Trang tin Tổ chức P. Đào tạo

Điện thoại:               0511.3746631 - 0511.3759918

 

CBVC thuộc phòng:
1. Nguyễn Tùng - Q.Trưởng phòng 
2. Hoàng Ngọc Viết 
3. Lê Thị Kim Loan
4. Lê Minh Trung
5. Vũ Hồng Châu

 

 

Ths. Nguyễn Tùng
Trưởng phòng
Tập thể CBVC phòng Đào tạo

 

Chức năng:

 

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo hệ chính quy của nhà trường.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng mục tiêu, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về công tác đào tạo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2. Giúp Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý đào tạo hệ chính quy.

 

3. Quản lý, điều hành kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, kế hoạch mời giảng và đề xuất điều chỉnh, bổ sung những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng hợp khối lượng công tác của cán bộ giảng dạy.

 

4. Tổ chức công tác cố vấn học tập; quản lý kết quả học tập của sinh viên chính quy, tham mưu xét ngưng học, thôi học, xét công nhận tốt nghiệp.

 

5. Làm đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, phát triển tài liệu học tập, đề cương môn học, tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo.

 

6. Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp của các khóa đào tạo hệ chính quy.

 

7. Xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh; tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy hàng năm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

8. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phòng Đào tạo.

 

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

 

10. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác đào tạo theo quy định.

 

11. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.