Bài viết Ngành Giáo dục thể chất Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết môn học

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
----- NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT -----

Mẫu đề cương môn Lý thuyết: Tải

Mẫu đề cương môn Thực hành: Tải

Mã môn học          Tên học phần                  Số
tín chỉ     
 Khóa
  học   
    Bảng cập nhật              Đơn vị quản lý                
 DHNLM0612  Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin  1 2       BM LLCT
 DHNLM0623  Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2 3       BM LLCT
 DHTTH0652  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2      BM LLCT
 DHĐLĐ0662 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3      BM LLCT
 DHTLH0642 Tâm lý học đại cương 2      BM TL-GD
  Tâm lý học lứa tuổi 2      BM TL-GD
DHGDD0632 Giáo dục học đại cương 2      BM TL-GD
DHQLH0662 Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GDĐT 2    
 Khoa QL TDTT
DHPLĐ0642 Pháp luật đại cương 2      Khoa QLTDTT
   Tự chọn (chọn 4/10 tín chỉ):        
 DHHCV0632

Hành chính và lưu trữ

   
 Khoa QL TDTT
 DHMTC0612  Môi trường và con người      Khoa Y sinh
 DHXHH0632  Xã hội học đại cương    
 Khoa QL TDTT
DHTVT0632  Tiếng Việt thực hành    
 Khoa QL TDTT
DHCSV0612 Cơ sở văn hóa Việt Nam    
 Khoa QL TDTT
  Bắt buộc:        

 DHNNC0613

 Ngoại ngữ cơ sở 1 3    2017  K. Ngoại ngữ - Tin học
 DHNNC0623  Ngoại ngữ cơ sở 2      K. Ngoại ngữ - Tin học
 DHNNC0642  Ngoại ngữ cơ sở 3      K. Ngoại ngữ - Tin học
 DHNNC0642  Ngoại ngữ chuyên ngành    
 K. Ngoại ngữ - Tin học
 DHTTK0632  Toán thống kê 2      K. Ngoại ngữ - Tin học
 DHTHD0622  Tin học đại cương khóa 11      K. Ngoại ngữ - Tin học
 DHTTK0612  Giải phẫu người 3      Khoa Y sinh
 DHTHD0652  Sinh lý học – TDTT      Khoa Y sinh
 DHYHT0662  Y học - TDTT    
 Khoa Y sinh
 DHVST0622  Vệ sinh học - TDTT    
 Khoa Y sinh
 DHĐLT0642  Đo lường – TDTT 2    
 K. Ngoại ngữ - Tin học
DHNCK0642 Phương pháp NCKH - TDTT 2     BM. LL chuyên ngành
DHLLP0653 Lý luận và PP GDTC 4      BM. LL chuyên ngành
DHLTH0673 LL và PP TDTT trường học 2     BM. LL chuyên ngành 
DHLST0612 Lịch sử TDTT  2    2017
 BM TL-GD
DHQLT0672 Quản lý TDTT 2      Khoa QL TDTT
  Tự chọn (chọn 2/4 tín chỉ): 2      
DHSHT0622 Sinh hoá - TDTT 2    
 Khoa Y sinh
DHSCT0622 Sinh cơ học - TDTT 2      Khoa Y sinh
  Kiến thức ngành
Bắt buộc:
       

DHCSN0622

PPGD và TH chuyên sâu 1
Bongro    Bongchuyen    Boiloi    Dienkinh  Quanvot
Caulong  Bongda  Theduc  Bongnem   Karatedo   Taekwondo
Bongban

3      
DHCSN0632 PPGD và TH chuyên sâu 2
Bongro     Bongchuyen    Dienkinh    Quanvot  Caulong
Bongda   Karatedo  Taekwondo   Bongban  Theduc

     
DHCSN0642 PPGD và TH chuyên sâu 3
Bongro     Bongchuyen   Quanvot   Caulong  Bongda
Karatedo   Taekwondo   Bongban   Theduc  Dienkinh

     
DHCSN0652 PPGD và TH chuyên sâu 4
Bongro     Bongchuyen   Quanvot   Caulong  Bongda
Karatedo   Taekwondo   Bongban   Theduc   Dienkinh

     
DHCSN0662 PPGD và TH chuyên sâu 5
Bongro    Bongchuyen    Quanvot   Caulong   Bongda
Karatedo  Taekwondo    Bongban   Theduc   Dienkinh

     
DHCSN0672 PPGD và TH chuyên sâu 6
Bongro    Bongchuyen    Quanvot   Caulong   Bongda
Karatedo   Taekwondo   Bongban   Theduc    Dienkinh

     
DHPĐK0613 PPGD và TH Điền kinh HP1, HP2      
DHPTD0613 PPGD và TH Thể dục      
DHPBL0633 PPGD và TH Bơi lội      
DHPBĐ0653 PPGD và TH Bóng đá      
 DHPBC0623  PPGD và TH Bóng chuyền      
DHPBB0642   PPGD và TH Bóng bàn      
 DHPCL0643  PPGD và TH Cầu lông      
 DHPBR0653  PPGD và TH Bóng rổ      
 DHPVO0662  PPGD và TH Võ thuật Karatedo     Taekwondo      
   Tự chọn (chọn 4/12 tín chỉ):        
 DHPCV0632  PPGD và TH Cờ vua 2      
DHPĐC0632 PPGD và TH Đá cầu 2      
DHPTC0662 PPGD và TH TCVĐ 2      
DHPBN0672 PPGD và TH Bóng ném 2      
DHPQV0672 PPGD và TH Quần vợt 2      
DHPBS0672 PPGD và TH Bắn súng 2      
  Bắt buộc:        

DHTLH0632

Tâm lý học TDTT

2       BM TL-GD
DHGDT0642 Giáo dục học TDTT  2      BM TL-GD
DHGTS0652 Giao tiếp sư phạm 2      BM TL-GD
DHGDT0652 Công tác đoàn đội 2      
 

Thực tập nghề nghiệp

7      
  Khóa luận (hoặc Học phần chuyên môn thay thế) 7