Trang tin Khoa- Bộ môn BM. Bóng rổ - Bóng ném

 

   

 CBVC thuộc bộ môn:

    Kiều Trung Kiên - Phó phụ trách
   Nguyễn Hải Đường - Phó trưởng BM
    Hoàng Xuân Lục
    Hồ Tuyên
    Nguyễn Trường Nam

    Nguyễn Đại Nhân
    Nguyễn Việt Tuấn
    Đặng Hữu Lợi

Chức năng:

          Bộ môn Bóng rổ - Bóng ném là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn Bóng rổ, Bóng ném và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ môn.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn Bóng rổ, Bóng ném; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy môn Bóng rổ, Bóng ném. 

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hình thức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn theo nhu cầu xã hội.

7. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc bộ môn theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

10. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC

BỘ MÔN BÓNG RỔ - BÓNG NÉM

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

 

ThS. Kiều Trung Kiên

P.Trưởng bộ môn

Giảng viên môn học Bóng ném

Điện thoại: 0914345949

1. Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng:

    1.1. Quản lý, phân công, xây dựng chương trình, tiến trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học được phân công quản lý.

    1.2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Cải tiến phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

    1.3. Quản lý, giáo dục, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên theo phân cấp.

    1.4. Tiến hành sơ kết đánh giá tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ở bộ môn theo học kỳ, năm học và sau khi thực hiện nhiệm vụ lớn.

    1.5. Quản lý sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, dụng cụ, tài liệu được giao.

    1.6. Thực hiện chế độ thông tin hai chiều, chế độ dân chủ trong cơ quan.

    1.7. Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Lãnh đạo nhà trường.

2. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Bộ môn Bóng rổ - Bóng ném.

3. Giảng dạy các lớp các khóa chuyên sâu và phổ tu bóng ném.

4. Chịu trách nhiệm chính biên soạn chương trình, lịch trình, giáo án.

 

ThS. Nguyễn Đại Nhân

Giảng viên môn học Bóng rổ

Điện thoại: 0906445270

1. Thực hiện nhiệm vụ chung quy định cho giảng viên.

2. Nhiệm vụ trợ lý bộ môn.

    2.1. Thứ sáu hàng tuần nhận lịch từ phòng đào tạo, phân công lịch cho giảng viên môn học theo sự chỉ đạo của trưởng bộ môn.

    2.2. Sáng thứ hai hàng tuần nộp khối lượng công tác tuần về phòng Đào tạo.

    2.3. Cuối tháng thống kê khối lượng từng giảng viên bộ môn để có phương án điều chỉnh phù hợp.

    2.4. Đầu học kỳ và cuối học kỳ nhận biên bản, điểm của các khóa các lớp do giảng viên nộp lưu tại bộ môn.

    2.5. Cuối học kỳ, cuối năm học, nhận sổ diểm danh, giáo án của các khóa các lớp do giảng viên nộp lưu tại bộ môn. Thống kê khối lượng giảng viên trong bộ môn nộp về phòng Đào tạo.

     2.6. Đầu năm học thống kê, lập bảng dự báo khối lương giảng dạy của môn học, giảng viên giảng dạy của bộ môn nộp phòng Đào tạo.

3. Giảng dạy các lớp các khóa chuyên sâu và phổ tu bóng rổ.

4. Biên soạn lịch trình, giáo án, sổ điểm danh, biên bản thi kết thúc khóa chuyên sâu và phổ tu trình độ Cao đẳng và Đại học.

 ThS. Hồ Tuyên

Giảng viên môn học Bóng ném

Điện thoại: 0986355720

 

1. Thực hiện nhiệm vụ chung quy định cho giảng viên.

2. Nhiệm vụ trợ lý bộ môn.

    2.1. Xây dựng kế hoạch NCKH trong bộ môn.

    2.2. Theo dõi kế hoạch, thông báo phòng QLKH&HTQT về triển khai tại bộ môn.

    2.3. Đôn đốc nhắc nhở CBGV và SV bộ môn nghiên cứu khoa học, cũng như hoàn thành các công trình khoa học đúng thời gian quy định.

    2.4. Lưu trữ các tài liệu có liên quan đến NCKH tại bộ môn.

3. Giảng dạy các lớp các khóa chuyên sâu và phổ tu bóng ném.

4. Biên soạn lịch trình, giáo án, sổ điểm danh, biên bản thi kết thúc khóa chuyên sâu và phổ tu trình độ Cao đẳng và Đại học.

 

ThS. Hoàng Xuân Lục

Giảng viên môn học Bóng ném

Điện thoại: 0983555059

1. Thực hiện nhiệm vụ chung quy định cho giảng viên.

2. Giảng dạy các lớp các khóa chuyên sâu và phổ tu bóng ném.

3. Biên soạn lịch trình, giáo án, sổ điểm danh, biên bản thi kết thúc khóa chuyên sâu và phổ tu trình độ Cao đẳng và Đại học.

 

ThS. Nguyễn Xuân Ánh

Giảng viên môn học Bóng ném.

Điện thoại: 0906535338.

 

1. Thực hiện nhiệm vụ chung quy định cho giảng viên.

2. Giảng dạy các lớp các khóa chuyên sâu và phổ tu bóng ném.

3. Biên soạn lịch trình, giáo án, sổ điểm danh, biên bản thi kết thúc khóa chuyên sâu và phổ tu trình độ Cao đẳng và Đại học.

 

CN. Nguyễn Trường Nam

Giảng viên môn học Bóng ném

Điện thoại: 01642441051

1. Thực hiện nhiệm vụ chung quy định cho giảng viên.

2. Giảng dạy các lớp các khóa chuyên sâu và phổ tu bóng ném.

3. Biên soạn sổ điểm danh, biên bản thi kết thúc khóa đại học các lớp chuyên sâu và phổ tu bóng ném. Làm điểm thi kết thúc học phần môn Bóng ném các lớp.

 

ThS. Trần Xuân Khang

Giảng viên môn học Bóng rổ

Điện thoại: 0932591985

1. Thực hiện nhiệm vụ chung quy định cho giảng viên.

2. Thực hiện nhiệm vụ chung quy định cho giảng viên.

3. Biên soạn lịch trình, giáo án, sổ điểm danh, biên bản thi kết thúc khóa chuyên sâu và phổ tu trình độ Cao đẳng và Đại học.

 

CN. Đặng Hữu Lợi

Giảng viên môn học Bóng rổ

Điện thoại: 0905858361

1. Thực hiện nhiệm vụ chung quy định cho giảng viên.

2. Giảng dạy các lớp các khóa chuyên sâu và phổ tu bóng ném.

3. Biên soạn lịch trình, giáo án, sổ điểm danh, biên bản thi kết thúc khóa chuyên sâu và phổ tu trình độ Cao đẳng và Đại học.Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2014

P. Trưởng bộ môn
Kiều Trung Kiên