Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG


CÁC VĂN BẢN KIỂM ĐỊNH CỦA BỘ CÓ LIÊN QUAN:

- Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT về triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017: TẢI

- Thông tư 04-2016 về tiêu chuẩn đánh giá chương trình chất lượng đào tạo: TẢI

- Công văn 1237 về Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học: TẢI

- Các văn bản pháp quy về kiểm định chất lượng giáo dụcTẢI

- Công văn 1074 hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH: XEM


Tài liệu phục vụ tự đánh giá năm 2016:
      - Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học: TẢI
      

      - Quyết định 06 quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường đại học: TẢI

CV số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tự đánh giá : tảiTẢI2   

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

- Dự thảo Tự đánh giá 2017 : Tải
- Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo 2017: Download
- Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2017: XEM

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2016: XEM
- Kế hoạch đánh giá kết quả cải tiến chất lượng sau tự đánh giá 2015: XEM
-Thông báo về triển khai KH tổ chức đánh giá kết quả cải tiến chất lượng sau tự đánh giá 2015: XEM
- Thông báo về việc lưu trữ minh chứng phục vụ Kiểm định chất lượng năm 2016: Xem tại đây
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016 tại đây
- Toàn văn báo cáo đánh giá năm 2015: tại đây
- Báo cáo kết quả tự đánh giá năm 2015 và kế hoạch khắc phục tồn tại: Xem tại đây
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015: Xem
- Kế hoạch chi tiết giai đoạn 1 thu thập thông tin, minh chứng, viết báo cáo tiêu chí: XEM
- Kế hoạch tự đánh giá năm 2015: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2014: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2013: XEM

- Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2010-2012: XEM
- Báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá toàn trường năm 2011: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2012: XEM
- BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2011 (Bao gồm các quyết định và kế hoạch tự đánh giá): XEM
- Thông báo về việc góp ý báo cáo Tự đánh giá: XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2011: XEM
- BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2009 (Bao gồm các quyết định và kế hoạch tự đánh giá): XEM
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2010 - 2012: XEM
- Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2011: XEM 
- Danh mục minh chứng các tiêu chuẩn: XEMXEM2
- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015: XEM