Bài viết Sinh viên SV thôi học, nghỉ học, thu nhận lại
DANH SÁCH SINH VIÊN THÔI HỌC, NGHỈ HỌC, THU NHẬN LẠI NĂM HỌC 2015-2016

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

QĐỊNH SỐ

NGÀY KÝ QĐ

KẾT QUẢ

LÝ DO


Doãn Văn Song

 

7/10/1995

7/02

831

04/8/2015

Cho SV nghỉ học 1 năm

Chữa bệnh

Nguyễn Văn Dũng

28/9/1994

7/10

830

4/8/2015

Biên chế lớp 7/10

Thu nhận lại

Nguyễn Trường Cảnh

10/4/1995

7/17

830

4/8/2015

Biên chế lớp 8/12

Thu nhận lại

Đỗ Văn Lợi

28/02/1993

5e

830

4/8/2015

Biên chế lớp 6f

Thu nhận lại

Hà Anh Quân

05/9/1995

7/15

843

11/8/2015

Biên chế lớp 8/17

Thu nhận lại

Đoàn Tiến Dũng

25/2/1995

7/10

843

11/8/2015

Biên chế lớp 8/14

Thu nhận lại

Trương Quang Thảo

02/01/1995

7/09

843

11/8/2015

Biên chế lớp 8/10

Thu nhận lại

Nguyễn Trương Duy Phương

27/1/1995

7/08

844

11/8/2015

Biên chế lớp 8/10

Thu nhận lại

 Trấn Quốc Việt

 01/6/1994

 7/04

 847

 11/6/2015

 Cho SV thôi học

Chữa bệnh

 Lê Văn Hùng

 19/5/1995

 7/19

 846

 11/8/2015

Buộc thôi học

 Vi phạm quy chế

 Lê Phước Đức

 13/6/1995

 7/13

 845

 11/8/2015

Buộc thôi học

 Vi phạm quy chế

 Bùi Đình Tài

 06/8/1995

 7/22

 848

 11/8/2015

Cho SV nghỉ học 1 năm

 Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Nguyễn Công Thịnh

06/6/1996

8/22

855

12/8/2015

Biên chế lớp 8/22

Thu nhận lại

Nguyễn Thị Trinh

17/3/1996

8/23

855

12/8/2015

Biên chế lớp 8/23

Thu nhận lại

Trần Ngọc Thiên Kim

30/6/1993

5k

870

14/8/2015

Biên chế lớp 6k

Thu nhận lại

Võ Thượng Hiền

26/8/1996

8/20

643

2/6/2015

Nghỉ học 1 năm 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Nguyễn Đại Lợi

