Trang tin Tổ chức P. Tài vụ

Điện thoại:                 0511.3746990

CBVC thuộc phòng:

  1. Lê Thị Trà Lý - Kế toán trưởng, trưởng phòng
  2. Nguyễn Hồ Tuyết Mai
  3. Lê Thị Hương
  4. Nguyễn Thị Ngọc Thương

 

 
ThS. Lê Thị Trà Lý
Trưởng phòng
Tập thể CBVC thuộc phòng

Chức năng:

Phòng Tài vụ là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động tài chính và công tác kế toán của nhà trường theo qui định của Nhà nước .


Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Lập dự toán thu, chi, điều hành dự toán được giao, thống nhất thu và quản lý các nguồn thu theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

3. Tổ chức công tác kế toán sự nghiệp, kế toán đầu tư xây dựng cơ bản và báo cáo quyết toán các nguồn thu của nhà trường theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện việc chi trả tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động; đại diện quyết toán các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

5. Chi các khoản theo định mức chi của Quy chế Chi tiêu nội bộ và các khoản chi khác phục vụ hoạt động của nhà trường theo quy định.

6. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng cơ sở vật chất, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và chủ trì tham mưu xây dựng Quy chế quản lý tài chính theo qui định hiện hành.

7. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phòng Tài vụ.

8. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao;

9. Phối hợp với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC 

CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG TÀI VỤ 

(Áp dụng từ ngày 01/04/2015)

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

Ths. Lê Thị Trà Lý

Chức vụ: Kế toán trưởng

Email: lyle9910@gmail.com

Điện thoại: 0511.3746990

Trách nhiệm và quyền hạn:

1. Tham mưu cho Ban giám hiệu và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về công tác tài chính kế toán của nhà trường .

2. Phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của phòng Tài vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

1.Trực tiếp làm kế toán tổng hợp.

CN. Nguyễn Hồ Tuyết Mai

Kế toán viên

Điện thoại: 0913419141

Tham mưu và giúp lãnh đạo phòng triển khai các lĩnh vực công tác sau:

1. Công tác kế toán thanh toán; các khoản thu khác; các khoản chi và kế toán vốn bằng tiền.

2.Đảm trách nhiệm vụ kế toán vật tư tài sản; nguồn kinh phí và kế toán tiền gửi.

3. Kế toán thanh toán vốn ĐTXDCB

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

CN. Nguyễn Thị Ngọc Thương

Kế toán viên

Điện thoại:0905450977

Phân công thực hiện các công việc sau:

1. Công tác kế toán lương; học bổng; các khoản thu học phí, nội trú của đơn vị; Thực hiện giao dịch nghiệp vụ với BHXH và KBNN Thanh Khê.

2.Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

CV. Lê Thị Hương

Nhân viên

Điện thoại: 0983051563

Phân công thực hiện các công việc sau:

1.Trực tiếp thực hiện công tác thủ quỹ, công tác hành chính của phòng.

2.Trực tiếp thực hiện kê khai và quyết toán thuế TNCN của CBNV trong toàn trường và cán bộ có thu nhập vãng lai.

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.