Trang tin Tổ chức P. Tổ chức cán bộ

Điện thoại:   0511.3712591

Email:phongtccb@upes3.edu.vn

CBVC thuộc phòng:

 1. Đỗ Đình Dũng - Trưởng phòng
 2. Lê Thị Hồng - Phó trưởng phòng
 3. Phan Thị Trúc Nho
 4. Phan Ngọc TuấnCN. CVC. Đỗ Đình Dũng
Trưởng phòng TCCB

Tập thể CBVC thuộc phòng


C
hức năng: 
Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác Tổ chức, Cán bộ, Thi đua - Khen thưởng và Thanh tra giáo dục của nhà trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng đề án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về lĩnh vực công tác Tổ chức, Cán bộ, Thi đua – Khen thưởng và Thanh tra giáo dục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong nhà trường; Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện: Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, Quy hoạch cán bộ; Kế hoạch tuyển dụng và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho công chức, viên chức, người lao động; giúp Hiệu trưởng xem xét, ký hợp đồng lao động theo nhu cầu lao động của nhà trường.

4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức cho  công chức, viên chức, người lao động; theo dõi, đánh giá việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo trường đối với các đơn vị, cá nhân trong nhà trường; bảo vệ chính trị nội bộ.

5. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng, đánh giá xếp loại, bổ nhiệm, tiếp nhận, thuyên chuyển, luân chuyển, điều động cán bộ theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với công chức, viên chức và người lao động; xử lý kỷ luật và trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động theo quy định hiện hành.

7. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

8. Tổ chức thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng theo quy định của  pháp luật và phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

9. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành  quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đối với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; thực hiện các biện pháp phòng, chống tiêu cực trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

10. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phòng Tổ chức cán bộ.

11. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

12. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành.

13. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của Trường.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

CN. Đỗ Đình Dũng

Trưởng phòng

Chuyên viên chính

Email:

dodinhdungdn@yahoo.com.vn

ĐT: 0905882659

Trách nhiệm và quyền hạn:

1. Tham mưu cho Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ và thanh tra giáo dục;

2. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Phòng TCCB theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

1. Tổ chức bộ máy; quy chế hoạt động của bộ máy; tiêu chuẩn chức danh CBVC;

2. Quy hoạch cán bộ;

3. Tuyển dụng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động CBVC;

4. Đề xuất chuyển vị trí việc làm, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

5. Tham mưu và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC;

6. Thuyên chuyển, tiếp nhận CBVC; hưu trí; thôi việc, kỷ luật CBVC; tham mưu giải quyết khiếu nại về CBVC;

7. Bảo vệ chính trị nội bộ;

8. Xác nhận lý lịch, hồ sơ CBVC

9. Phụ trách công tác thanh tra giáo dục

10. Phối hợp xây dựng và triển khai Hội nghị CBVC;

11. Đại diện Phòng TCCB tham gia các hội đồng, ban công tác của trường theo quy định và phù hợp với lĩnh vực công tác phụ trách;

12. Các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

CN. Lê Thị Hồng

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

Email:

lehongtccb@gmail.com

ĐT: 0934666235

Tham mưu và giúp Trưởng phòng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Công tác Thi đua, Khen thưởng định kỳ và đột xuất;

2. Hồ sơ cán CBVC (quản lý, lưu trữ, cập nhật, đánh giá, nhận xét hàng năm…);

3. Đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm; theo dõi, tổng hợp xếp loại viên chức hàng quý theo Quy chế chi tiêu nội bộ;

4. Triển khai kế hoạch tuyển dụng theo phân công của Trưởng phòng; theo dõi, đánh giá kết quả thử việc của CBVC; dự thảo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động

5. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC, trực tiếp theo dõi công tác bồi dưỡng CBVC;

6. Dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công;

7. Triển khai nghiệp vụ áp dụng hệ thống các văn bản ISO 9001:2008 của Trường.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

CN Phan Thị Trúc Nho

Chuyên viên

Email: phamlehuy444@gmail.com

ĐT: 0934512694

Tham mưu và giúp Trưởng phòng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Theo dõi chế độ chính sách CBVC (nâng bậc lương theo niên hạn, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp, BHXH, nghỉ hưu, nghỉ phép, nghỉ chế độ …)

2. Tổng hợp báo cáo công tác hàng tháng của phòng TCCB;

3. Theo dõi hồ sơ công việc, tài liệu nội bộ và tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài;

4. Dự thảo các kế hoạch, văn bản chuyên môn và thực hiện chế độ báo cáo về lĩnh vực công tác được phân công

5. Theo dõi, bảo quản tài sản Phòng TCCB;

6. Tham gia triển khai nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng định kỳ và đột xuất;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

CN Phan Ngọc Tuấn

Chuyên viên

Email: tuanphantdtt@gmail.com

ĐT: 0932441567

Tham mưu, giúp Trưởng phòng công tác Thanh tra giáo dục

1. Giúp trưởng phòng soạn thảo kế hoạch thanh tra công tác quản lý đào tạo và thanh tra các kỳ thi hàng năm;

2. Kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động tổ chức giảng dạy tại các khoa, bộ môn ( việc thực hiện quy định lên lớp của giảng viên; việc phân công giờ dạy; công tác tổ chức thi, coi thi, chấm thi và công bố kết quả thi)

3. Giúp trưởng phòng xây dựng kế hoạch giám sát thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp và thi kết thúc học phần và tham gia thực hiện kế hoạch;

4. Tham gia kiểm tra công tác quản lý đào tạo tại các khoa, bộ môn (công tác lưu trữ hồ sơ lên lớp của GV, các văn bản quy định của Trường và của Bộ; các biên bản tổ chức thi, kiểm tra…)

5. Quản lý hồ sơ, tài liệu về công tác thanh tra;

6. Tham gia công tác cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng và các công tác khác theo phân công của Trưởng phòng

 

         

 

     Đà Nẵng, ngày 10  tháng 11 năm 2014

 

              Trưởng phòng

 

              ĐỖ ĐÌNH DŨNG