Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG


Quy định, hướng dẫn KĐCLGD

MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TCCN

TT

Loại văn bản

Kí hiệu

Ngày

Tên văn bản

1. Văn bản Luật, Nghị định

1.1

Luật Giáo dục

38/2005/QH11

14/6/2005

Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục

1.2

Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục

44/2009/QH12

01/7/2010

Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

1.3

Luật Giáo dục Đại học

08/2012/QH13

18/6/2012

Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH

1.4

Nghị định 

138/2013/NĐ-CP

22/10/2013

Trích yếu Điều 26, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục

1.5

Nghị định

73/2015/NĐ-CP

08/09/2015

Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)

1.6

Quyết định 

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Ban hành điều lệ Trường Đại học 


2. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục


2.1

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

2.2

Văn bản hợp nhất

06/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

2.3

Công văn

527/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

2.4

Công văn

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/5/2013

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

2.5

Công văn

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/8/2014

Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN

2.6

Công văn

1237/KTKĐCLGD-KĐĐH

03/8/2016

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 

2.7

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT

23/09/2015

Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học

2.8

Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT

19/5/2017

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 


3. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


3.1

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN

3.2

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

14/3/2016

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

3.3

Công văn

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

3.4

Công văn

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

3.5

Công văn

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo


4. Các văn bản chỉ đạo của Bộ

4.1

Công văn 

702/TB-BGDĐT

22/9/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác KĐCL GDĐH

4.2

Công văn 

816/TB-BGDĐT

08/11/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác KĐCL GDĐH

4.3

Công văn 

118/KH-BGDĐT

23/2/2017

Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

4.4

Công văn 

203/KH-BGDĐT

27/3/2017

Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD đại học năm 2017

4.5

Quyết định

956/QĐ-BGDĐT

27/3/2017

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học 

 

 


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG


- Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học: XEM

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2017: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2016: XEM
- Kế hoạch đánh giá kết quả cải tiến chất lượng sau tự đánh giá 2015: XEM
-Thông báo về triển khai KH tổ chức đánh giá kết quả cải tiến chất lượng sau tự đánh giá 2015: XEM
- Thông báo về việc lưu trữ minh chứng phục vụ Kiểm định chất lượng năm 2016: Xem tại đây
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016 tại đây
- Toàn văn báo cáo đánh giá năm 2015: tại đây
- Báo cáo kết quả tự đánh giá năm 2015 và kế hoạch khắc phục tồn tại: Xem tại đây
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015: Xem
- Kế hoạch chi tiết giai đoạn 1 thu thập thông tin, minh chứng, viết báo cáo tiêu chí: XEM
- Kế hoạch tự đánh giá năm 2015: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2014: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2013: XEM

- Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2010-2012: XEM
- Báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá toàn trường năm 2011: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2012: XEM
- BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2011 (Bao gồm các quyết định và kế hoạch tự đánh giá): XEM
- Thông báo về việc góp ý báo cáo Tự đánh giá: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2011: XEM
- BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2009 (Bao gồm các quyết định và kế hoạch tự đánh giá): XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2010 - 2012: XEM
- Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2011: XEM 
- Danh mục minh chứng các tiêu chuẩn: XEMXEM2
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015: XEM