Trang tin Tổ chức TT.Giáo dục quốc phòng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRUNG TÂM GDQP-AN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTGDQP-AN

 Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

I.Vị trí và Chức năng:

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; là cơ sở được quy hoạch trong hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện chức năng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, bồi dưỡng kiến thúc quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

II. Nhiệm vụ quyền hạn và nguyên tắc hoạt động:

a) Giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình cơ quan quản lý ban hành cho đối tượng là sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, cơ sở đào tạo khác được liên kết, theo phân công và yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức và phối hợp các cơ sở liên kết đào tạo liên kết , cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch liên kết, kế hoạch thực hiện theo chương trình do ban quản lý ban hành, tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu về giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Tổ chức hội thi, hội thao theo quy định về giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc phạm vi quản lý.

c) Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

d) Ban hành nội quy, quy chế làm việc của trung tâm.

e) Thực hiện công tác quốc phòng và an ninh, quân sự địa phương, tham mưa cho lãnh đạo trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng về công tác quốc phòng và an ninh.

f) Tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, cấp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, học viên sau khi hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

 g) Quản lý toàn diện về học tập và rèn luyện của học viên, sinh viên trong thời gian học tập tại Trung tâm theo quy định của Nhà nước.

h) Bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, giảng viên,báo cáo viên, nhân viên, sinh viên, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, người lao động của trung tâm theo quy định.

i) Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và xử lý vi pham theo thẩm quyền.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Ban giám đốc:

-PGS.TS. Lê Đức Chương - Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng - Giám đốc.

- ThS. Nguyễn Trọng Anh – Phó Giám đốc.

- CN.Hồ Sỹ Dũng – Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, học viên: ThS. Nguyễn Trọng Anh kiêm nhiệm trưởng phòng

- Phòng quản lý đào tạo -  Công tác sinh viên: là cơ quan chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiên kế hoạch giảng dạy đã được giám đốc phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện sinh viên trong các đợt học GDQP-AN.

- chức năng:

+ Xây dựng kế hoạch năm học và khóa học. Phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ sở liên kết tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy đã được giám đốc phê duyệt.

+ Xây dựng hợp đồng đào tạo, trực tiếp làm việc với các cơ sở liên kết về kế hoạch các đợt học cụ thể. Tiếp nhận danh sách sinh viên từ các cơ sở liên kết.

+ Xây dựng lịch giảng dạy cho từng đợt học, bố trí phòng học, thao trường, bãi tập, lập kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất huấn luyện cho năm học và từng đợt học trên cơ sở đề nghị của các khoa giảng viên trình Giám đôc trung tâm phê duyệt.

+ Trực tiếp quản lý, lưu trữ kết quả điểm thi các học phần.

+ Lập danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN. Trực tiếp thực hiện và quản lý cấp phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên.

+ Kết thúc đợt học, chuyển giao kết quả học tập, rèn luyện, danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN, danh sách sinh viên không học, không đạt, được miễn, giảm hoặc tạm hoãn học về các trường liên kết và phối hợp với phòng kế hoạch tài chính thực hiện việc thanh lý hợp đồng đào tạo trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc học.

+ Thực hiện chức năng thường trực công tác thanh tra  Đào tạo.

+ Đôn đốc thực hiện các kế hoạch kiểm tra thi. Trực tiếp quản lý, lưu trữ bài kiểm tra, bài thi, điểm kiểm tra, điểm thi và danh sách cấp phát chứng chỉ GDQP-AN. Tham mưu cho giám đốc và tổ chức các hoạy động thanh tra giáo dục.

+ Lập kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị học tập, rèn luyện và kế hoạch thỉnh giảng cho từng khóa học (đợt học), năm học.

+Tổ chức khai giảng, bế giảng các đợt học, tiếp nhận sinh viên khi đến Trung tâm, tiến hành công tác tổ chức biên chế, quán triệt quy chế, nội quy của Trung tâm cho sinh viên.

+ Quản lý toàn diện sinh viên trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trung tâm, duy trì các chế độ sinh hoạt trong ngày, tuần theo quy định.+

+ Phối hợp tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, các phong trào thi đưa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên.

+Theo dõi, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên theo phân cấp quản lý.

b) Phòng Hành chính, Tổ chức: ThS. Lê Nhân kiêm phụ trách phòng, Ông Đỗ Đình Dũng tham gia quản lý phòng, phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và thi đua, khen thưởng.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp là cơ quan chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo,tổ chức thực hiện các mặt công tác hành chính, tổng hợp, công tác pháp chế và côngtác chính trị, tổ chức nhân sự của Trung tâm.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp có nhiệm vụ:

+ Quản lý, thực hiện công tác văn thư, hành chính, pháp chế, bảo mật và lưu trữcủa Trung tâm.

