tiếng Anh, Trợ lý khoa học, Thủ quỹ Khoa:

-Giảng dạy môn Tiếng Anh theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

-Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên

-Phụ  trách công tác nghiên cứu khoa học của Khoa

-Lưu trữ hồ sơ thao giảng và thi đua khen thưởng của Khoa

-Thực hiện thu chi quỹ theo quy định của Khoa

-Lưu trữ sổ lên lớp của GV trong khoa

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

Ths. Đoàn Minh Hữu

Chức danh: Giảng viên

Email: minhuu2005@yahoo.com

Điện thoại: 0914.142.012

Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên Tiếng Anh:

-Giảng dạy môn Tiếng Anh theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

-Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên

-Lưu trữ giáo án giảng dạy của GV trong Khoa

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

Ths. Lê Thị Tâm

Chức danh: Giảng viên

Email: lebangtam182@gmail.com

Điện thoại: 0946.180.287

Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên Tiếng Anh, thư ký Khoa:

-Giảng dạy môn Tiếng Anh theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

-Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

-Thư ký Khoa

-Lưu trữ các văn bản gởi đi của Khoa

-Lưu trữ hồ sơ điểm môn Tiếng  Anh

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

Ths. Nguyễn Thế Cần

Chức danh: Giảng viên

Email: thecandn2008@gmail.com

Điện thoại: 0095.278.708

Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên môn Tiếng Anh:

-Giảng dạy môn Tiếng Anh theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

-Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên

-Lưu trữ hồ sơ điểm các khóa liên thông, VHVL môn Tiếng Anh

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

Ths. Bùi Thị Nhã Phương

Chức danh: Giảng viên

Email: phuongptn@gmail.com

Điện thoại: 0905.556.393

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên môn Tiếng Anh:

-Giảng dạy môn Tiếng Anh theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

-Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên

-Lưu trữ công văn đến

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao

Ths. Võ Thị Trang

Chức danh: Giảng viên

Email: Trangvo0608@gmail.com

Điện Thoại: 0128.754.6796

 

Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên Toán – Tin:

-Giảng dạy môn Toán thống kê, Tin học theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường

-Lưu trữ các hồ sơ điểm bộ môn Toán – Tin

-Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

-Thực hiện nhiệm vụ khác khi được giao

 

 

 

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 08 năm 2016

 

PHỤ TRÁCH KHOA

 

 

 

  Phan Thị Ngà