Trang tin Khoa- Bộ môn Khoa Y sinh học TDTT

 
   

 

            Khoa Y sinh TDTT thành lập vào ngày 04 tháng 8 năm 2008, được tách ra từ Bộ môn Lý luận cơ sở. Có nhiệm vụ giảng dạy các môn y sinh học TDTT và NCKH.

CBVC thuộc Khoa:

   1. BS. Lê Văn Xanh  - Phó trưởng khoa 
   2. TS. Nguyễn Nho Dũng 
   3. BS. Tôn Nữ Huyền Thu
   4. ThS. Phan Anh Tuấn - Trợ lý khoa
   5. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Trợ lý khoa học
Vị trí và chức năng:

         Khoa Y sinh TDTT là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn Giải phẫu, Sinh lý, Y học, Sinh hóa, Sinh cơ, Vệ sinh, Môi trường, Doping, Dinh dưỡng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của khoa (Khoa Y sinh TDTT chưa tuyển sinh đào tạo ngành).

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn Giải phẫu, Sinh lý, Y học, Sinh hóa, Sinh cơ, Vệ sinh, Môi trường, Doping, Dinh dưỡng; tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của nhà trường; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

 3. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học được giao.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy môn Giải phẫu, Sinh lý, Y học, Sinh hóa, Sinh cơ, Vệ sinh, Môi trường, Doping, Dinh dưỡng.

5. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Xây dựng đội ngũ giảng viên; quản lý cán bộ, giảng viên thuộc Khoa theo phân cấp; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên.

7. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin theo quy định hiện hành.

8. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

9. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  KHOA Y SINH TDTT

(Áp dụng từ ngày 01/01/2018)

 

STT

Họ và tên

Công việc đảm nhận

1

Tiến sĩ. Nguyễn Nho Dũng

Chức vụ: Phụ trách khoa

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: nhodungtt@yahoo.com

Điện thoại : 0905.250.215

 Trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học các môn Y sinh học TDTT theo quy định hiện hành.

Trực tiếp tổ chức, điều hành khoa thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học được giao và NCKH; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng, hiệu quả thực hiện.

2. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Khoa Y sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

1. Trực tiếp điều hành kế hoạch giảng dạy các môn giải phẫu, sinh lý, y học, sinh hóa, sinh cơ, vệ sinh, môi trường và các hoạt động NCKH.

2. Quản lý, giáo dục, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên trong khoa.

3. Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của khoa theo quy định.

4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, tài liệu của khoa.

5. Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, giảng dạy môn Sinh hóa, Môi trường, Dinh dưỡng và hồi phục, Doping, Vệ sinh…

6. Quản lý chung hệ thống văn bản ISO.

2

Bác sĩ: Tôn Nữ Huyền Thu

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: tonnuhuyenthu@gmail.com

Điện thoại: 0905010616

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên

1. Giảng dạy môn Giải phẫu, Vệ sinh, Sinh lý, Y học theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

3. Quản lý văn phòng phẩm của khoa.

4. Quản lý và lưu trữ hồ sơ điểm môn Giải phẩu, Vệ sinh, Sinh lý, Y học và tài liệu có nguồn gốc bên ngoài.

3

Thạc sĩ. Phan Anh Tuấn

Chức vụ: Trợ lý khoa

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: phananhtuan1982@gmail.com

Điện thoại: 0987876872

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, trợ lý khoa

1. Giảng dạy môn Sinh cơ TDTT, vệ sinh theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

3. Trợ lý khoa: Dự báo, thống kê khối lượng

giảng dạy của các giảng viên trong khoa.

5. Quản lý và lưu trữ hồ sơ điểm môn Sinh cơ TDTT, vệ sinh.. tài liều có nguồn gốc bên ngoài, kế hoạch, quyết định, thông báo.

4

Tiến sĩ. Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Chức vụ: Trợ lý khoa học

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

Email: nquynhmai2017@gmail.com

Điện thoại : 01269863514

Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên

1. Giảng dạy môn Giải  phẫu, Sinh lý, Y học theo đúng kế hoạch và quy định của nhà trường.

2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH và học tập nghiệp vụ của giảng viên.

3. Trợ lý khoa học: Giúp Phụ trách khoa xây dựng, triển khai, theo dõi thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của khoa.

4. Thay mặt Phụ trách khoa giải quyết các công việc trong phạm vi khoa khi được ủy quyền, thể hiện các văn bản báo cáo cấp trên, các biên bản hội họp của khoa.

6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ điểm môn Giải  phẫu, Sinh lý, Y học, hồ sơ quản lý chất lượng, mục tiêu chất lượng, hồ sơ thi đua khen thưởng.

                                                                                                                                         Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2018

                                                                                                                                                            Phụ trách khoa

                               

                                                                                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                                                                         Nguyễn Nho Dũng