+ Triển khai thực hiện tổng hợp tình hình các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

+ Định kỳ báo cáo cấp trên và thông báo tình hình cho cấp dưới. Đôn đốc cácđơn vị trực thuộc thực hiện tốt chế độ báo cáo, thỉnh thị theo quy định của Giám đốc.

+Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác cán bộ, tổ chức nhân sự của Trung tâm,theo dõi và đề xuất với Giám đốc các chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhânviên của Trung tâm.

+Tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, công tác thi đua, khen thưởng,kỷ luật và phối hợp hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thểthao của Trung tâm.

+ Lập phương án bảo vệ an ninh chính trị, quản lý, điều hành công tác bảo vệtrật tự an toàn, phòng chống thiên tai, hoả hoạn và tệ nạn xã hội, ...

c) Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật: ThS. Nguyễn Trọng Anh kiêm phụ trách phòng, Bà Lê Thị Trà Lý tham gia quản lý phòng, phụ trách lĩnh vực tài chính.

- Phòng Hậu cần,  Tài chính,  Kỹ thuật: là cơ quan chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo, tổchức thực hiện mảng công tác Hậu cần, Tài chính, kỹ thuật của đơn vị.

- Nhiệm Vụ:

+ Quản lý các mặt công tác hậu cần, tài sản thiết bị, nhiên liệu, cơ sở vật chấtcủa Trung tâm .

+Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, quân trang, quân dụng và các trang, thiết bị dạy học khác.

+ Đảm bảo mọi mặt về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của môn học theo quy định. Lập kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất hậu cần cho Trung tâm.

+ Tổ chức bố trí phòng làm việc, chỗ ở cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

+ Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹthuật và cơ sở vật chất. Quản lý các mặt công tác kỹ thuật của Trung tâm theo kếhoạch đã được Giám đốc phê duyệt.

+Thực hiện công tác đảm bảo phương tiện làm việc, đi lại của các đơn vị.

+ Phối hợp với Ban ĐT&QLSV bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của HSSV.

+Thực hiện tốt công tác đảm bảo quân trang, quyền lợi cho số sĩ quan biệt phái và cán bộ viên chức của Trung tâm.

+Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

d)Phòng Thanh tra, Pháp chế: Ông Đỗ Đình Dũng kiêm nhiệm phụ trách phòng, Bộ phận TTGDthuộc phòng TCCB thực hiện công tác thanh tra, pháp chế.

e) Khoa Chính trị: Ông Hồ Sỹ Dũng, phó giám đốc TT kiêm trưởng khoa.

Khoa Chính trị: là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trung tâm, trực tiếpquản lý các giảng viên và thực hiện công tác giảng dạy theo chuyên môn của khoatrong hai học phần chính trị:

+Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng;

+Học phần 2: Công tác quốc phòng An ninh;

- Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Chính trị:

+ Nghiên cứu, giảng dạy GDQP-AN cho sinh viên và các đối tượng khác theo kếhoạch được phê duyệt.

+ Xây dựng đề cương chi tiết, tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo sửdụng trong Trung tâm, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do Giámđốc phê duyệt.

+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo cho buổi học đạt kếtquả tốt.

+ Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên học tập, rènluyện đạt được mục tiêu của môn học.

+Sắp xếp, bố trí GV giảng dạy phù hợp với khả năng chuyên môn của từng người.

+Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp sư phạm quân sự đểnâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên.

+ Tổ chức và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, cập nhật nội dung mới vềGDQP-AN, xây dựng phương pháp môn học.

+Tổ chức soạn thảo đề thi, đáp án, thực hiện kế hoạch kiểm tra, thi và đánh giákết quả học tập cho từng sinh viên.

+ Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên báo cáo Ban Giám đốc quaphòng Đào tạo TT.

-Bộ môn thuộc khoa: là đơn vị cơ sở về giáo dục chịu trách nhiệm về học thuậttrong cáchoạtđộnggiáodục và nghiêncứukhoahọc.

g) Khoa Quân sự: Ông Hồ Sỹ Dũng, phó giám đốc TT kiêm trưởng khoa.

Khoa Quân sự là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trung tâm, trực tiếpquản lý các giảng viên và thực hiện công tác giảng dạy theo chuyên môn của khoatrong học phần Quân sự:

+Học phần 3: Quân sự chung;Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK;

- Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Quân sự:

+Nghiên cứu, giảng dạy GDQP-AN cho sinh viên và các đối tượng khác theo kếhoạch được phê duyệt.

+ Xây dựng đề cương chi tiết, tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo sửdụng trong Trung tâm, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do Giámđốc phê duyệt.

+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo cho buổi học đạt kếtquả tốt.

+ Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên học tập, rènluyện đạt được mục tiêu của môn học.