05/7/1993

5E

879

17/8/2015

Biên chế lớp 6F

Thu nhận lại

Phạm Văn Phong

01/9/1996

8/06

897

20/8/2015

Buộc thôi học

 Vi phạm quy chế

Vương Văn Hòa

05/4/1995

8/17

895

20/8/2015

Buộc thôi học

 Vi phạm quy chế

Trương Thị Chung

10/10/1995

8/12

896

20/8/2015

Buộc thôi học

 Vi phạm quy chế

Phạm Công Vũ

19/5/1991

5N

890

20/8/2015

Xóa tên SV

Chết do tai nạn

Huỳnh Tấn Anh

01/1/1996

8/21

894

20/8/2015

Cho nghỉ học kỳ 1 năm học 2015-2016

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Nguyễn Quang Phát

10/11/1996

8/21

624

26/5/2015

Nghỉ học kỳ 2 năm học 2014-2015

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Trần Công Thành

7/01/1992

5f

891

20/8/2015

Biên chế lớp 6f

Thu nhận lại

Nguyễn Hoàng Huynh

27/4/1995

7/07

893

20/8/2015

Biên chế lớp 8/07

Thu nhận lại

Võ Văn Thành

02/02/1996

8/10

910

25/8/2015

Buộc thôi học

Vi phạm quy chế

Huỳnh Văn Minh

29/6/1996

8/02

913

25/8/2015

Buộc thôi học

Vi phạm quy chế

Nguyễn Văn Đàn

02/9/1995

8/12

917

25/8/2015

Buộc thôi học

Vi phạm quy chế

Nguyễn Quốc Chí

18/1/1996

8/12

916

25/8/2015

Buộc thôi học

Vi phạm quy chế

Phạm Đình Thi 13/11/1996 8/20 915 25/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Trần Chí Thiện 27/7/1996 8/20 914 25/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Đinh Xuân Long 25/1/1996 8/02 912 25/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Đỗ Minh Toàn 17/4/1993 7/15 932 27/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Trần Văn Thanh 25/1/1995 7/09 939 27/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Lê Văn Thành 22/6/1995 7/13 938 27/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Trương Công Vinh 29/10/1995 7/12 937 27/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Phạm Ngọc Thức 06/7/1994 7/12 936 27/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Đinh Văn Thối 06/05/1995 7/13 935 27/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Tấn Út 22/4/1992 7/09 934 27/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Trần Văn Kiên 23/8/1995 7/05 933 27/8/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Viết Hiền 05/02/1995 7/17 940 27/8/2015 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Nguyễn Thành 24/7/1995 7/18 946 28/8/2015 Cảnh cáo trước toàn trường Vi phạm quy chế
Thái Việt Hoàng 12/12/1994 6L 948 28/8/2015 Khiển trách trước toàn trường Vi phạm quy chế
Trần Khánh Vũ Hùng 02/5/1996 8/13 947 28/8/2015 Cảnh cáo trước toàn trường Vi phạm quy chế
 Nguyễn Ngọc Duy Linh  22/9/1996  ĐH37 QL-TPHCM 1105   07/9/2015  Biên chế lớp 8/23  Thu nhận sinh viên
 Nguyễn Thị Lợi  19/5/1990  5k  1104   07/9/2015  Ngỉ học 1 năm   Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 Lê Ngọc Huy  24/5/1996  8/17  1138  11/9/2015  Nghỉ HK2 năm học 2014-2015 và HK1 năm 2015-2016   Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Lê Huy An 03/02/1993 5N (TTGTĐH6) 1120 09/9/2015 Cho thôi học  Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Trương Văn Tiên 23/8/1989 47 (HLTT) 1119 09/9/2015 Bên chế lớp 8/24 Thu nhận sinh viên
 Võ Đình Xuân  07/5/1996  8/13  1174  23/9/2015  Chuyển ĐH TPHCM  Hoàn cảnh gia đình khó khăn
 Huỳnh Sơn  05/10/1996  8/25  1167  21/9/2015  Cho thôi học  Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Trần Thị Xuân 21/9/2015 8/20 1166 21/9/2015 Biên chế lớp 8/20 Thu nhận lại
Nguyễn Xuân Quang 27/1/1993 6A 964 3/9/2015 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Đặng Hoàng Lộc 23/11/1993 5B 963 3/9/2015 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Đinh Biên 22/4/1990 8/24 1261 13/10/2015 Chuyển trường Hoàn cảnh gia đình
Đặng Ngọc Phương 05/3/1996 8/05 1262 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Trần Hà Khoa 24/6/1996 8/08 1263 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Phạm Trần Bảy 28/8/1995 7/17 1265 13/10/2015 Biên chế lớp 8/13 Thu nhận sinh viên
