Trang tin Tổ chức TT.Giáo dục quốc phòngThs. Nguyễn Trọng Anh
PGĐ Trung tâm
  Tập thể trung tâm Giáo dục quốc phòng

 

- Điện thoại: 0511.399. 1206

- CBVC Trung tâm:

 

1. Ông Nguyễn Trọng Anh - Phó GĐ Trung tâm
2. Ông Hồ Sỹ Dũng - Phó GĐ Trung tâm
3. Ông Nguyễn Văn Tráng 
4. Ông Cù Huy Anh
5. Bà Lê Thị Kim Anh
6. Ông Phạm Lê Huy
7. Bà Cao Thị Ái Vân
8. Ông Dương Quang Trường
9. Ông Nguyễn Ngọc Vương
10. Ông Nguyễn Cao Kỳ- Trung tâm gồm có:

1. Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, học viên:
Ông Nguyễn Trọng Anh kiêm nhiệm trưởng phòng
2. Phòng Hành chính, Tổ chức:
Ông Lê Nhân kiêm phụ trách phòng, Ông Đỗ Đình Dũng tham gia quản lý phòng, phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và thi đua, khen thưởng.
3. Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật:
Ông Nguyễn Trọng Anh kiêm phụ trách phòng, Bà Lê Thị Trà Lý tham gia quản lý phòng, phụ trách lĩnh vực tài chính
4. Phòng Thanh tra, Pháp chế:
Ông Đỗ Đình Dũng kiêm nhiệm phụ trách phòng, Bộ phận TTGD thuộc phòng TCCB thực hiện công tác thanh tra, pháp chế.
5. Khoa Chính trị:
Ông Hồ Sỹ Dũng kiêm trưởng khoa.
6. Khoa Quân sự:
Ông Hồ Sỹ Dũng kiêm phụ trách khoa.

 

     

  Chức năng:

 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng –An ninh (GDQP-AN) của nhà trường cũng như các đơn vị liên kết; môn học Bắn súng Thể thao theo kế hoạch chung; Tham mưu triển khai công tác quốc phòng quân sự địa phương; tham mưu ký hợp đồng thỉnh giảng cho sinh viên theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

 2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về GDQP-AN.

 3. Quản lý cán bộ viên chức và tài sản được giao, có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ viên chức và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

 

Nhiệm vụ:

 1. Lập kế hoạch tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN cho sinh viên nhà trường và sinh viên một số đơn vị liên kết.

 2. Trang bị cho sinh viên kiến thức về GDQP-AN theo chương trình của Bộ GD&ĐT; tổ chức quản lý rèn luyện sinh viên trong và ngoài.

 3. Tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, quản lý điểm, cấp phát chứng chỉ môn học GDQP-AN.

 4. Tiến hành nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và kết quả NCKH vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa.

 5. Xây dựng trang thông tin về khoa GDQP trên Website của nhà trường.

 6. Xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ viên chức thuộc khoa.

 7. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức theo quy định chung.

 8. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.

 9. Phối kết hợp với các cơ sở, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo theo quy định của nhà trường và của Bộ DG&ĐT.

 10. Có kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất, vũ khí, quân tư trang và thiết bị dạy học môn GDQP-AN.

 11. Soạn thảo đề thi, đáp án, cập nhật ngân hàng đề thi, thực hiện tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT; quản lý lưu trữ kết quả học tập của sinh viên đúng quy trình.

 12. Bố trí, sắp xếp giảng viên giảng dạy phù hợp với khả năng chuyên môn.

 13. Xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của khoa phù hợp với sự phát triển chung của trường, của ngành.

 14. Lập Kế hoạch và triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng và quân sự địa phương hàng năm.

 15. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.

 ( Áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 30/12/2015)

 

 

 

Họ và tên

Công việc đảm nhận

Th.s: Nguyễn Trọng Anh.

Chức vụ: Trưởng khoa.

Chức danh chuyên môn: Giảng viên.

 

       - Trách nhiệm và quyền hạn: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác thuộc khoa. Quản lý chỉ đạo CBVC thuộc khoa hoàn thành nhiệm vụ và quản lý tài sản được giao. Quan hệ, phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn, các Tổ chức đoàn thể trong và ngoài cơ quan cũng như những công việc được Hiệu trưởng giao để hoàn thành nhiệm vụ chung.

      - Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

        1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quản lý, giảng dạy môn học GDQP-AN.

        2. Tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo cơ quan theo quy định.

        3. Tham gia công tác giảng dạy theo quy định và các hoạt động của Trường theo yêu cầu và sự phân công của Ban giám hiệu.

Th.s: Nguyễn Văn Tráng

Chức danh chuyên môn:

- Trưởng Bộ môn Bắn súng TT.

- Giảng viên

        1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quản lý, giảng dạy môn học Bắn súng thể thao.

        2. Tổng hợp tình hình báo cáo Trưởng khoa theo quy định.

        3. Tham gia công tác giảng dạy theo quy định và các hoạt động của khoa theo yêu cầu và sự phân công của Trưởng khoa.

Th.s: Cù Huy Anh

Chức danh chuyên môn:

- Chuyên viên

- Trung đội trưởng TĐTV

       * Tham mưu và giúp lãnh đạo khoa triển khai các lĩnh vực công tác sau:

        1. Tham gia quản lý, hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

        2. Trực tiếp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

        3. Trực tiếp quản lý công tác hồ sơ và những vấn đề liên quan đến công tác quốc phòng quân sự địa phương.

        4.Tham gia các hoạt động của khoa, của cơ quan theo yêu cầu và sự phân công của Trưởng khoa.

CN: Lê Thị Kịm Anh.

Chức danh chuyên môn: Chuyên viên giáo vụ khoa học.

 

 

     * Tham mưu và giúp lãnh đạo khoa triển khai các lĩnh vực công tác sau:

      1. Thực hiện công tác văn thư, hành chính của khoa.

      2. Tham gia quản lý theo dõi việc học tập, quản lý điểm, kết quả học tập của sinh viên, cấp phát chứng chỉ theo khóa học,

      3. Phối hợp tham gia quản lý sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định, duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

      4. Tham gia các hoạt động, công việc khác do Trưởng khoa phân công.

CN: Phạm Lê Huy

Chức danh chuyên môn:

- Chuyên viên kiêm giảng viên.

 

       * Tham mưu và giúp lãnh đạo khoa triển khai các lĩnh vực công tác sau:

        1. Tham mưu dự thảo các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

        2. Trực tiếp quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

        3. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

        4.Tham gia các hoạt động của khoa, của cơ quan theo yêu cầu và sự phân công của Trưởng khoa.

CN: Cao Thị Ái Vân

Chức danh chuyên môn:

- Chuyên viên quản lý học viên.

       * Tham mưu và giúp lãnh đạo khoa triển khai các lĩnh vực công tác sau:

        1. Tham mưu lập hồ sơ quản lý sinh viên trong từng khóa học. Trực tiếp quản lý, hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

       2. Trực tiếp quản lý quân tư trang phục vụ cho sinh viên trong quá trình học tập môn học GDQP-AN.

        3.Tham gia các hoạt động của khoa, của cơ quan theo yêu cầu và sự phân công của Trưởng khoa.

 

 

                                                                        Đà nẵng, ngày 10  tháng 01 năm 2015

                                                                                         TRƯỞNG KHOA

                                                                                         Nguyễn Trọng Anh