Trang tin Tổ chức P. QLKH & HTQT

CBVC thuộc phòng: 
 1. Nguyễn Sinh Thành - Trưởng phòng
 2. 
Trần Hữu Thanh Hùng
 3. 
Huỳnh Việt Nam
 4. Nguyễn Thùy Trang

 

Chức năng:

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường; làm thư ký Ban điều hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

 

3. Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; tổ chức xét duyệt, hợp đồng triển khai và tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ của cán bộ, giảng viên; lưu trữ và khai thác đề tài đã được nghiệm thu; đăng ký, quản lý tài sản trí tuệ; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học.

 

4. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 

5. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

 

6. Xác định mục tiêu, chiến lược, đối tác hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường và đảm bảo quy định của pháp luật; tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc cho lãnh đạo trường trong quan hệ hợp tác quốc tế.

 

7. Là đầu mối thông tin giữa lãnh đạo trường với các đối tác trong quan hệ hợp tác quốc tế; tổ chức dịch thuật theo phân công của Hiệu trưởng; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc quản lý người nước ngoài đến Trường làm việc theo quy định của pháp luật.

 

8. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phòng QLKH&HTQT.

 

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

 

10. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành.

 

11. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

1. ThS. Nguyễn Sinh Thành

Trưởng phòng

Chuyên viên

Email: nsthanh1975@gmail.com

ĐT: 0913 483 993

 

Trách nhiệm và quyền hạn:

1. Tham mưu cho Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

2. Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Phòng QLKH&HTQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: đề xuất, tổ chức xét duyệt, hợp đồng triển khai và tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của CBGV. 

2. Xác định mục tiêu, chiến lược, đối tác hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

3. Công tác ISO và đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. ThS. Huỳnh Việt Nam

Chuyên viên

Email: huynhnam.che@gmail.com

ĐT: 0983 192 085

Tham mưu và giúp lãnh đạo phòng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Mảng Quản lý khoa học CBGV

2. Mảng Hợp tác quốc tế: công tác đoàn ra – đoàn vào. Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế; tổ chức các buổi họp báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được trường cử đi nước ngoài về; phục vụ tổng kết, khen thưởng công tác hợp tác quốc tế.

3. Thực hiện nhiệm vụ của công tác ISO và đảm bảo chất lượng giáo dục.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Cn. Nguyễn Thùy Trang

Chuyên viên

Email: thuytrangdn2310@gmail.com

ĐT: 0934 891 607 

Tham mưu và giúp lãnh đạo phòng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Mảng quản lý khoa học Sinh viên về khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.

2. Thực hiện công việc văn thư, hành chính của phòng

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 

4. Cn. Trần Hữu Thanh Hùng

Chuyên viên (đang đi học Thạc sỹ tại Trung Quốc)

Email: xiong_soft@yahoo.com

ĐT: 0905 919 223

 

Tham mưu và giúp lãnh đạo phòng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Hợp tác quốc tế: công tác đoàn ra – đoàn vào

2. Hướng dẫn các cá nhân trong cơ quan làm thủ tục ra nước ngoài tham quan, dự hội thảo, NCKH và học tập.

3. Tiếp nhận, soạn thảo các văn bản trong giao dịch với các cá nhân, tổ chức nước ngoài; dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ của nhà trường cấp ra tiếng nước ngoài.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.