Đoàn Quốc Việt 22/6/1995 7/13 1266 13/10/2015 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Mai Trọng 09/9/1995 7/18 1268 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Huỳnh Thanh Hưng 06/01/1994 7/07 1269 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Văn Bình 29/3/1995 7/01 1270 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Duy Nhiên 24/7/1995 7/21 1271 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Xuân Thanh 25/7/1994 7/22 1272 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Thanh Tịnh 12/4/1994 7/18 1273 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Ngô Duy Phước 19/5/995 7/18 1274 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Dương Duy Mẫn 09/4/1994 7/19 1275 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Văn Phúc 30/6/1995 7/22 1276 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Trần Công Hải 17/9/1995 7/07 1278 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Phan Văn Huy 28/5/1995 7/07 1279 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Lê Văn Hồ 01/1/1994 7/01 1280 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Hữu Đức 15/8/1995 7/17 1281 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Kiều Văn Nhứt 01/10/1995 7/13 1282 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Lý Thành Sang 15/6/1995 7/13 1283 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Phan Thanh Hà 26/4/1995 7/13 1284 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Thanh Tùng 15/4/1995 7/22 1285 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
ALăng Nghiệp 03/3/1995 7/13 1286 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Thanh Khoa 24/5/1995 7/17 1287 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Đoàn Văn Vĩnh 10/11/1994 7/18 1288 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Trần Nguyên Bảo 09/02/1995 7/13 1289 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Mai Thanh Toàn 03/8/1994 7/19 1290 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Văn Phi 16/7/1995 7/03 1291 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Phan Hoàng Hải Hà 24/3/1995 7/07 1292 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Phan Văn Thịnh 22/7/1994 7/11 1293 13/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Đinh Tấn Sơn 18/12/1995  7/18  1294  13/10/2015 Buộc thôi học  Vi phạm quy chế
 Hồ Văn Lý  20/3/1993  7/11  1295  13/10/2015  Xóa tên sinh viên  Chết do tai nạn
 Phạm Viết Hoàng Sơn  02/10/1992  6F 1357  23/10/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế 
 Lê Anh Hùng  10/11/1993  6N 1358   23/10/2015 Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Nguyễn Việt Cường  06/8/1993  6K 1359   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Lê Minh Vương  15/6/1994  6B 1360   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Phan Công Thắng  10/3/1993  6N 1361   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Nguyễn Hoàng Thương  10/11/1993 6C 1362   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Phạm Thành Nhật 02/12/1991  6C  1363   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Dương Văn Phong  10/4/1993 6L 1364   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Lê Viết Diễn  16/8/1992 6N  1365   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Huỳnh Công Hiếu 13/8/1993  6E 1366   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 KPă Thuy  20/2/1991 6M  1367   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Trương Phương Nam  10/6/1994 6G 1368   23/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế 
 Ngô Trung Hậu  09/8/1994 6D 1379 27/10/2015 Buộc thôi học  Vi phạm quy chế  
 Nguyễn Công Viễn  20/6/1996 8/23 1385 28/10/2015  Buộc thôi học   Vi phạm quy chế  
 Hồ Sỹ Thuận 22/5/1996  8/10 1386  28/10/2015  Buộc thôi học   Vi phạm quy chế  
 Trương Thị Hợi  06/7/1996 8/01 1387  28/10/2015  Buộc thôi học   Vi phạm quy chế  
 Nguyễn Công Tâm  24/5/1996 8/10 1388  28/10/2015  Buộc thôi học   Vi phạm quy chế  
