Trang tin Tổ chức P. Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD

         


Chức năng:
 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

 

 Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với thực tiễn nhà trường.

3. Tổ chức thực hiện công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo của nhà trường theo quy định hiện hành; phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi các môn học trong chương trình đào tạo của nhà trường.

4. Đề xuất điều động nhân sự tham gia công tác thi, kiểm tra; xác nhận khối lượng giờ tham gia công tác thi và đề xuất thanh toán.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục; kế hoạch đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch đánh giá ngoài khi có yêu cầu; công khai kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Hiệu trưởng

6. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận sau khi được kiểm định.

7. Quản lý, lưu trữ, bảo mật tài liệu, hồ sơ về lĩnh vực công tác được giao.

8. Quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phòng Khảo thí và Đảm chất lượng giáo dục.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản được giao.

10. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác được giao theo quy định hiện hành;

11. Phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chung của nhà trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG  KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

Họ và tên

Mô tả công việc

 

 

Ths. GVC. Nguyễn Tùng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0913412655

 Email: nguyentung_dt@yahoo.com

 Phụ trách chung

 Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;

- Phối hợp tổ chức các kỳ thi tuyển sinh chính quy, không chính quy, cấp chứng chỉ…. do nhà trường tổ chức;

- Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục;

- Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí và đảm  bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;

- Thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu phân công.

 

 

Ths. Trương Thái

Chức vụ: P.Trưởng phòng

Điện thoại: 0914039036

Email:

 Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Quản lý bộ phận photo đề thi;

- Lập danh sách thi; danh sách cử cán bộ coi thi;

- Xây dựng các biên bản phục vụ thi, tiếp nhận bài thi và xử lý phách, điểm phách bài thi, tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi và đề xuất giải quyết.

- Tiếp nhận các yêu cầu và đơn phúc khảo của sinh viên từ phòng Đào tạo và giảng viên;

- Trực giao đề thi trong và ngoài giờ hành chính;

- Tham gia công tác ĐBCLGD theo phân công cụ thể của Trưởng phòng;

- Thực hiện các công tác khác khi được lãnh đạo trường và trưởng phòng phân công.

 

 

Ths. Phạm Đình Tiệp

Chuyên viên

Điện thoại: 0973988197

Email:

 

 

 

 

 

 

 Trực tiếp thực hiện các công việc:

-Trực nhận bài thi trong và ngoài giờ hành chính;

- Thực hiện công tác khảo thí (coi thi, xử lý phách bài thi, tiếp nhận hồ sơ thi,  bài thi, điểm phách).

- Theo dõi đôn đốc khoa, bộ môn nộp bảng điểm phách, lưu trữ hồ sơ thi, bài thi.

- Phục vụ in sao các văn bản, tài liệu phục vụ thi và công tác giảng dạy.

- Tổng hợp giờ coi thi của cán bộ giảng viên

- Tham gia công tác ĐBCLGD theo phân công cụ thể của Trưởng phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo trường và Phòng phân công.

 

 

Ths. Nguyễn văn Dưỡng

Chuyên viên

Điện thoại: 0978.819.990

Email:

 

 

 Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Đảm nhận công việc thu nhận và bàn giao đề thi các khóa, coi thi, xử lý phách bài thi;

- Tiếp nhận và đề xuất giải quyết các yêu cầu của sinh viên liên quan đến công tác thi, kiểm tra;

- Trực giao đề thi trong và ngoài giờ hành chính;

- Tham gia công tác ĐBCLGD theo phân công cụ thể của Trưởng phòng;

- Phụ trách các biểu mẫu phục vụ cho công tác chuyên môn: giao nhận bài thi, giao nhân đề…;

- Xử lý phách bài thi các khóa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo trường và Phòng phân công.

 CN. Nguyễn Thị Kiều My

Chuyên viên

Điện thoại: 01693364580

Email:

 

 

 Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Thực hiện các công việc văn thư hành chính của phòng;

- Tiếp nhận văn bản hành chính, ISO và nghiệp vụ từ trường, khoa, bộ môn và CBGD, giao cho các bộ phận liên quan trong phòng xử lý;

- Nhận đề và tổ chức bóc thăm, giao nhận đề thi, Xử lý phách bài thi;

- Coi thi, xử lý phách bài thi….;

- Tham gia công tác ĐBCLGD theo phân công cụ thể của Trưởng phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo trường và Phòng phân công.