Trang tin Tổ chức P. Hành chính quản trị

Điện thoại:    0511.2225947   -     Fax:    0511. 3759409

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CBVCLĐ 

Thuộc Phòng Hành chính - Quản trị 

(từ 16/02/2017)

 

 

 

1. Lê Nhân - Trưởng phòng, Phụ trách chung:

 

- Lập và thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu của cơ quan;

 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu của cơ quan; phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc bố trí giảng đường và các trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động giảng dạy, học tập;

 

- Quản lý và điều phối phương tiện đi lại của cơ quan;

 

- Theo dõi công tác văn thư, lưu trữ.

 

2. Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ Quản trị CSVC

 

- Theo dõi CSVC phục vụ giảng dạy của nhà trường; thực hiện công tác sửa chữa theo đề xuất của các đơn vị;

 

- Theo dõi công tác bảo vệ cơ sở 1; vệ sinh, môi trường, điện, nước;

 

- Theo dõi việc thực hiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

 

- Tổ chức kiểm kê hàng năm (theo Kế hoạch của nhà trường).

 

3. Huỳnh Đức Chính - Phó Trưởng phòng, Phó trưởng Ban Quản lý dự án:

 

- Theo dõi Ban QLDA và công tác bảo vệ cơ sở 2;

 

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và sinh hoạt của cơ quan;

 

- Triển khai thực hiện quản lý dự án tại cơ sở 2.

 

4. Phan Văn Đức - Chuyên viên:

 

Tiếp nhận và lưu trữ công văn đến và đi của Ban QLDA, xắp xếp, quản lý hồ sơ của chung của tổ. Tham gia giám sát công trình và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban QLDA.

 

5. Nguyễn Trung Hiếu    - Chuyên viên, tham gia giám sát các hạng mục sửa chữa tại CSI và các công việc theo sự phân công của Ban QLDA.

6. Phan Văn Thanh       - Nhân viên bảo vệ tại CSII.


7. Hồ Nghĩa                   - Nhân viên bảo vệ tại CSII.

 

8. Võ Vũ Hưng               - Nhân viên bảo vệ tại CSII.

 

9. Trần Thị Kiêm Anh - Chuyên viên:

 

- Thực hiện công tác báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định; tổng hợp phục vụ giao ban hằng tháng và xây dựng lịch công tác tuần;

 

- Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

10. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Chuyên viên:

 

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trình Hiệu trưởng ký các văn bản, quyết định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

 

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Phòng.

 

11. Mai Thị Hương Phú - Nhân viên:

 

- Quản lý việc sử dụng con dấu; lập dự trù và thực hiện mua sắm VPP và một số dụng cụ khác theo phân công của Trưởng phòng;

 

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Phòng.

 

12. Phạm Đức Vọng  - Chuyên viên:

 

- Theo dõi thiết bị vi tính, các thiết bị về công nghệ thông tin phục vụ cho giảng dạy và công tác;

 

- Thực hiện kiểm kê hàng năm theo kế hoạch;

 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

13. Huỳnh Minh Luân  - Chuyên viên:

 

- Theo dõi các hoạt động dịch vụ của nhà trường.

 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

14. Trần Ích Hồng                       - Nhân viên lái xe.

 

15. Cù Thị Xa                     - Nhân viên phục vụ hội trường, nhà khách.

 

16. Phan Thị Lý                 - Nhân viên vệ sinh khu vực hành chính.

 

17. Nguyễn Rân                  - Nhân viên kho dụng cụ tại khu B.

 

18. Bùi Việt Hùng                        - Nhân viên chăm sóc cây cảnh, kiêm lái xe.

 

19. Tống Thị Minh Hải                - Nhân viên vệ sinh nhà tập sân bãi.

 

20. Đinh Hữu Quyền                  - Nhân viên bảo vệ CSI.

 

21. Phan Quang Thanh      - Theo dõi và thực hiện điện, nước.

 

22. Trần Dương                 - NVtheo dõi, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

 

23. Nguyễn Quang Sơn      - Nhân viên phục vụ hồ bơi.

 

24.  Trần Thị Nụ                - Nhân viên phục vụ khu vực giảng đường.

 

25. Nguyễn Thị Kim Liên    - Nhân viên vệ sinh nhà tập sân bãi.

 

26. Trần Trọng Phúc         - Nhân viên bảo vệ CSI.

 

27. Lê Bảo Ngọc                - Nhân viên bảo vệ CSI.

 

28. Lê Nam Trình                         - Nhân viên bảo vệ CSI.

 

 

 

 

 

                                                                   Trưởng phòng

  

                                                                 Lê Nhân

 

 

 

CN.CVC Lê Nhân
Trưởng phòng
Tập thể CBVC thuộc phòng

 

 

Chức năng:

 

Phòng Hành chính, quản trị là đơn vị thuộc Trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác Hành chính, Tổng hợp, Pháp chế,  quản lý cơ sở vật chất và bảo vệ của nhà trường.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về cơ sở vật chất và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy định của nhà trường về quản lý công tác hành chính, tổng hợp, pháp chế và cơ sở vật chất.

 

3. Giải quyết các thủ tục hành chính trong nhà trường và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; là đầu mối của Lãnh đạo trường trong quan hệ với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị hữu quan.

 

4. Xây dựng báo cáo tổng kết, sơ kết, báo cáo đột xuất theo quy định của cấp trên và của Hiệu trưởng; tổng hợp phục vụ giao ban hàng tháng và xây dựng lịch công tác hàng tuần.

 

5. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của Nhà nước và của nhà trường.

 

6. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân và phục vụ các hoạt động của nhà trường.

 

7. Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ thực hiện của nhà trường; theo dõi thực hiện văn bản đến và văn bản trường phát hành.

 

8. Tổ chức thực hiện công tác mua sắm bổ sung thiết bị, vật tư, dụng cụ phục vụ công tác theo quy định của nhà trường; lập và thực hiện kế hoạch xây dựng nhỏ, sửa chữa cải tạo, duy tu, bảo dưỡng  cơ sở vật chất phục vụ công tác của nhà trường.

 

9. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất; ban hành các định mức, tiêu chuẩn về mua sắm, sử dụng cơ sở vật chất; quản lý kho và cấp phát vật tư, dụng cụ theo quy định.

 

10. Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường.

 

11. Lưu trữ, theo dõi hồ sơ nhà – đất và các loại tài sản khác theo quy định; phối hợp kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản theo quy định;

 

12. Là đơn vị thường trực Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước và phân công của Hiệu trưởng.

 

13. Tổ chức trực, kiểm soát người ra vào và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn tài sản của nhà trường.

 

14. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phòng Hành chính, quản trị.

 

15. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

 

16. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành.

 

17. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.