 Hồ Hữu Thắng  28/01/1996 8/10 1389  28/10/2015  Buộc thôi học   Vi phạm quy chế  
 Lê Tường Linh 01/11/1996  8/04 1390  28/10/2015  Buộc thôi học   Vi phạm quy chế  
Nguyễn Tấn Tài  20/10/1994 8/05 1391  28/10/2015  Buộc thôi học   Vi phạm quy chế  
Nguyễn Công Tâm 15/1/1996 8/05 1392 28/10/2015  Buộc thôi học  Vi phạm quy chế  
Lê Thế Vủ 18/02/1994 7/04 1395 29/10/2015 Buộc thôi học  ĐTB 2 năm <1.4
Kiều Ngọc Rin 17/9/1995 7/06 1397 29/10/2015 Buộc thôi học  ĐTB 2 năm <1.4
Nguyễn Thành Tiến 03/7/1994 7/09 1398 29/10/2015 Buộc thôi học  ĐTB 2 năm <1.4
Phan Thanh Phấn 25/3/1995 7/13 1399 29/10/2015 Buộc thôi học  ĐTB 2 năm <1.4
 Trịnh Ngọc Luân  06/7/1994  7/11  1402  30/10/2015  Buộc thôi học  ĐTB 2 năm <1.4 
 Huỳnh Anh Kiệt  10/9/1994  7/03 1403   30/10/2015  Buộc thôi học   ĐTB 2 năm <1.4 
 Lê Ngọc Danh  20/4/1995  7/21 1404   30/10/2015  Buộc thôi học   ĐTB 2 năm <1.4 
 Phạm Đắc Lê Sơn  20/10/1995  7/06 1405   30/10/2015  Buộc thôi học   ĐTB 2 năm <1.4 
 Hồ Viết Linh  21/6/1995  7/13 1406   30/10/2015  Buộc thôi học   ĐTB 2 năm <1.4 
 Nguyễn Văn Thiện Giác  12/12/1997  9/10 1420   05/11/2015  Xóa tên SV Chết do tai nạn 
 Trần Quang Huân  29/10/1988 ĐH2 VHVL 1457   12/11/2015  Xóa tên  Vi pham QC
 Trần Phước Diệu  07/8/1985 ĐH2 VHVL   1458  12/11/2015   Xóa tên   Vi pham QC 
 Phạm Thanh Tịch   27/7/1983 ĐH2 VHVL  1459   12/11/2015   Xóa tên   Vi pham QC 
 Nguyễn Thị Sáu Quỳnh  10/5/1992 ĐH2 VHVL  1460   12/11/2015   Xóa tên   Vi pham QC 
 Huỳnh Quốc Vũ  01/01/1992 ĐH2 VHVL  1461   12/11/2015   Xóa tên   Vi pham QC 
 Nguyễn Nhất Sinh  20/12/1992 ĐH2 VHVL  1462   12/11/2015   Xóa tên   Vi pham QC 
 Đào Quốc Dũng  17/02/1996  9/05  1555  30/11/2015  Cho nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Trần Anh Quốc  08/2/1996  8/9 1556   30/11/2015  Cho nghỉ học HK1 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Phạm Văn Vĩ  04/3/1996  8/11  1583  07/12/2015  Xóa tên SV  Đã chết
 Trần Văn Phúc  12/01/1995  8/05  1656  25/12/2015  Cho nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Võ Thượng Hiền  26/8/1996  9/7  1667  29/12/2015  Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Hà Thúc Tùng  03/10/1996  8/23  1678  31/12/2015  Thu nhận lại  Biên chế vào lớp 9/09
 Trần Ngọc Minh Hiếu  28/01/1997  9/2  1679  31/12/2015  Cho nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Huỳnh Công Hiếu Thu hồi QĐ ngày 23/10/2015  1680   31/12/2015  Biên chế lớp 6E  SV GĐ khó khăn
 Huỳnh Tấn Anh  01/01/1996  8/21  42  18/01/2016  Thu nhận lại  Biên chế lớp 9/05
 Lê Đức Trí  23/5/1996  8/19  43   18/01/2016   Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Vũ Ca Dương  08/8/1995  7/06  44   18/01/2016   Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Lê Hồng Danh  23/01/1994  7/01  97  18/2/2016  Thu nhận lại  Biên chế lớp 8/02
 Lê Viết Trung  09/11/1997  09K9040158  121  23/2/2016  Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
 Nguyễn Trọng Thức  20/10/1997  9/10  185  11/3/2016  Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
 Dương Ngọc Lân  10/02/1997  9/03 186  11/3/2016   Nghỉ học HK2  Vì điều kiện SK
Vũ Thị Ly
Nguyễn Thị Bích Liên
Trang Thanh Anh Vũ
Nguyễn Thị Tuyết Minh
02/02/1995
04/9/1997
23/02/1997
16/6/1997 
9/01->9/10
9/08->9/07
9/06->9/04
9/04->9/07
 203  17/3/2016 04 SV chuyển sang các lớp  09K9010013
 09K9110273
 09K9040209
 09K9060038
 Đinh Văn Tám  01/01/1993  7/22  218  24/3/2016  Buộc thôi học  Vi phạm QC
 Nguyễn Duy Thức  15/9/1994  7/11  219  24/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Nguyễn Trung Dũng  05/3/1995  7/12 220   24/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Hà Sơn Nam  23/2/1994  7/11 221   24/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Ngô Thị Huyền Trinh  10/8/1995  7/16 222   24/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Phạm Lê Quốc Bảo  05/10/1994  7/17 223   24/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Ksor Tleng  27/5/1994  7/18 224   24/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Trang Minh Quốc  18/8/1995  7/18 225   24/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Lương Ngọc Hiếu  29/5/1996  8/4  229  24/3/2016   Buộc thôi học    Vi phạm QC 
