Bài viết Nghiên cứu khoa học Thể lệ viết bài Nội san
HƯỚNG DẪN THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI NỘI SAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

 

1. Đối tượng tham gia viết bài Nội san

 Tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường.

2. Nội dung

Nội san trường Đại học TDTT Đà Nẵng đăng các thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy của nhà trường; các ý kiến trao đổi có giá trị khoa học và thực tiễn; các bài viết, công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

3. Bố cục:

Nội san khoa học gồm các nội dung sau:

Phần 1.  Bàn luận khoa học:

Chủ yếu tập trung bàn luận sâu các vấn đề trong khoa học Thể dục thể thao và mang tính chất lý luận về các chuyên đề, bài viết trao đổi, đánh giá, đề xuất về phương pháp giảng dạy, huấn luyện, công tác tuyển chọn, quản lý giáo dục, tổ chức thi đấu và trọng tài, và những sáng kiến kinh nghiệm...

Phần 2.  Thông tin khoa học:

Gồm các chuyên đề, bài báo khoa học, tóm tắt hoặc từng phần kết quả các công trình nghiên cứu, sưu tập, biên dịch từ các tài liệu nước ngoài... về các lĩnh vực:


-   Xã hội hoá và quản lý TDTT.

-   Thể thao cho mọi người.

-   Thể thao dân tộc.

-   Thể thao trường học.

-  Thể thao thành tích cao.

-  Y sinh học TDTT.

-  Tâm lý thể thao.

-  Tuyển chọn, đào tạo VĐV.

-  Đánh giá kết quả tập luyện.

-  Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị TDTT


Phần 3. Thông tin hoạt động:

Gồm những bài viết ngắn về thông tin, thông báo, lược thuật, hình ảnh... nhằm cập nhật kịp thời tình hình kết quả hoạt động và những định hướng về chủ trương, chính sách mới liên quan trên các lĩnh vực hoạt động TDTT trong và ngoài cơ quan...

4- Hình thức trình bày

- Đối với các bài báo mang tính chất khoa học, các đề tài nghiên cứu thì nội dung bài báo gồm các phần chính: Tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh), Đặt vấn đề; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận; Tài liệu tham khảo.

- Đối với các bài báo mang nội dung như trao đổi, bàn luận hoặc các thông tin hoạt động thì nội dung bài báo gồm các phần chính: Tóm tắt, Đặt vấn đề; Nội dung; Kết luận; Tài liệu tham khảo.

- Bài báo viết bằng tiếng Việt, dài không quá 5 trang giấy khổ A4, đánh máy vi tính trên Word (mã Unicode, font Times New Roman, cỡ 13, định dạng lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm lề phải 2 cm; khoảng cách giữa các đoạn văn là Multiple 1.3). Với những công trình nghiên cứu đặc thù hoặc dịch thuật tài liệu với số lượng trên 5 trang thì phải được Trưởng Ban biên tập phê duyệt.

- Yêu cầu bài viết phải tóm tắt cô đọng theo các nội dung trọng tâm và cần nêu rõ những chính kiến của tác giả; tránh lạm dụng việc trích dẫn những kiến thức lý luận đã có.

- Gửi bài viết thường xuyên và không hạn chế số lượng bài.

- Danh mục tài liệu tham khảo trình bày đúng như trong quy định của đề tài nghiên cứu khoa học.

- Cách ghi trích dẫn giống như quy định định của đề tài nghiên cứu khoa học.

- Mỗi bài ghi rõ: Học hàm, học vị, chức danh khoa học, họ và tên; số điện thoại và E-mail của tác giả.

5. Địa chỉ gửi bài

E-mail: : tdttdn@upes3.edu.vn  hoặc gởi qua Cổng thông tin đến ban biên tập

                                                                                  

    BAN BIÊN TẬP