+ Sắp xếp, bố trí giảng viên giảng dạy phù hợp với khả năng chuyên môn củatừng người.

+ Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp sư phạm quân sự đểnâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên.

+ Tổ chức và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, cập nhật nội dung mới vềGDQP-AN, xây dựng phương pháp môn học.

+ Tổ chức soạn thảo đề thi, đáp án, thực hiện kế hoạch kiểm tra, thi và đánh giákết quả học tập cho từng sinh viên.

+Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên báo cáo Ban Giám đốc quaphòng Đào tạo TT.

- Bộ môn thuộc khoa: là đơn vị cơ sở về giáo dục chịu trách nhiệm về học thuậttrong các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học.

3. Tổ chức đoàn thể:

a) Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

+Ths. Nguyễn Trọng  Anh – P.GĐ TT- Bí thư chi bộ.

+ Ông Hồ Sỹ Dũng– P.GĐ TT -Phó  bí thư chi bộ.

b) Tổ công đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh thuộc BCH Công đoàn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

+ Bà Cao Thị Ái Vân - tổ trưởng công đoàn.

IV. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm:

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trửơng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giaotrong quá trình quản lý, điều hành của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

b) Ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng ban, đơn vị thuộc trung tâm theo quy định của pháp luật; quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Trung tâm với các đơn vị kháctrong Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh các bộ phận quản lý của Trung tâm theo thẩm quyền; xác định vị trí làm việc của các đơn vì trực thuộc Trung tâm theo phân cấp quản lý.

d) Các phòng, ban, Khoa (lớp, đại đội quản lý học viên, sinh viên) do Giám đốc trung tâm quyết định.

đ) Quy định nhiệm vụ cụ thể, bố trí, sắp xếp viên chức theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ và người lao động cho Trung tâm; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Trung tâm phù hợp với Điều lệ Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng và các quy định hiện hành.

 

Bản phân công công tác của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhận

ThS. Nguyễn Trọng Anh

Chức vụ: P.GĐ Trung tâm

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

 

- Trách nhiệm và quyền hạn: Tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác thuộc Trung tâm. Quan hệ, phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn, các Tổ chức đoàn thể trong và ngoài cơ quan cũng như những công việc được Hiệu trưởng giao để hoàn thành nhiệm vụ chung.

 - Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quản lý, giảng dạy môn học GDQP-AN.

 2. Tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo cơ quan theo quy định.

 3. Tham gia công tác giảng dạy theo quy định và các hoạt động của Trường theo yêu cầu và sự phân công của Ban giám hiệu.

4. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ CBVC thuộc Trung tâm theo yêu cầu và nhiêm vụ.

5. Trực tiếp tham gia giảng dạy môn học GDQP-AN và kiêm nhiệm môn bắn súng thể thao.

 

Hồ Sỹ Dũng

Chức vụ: P.GĐ Trung tâm

Chức danh chuyên môn: Giảng viên

1. Tham mưu cho Giám đốc tổ chức, quản lý, hoạt động giảng dạy, học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của nhà trường và các trường liên kết theo đúng quy định.

2. Tổ chức công tác NCKH của các thành viên thuộc Khoa về mảng nội dung GDQP-AN.

3. Quản lý nội dung chương trình giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra và kết quả học phần GDQP-AN.

4. Trực tiếp tham gia giảng dạy môn học GDQP-AN và kiêm nhiệm môn học Lý luận chính trị.

5. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc Trung tâm theo yêu cầu và nhiêm vụ.

CN. Phạm Lê Huy

Chức danh chuyên môn:

Giảng viên; trợ lý khoa học.

 

 1. Tham mưu xây dựng đề cương chi tiết học phần, xây  dựng chương trình, lịch trình, lịch giảng dạy, kế hoạch giảng dạy môn học GDQPAN;

2. Giúp Ban giám đốc Trung tâm trực tiếp liên hệ với 26 trường liên kết giảng dạy môn học GDQPAN theo thông tư 123;

3. Tham mưu dự thảo xây dựng các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên;

4. Quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên các khóa tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên;

5. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

6. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

7.Tham gia các hoạt động của Trung tâm, của dơn vị theo yêu cầu và sự phân công của Trưởng khoa.

 

 

CN. Dương Quang Trường

Chức danhchuyên môn:

Giảng viên

 

 

1. Tham mưu dự thảo các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

2. Trực tiếp quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

3. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

4. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

 

CN. Hoàng Mạnh Hùng

Chức danh chuyên môn:

Giảng viên

 

1. Tham mưu dự thảo các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

2. Trực tiếp quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

3. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

4. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

 

CN. Nguyễn Thái Trọng Bằng

Chứcdanh chuyên môn:

Giảng viên

 

 

 

1. Tham mưu dự thảo các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

2. Trực tiếp quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

3. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

4. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

 

CN. Nguyễn Ngọc Vương

Chuyên viên phòng QLĐT-CTSV.

 

 

 

 

Thực hiện một số công việc sau:

1. Tham mưu dự thảo các kế hoạch cho công tác quản lý giảng dạy; phối hợp việc theo dõi, kiểm tra, quản lý hồ sơ sinh viên.

2. Trực tiếp quản lý, giảng dạy hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, sinh hoạt ăn, ở theo quy định; duy trì chế độ sinh hoạt trong ngày cho sinh viên.

3. Phối hợp quản lý trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập môn học GDQP-AN.

4. Tham gia NCKH, viết bản tin khoa học, nội san;

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

ThS. Lê Thị Kịm Anh.

Chức danh chuyên môn: Chuyên viên giáo vụ khoa học, phòng QLĐT-CTSV

 

 

 

1. Thực hiện công tác văn thư, hành chính của phòng đào tạo TT.

2. Tham gia quản lý theo dõi việc học tập, quản lý điểm, kết quả học tập của sinh viên.

3. Thực hiện chức năng thường trực công tác thanh tra  Đào tạo.

4. Quản lý in cấp phát chứng chỉ theo khóa học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

CN. Cao Thị Ái Vân

Chức danh chuyên môn:

Chuyên viên phòng QLĐT-CTSV.

 

 

1. Quản lý toàn diện sinh viên trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trung tâm, duy trì các chế độ sinh hoạt trong ngày, tuần theo quy định.

2. Phối hợp tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, các phong trào thi đưa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên.

3. Tiếp nhận danh sách, lập sổ quản lý, sổ lên lớp và các hoạt đông liên quan đến sinh viên.

4. Tiếp nhận đơn xin học, nghỉ học, bảo lưu kết quả học tập của sinh viên, báo cáo trưởng phòng giải quyết.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

Ths. Cù Huy Anh

Chức danh chuyên môn:

Chuyên viên phòng HC-TC-KT

Trung đội trưởng TĐTV

 

 

1. Quản lý các mặt công tác hậu cần, tài sản thiết bị, cơ sở vật chấtcủa Trung tâm .

2. Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, quân trang, quân dụng và các trang, thiết bị dạy học khác.

3. Làm công tác văn thư và mọi hoạt đông của Trung đội tự vệ nhà trường.

4. Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹthuật và cơ sở vật chất.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

CN. Nguyễn Cao Kỳ

Chuyên viên phòng HC-TC-KT

 

 

 

 

 

1. Đảm bảo mọi mặt về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của môn học theo quy định, lập kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất hậu cần cho Trung tâm.

2. Quản lý quân trang, cấp phát cho sinh viên tham gia học tập đảm bảo đúng quy định.

3. Tham gia quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho gảng dạy và học tập theo yêu cầu của TT.

4. Theo dõi và có biện pháp bảo quản trang thiết bị, vũ khí trang bị của TT.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

CN. Ngô Minh Bảo Phú

Chuyên viên phòng HC-TH

 

1. Quản lý, thực hiện công tác văn thư, hành chính, pháp chế, bảo mật và lưu trữcủa Trung tâm.

2.Tổng hợp tình hình các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

3.Theo dõi và đề xuất với Giám đốc các chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm.

4. Quản lý toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, giảng dạy, học tập của TT.

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

CN. Nguyễn Phan Thành Thắng

Chuyên viên phòng HC-TH

 

1. Quản lý, thực hiện công tác văn thư, hành chính, pháp chế, bảo mật và lưu trữcủa Trung tâm.

2. Tổng hợp tình hình các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

3. Theo dõi và đề xuất với Giám đốc các chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm.

4. Quản lý toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, giảng dạy, học tập của TT.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

CN. Lê Đức Mỹ

Chuyên viên phòng HC-TH

 

1. Quản lý, thực hiện công tác văn thư, hành chính, pháp chế, bảo mật và lưu trữcủa Trung tâm.

2. Tổng hợp tình hình các hoạt động của Trung tâm theo quy định.

3. Theo dõi và đề xuất với Giám đốc các chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm.

4. Quản lý toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, giảng dạy, học tập của TT.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

CN. Nguyễn Hoàng Sơn

Chuyên viên phòng ĐT-QLSV

 

1. Thực hiện công tác văn thư, hành chính của phòng đào tạo-quản lý sinh viên.

2. Tham gia quản lý theo dõi việc học tập, quản lý điểm, kết quả học tập của sinh viên.

3. Tham gia công tác quản lý sinh viên trong quá trình học tập tại trung tâm.

4. Tham gia công tác quản lý in cấp phát chứng chỉ theo khóa học bàn giao cho trường liên kết.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.