Võ Thành Lộc 8/4/1996 8/4 230  24/3/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC
Trần Văn Tường 17/4/1996 8/15 231  24/3/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC
Nguyễn Đức Toàn 02/4/1994 8/15 232  24/3/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC
Nguyễn Kim Quốc Thịnh 18/10/1996 8/15 233  24/3/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC
Lê Văn Tú 01/12/1996 8/15 234  24/3/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC
Nguyễn Văn Vinh 06/6/1995 8/15 235  24/3/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC
Võ Ngọc Hậu 15/2/1995 8/4 236  24/3/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC
 Lê Mậu Quỳnh  20/4/1996  8/9  243  28/3/2016  Cho nghỉ học HK2  Điều trị bệnh
 Lê Thanh Phương  16/6/1995  9/7 242    28/3/2016 Chuyển sang lớp 9/4  09K9040138
 Nguyễn Ngọc Thiện  31/12/1997  9/7  257  30/3/2016  Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
 Mai Võ Thành Đô  10/5/1997  9/3 258   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC
 Nguyễn Đình Huy  02/01/1997  9/10 259   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Nguyễn Đức Hào  20/3/1994  9/9 260   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Lê Trần Hữu Hóa  13/10/1996  9/10 261   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 BHNướch Thị Mai  22/4/1997  9/1 262   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Nguyễn Tấn Pháp  02/8/1997  9/3 263   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Nguyễn Đức Chí  11/8/1997  9/3 264   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Trần Thiện Toàn  02/6/1996  9/5 265   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
      266   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Huỳnh Lê Phúc  12/9/1997  9/3 267   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC
09K9040199 
 Huỳnh Lê Phúc  29/7/1997  9/3 268   30/3/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
09K9030073
Phan Nhật Tân 01/6/1996 9/3 269  30/3/2016  Buộc thôi học  Vi phạm QC
Ngô Duy Phước 19/5/1995 7/18 282 06/4/2016 Biên chế lại 07K9120894
Phạm Hữu Đạo 01/4/1997 9/10 283 07/4/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lâm Tấn Hiền 26/01/1996 9/09 284 07/4/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Võ Văn Huynh 22/8/1996 8/20 286 07/4/2016 Cho nghỉ học HK2 Thực hiện NVQS
Đoàn Ngọc Vương Linh 04/2/1994 7/07 353 29/4/2016 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Tấn Hùng 22/01/1997 9/03 360 04/5/2016 Nghỉ học HK2 Chữa bệnh
Phạm Thành Phúc 02/2/1997 9/3 379 12/5/2016 Bảo lưu KQ học tập Thực hiện NVQS 2016
Lê Văn Toàn 04/01/1992 DHLT 7B 385 13/5/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
A lăng Chung 26/6/1993 6K 462 06/6/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Mai Thành Tuấn 01/7/1994 6N 463 06/6/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Thanh Trí 04/02/1994 6C 464 06/6/2016 Xóa tên SV Đã chết
 Huỳnh Chí Linh  20/11/1995  8/02  468  08/6/2016 Buộc thôi học   Vi phạm QC
 Trương Văn Thiện  18/8/1994  8/5 469   08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập 
 Nguyễn Thanh Trà  25/7/1996  8/5 470   08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Nguyễn Hữu Tài  30/10/1995 8/6 471   08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Trần Quốc Hoàng  16/8/1995  8/8 472   08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Huỳnh Khắc Hùng  24/4/1996  8/8 473   08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Lê Văn Hưng  04/3/1995  8/8 474   08/6/2016   Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Trương Tuệ Khiêm  21/11/1996  8/8 475   08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Phạm Văn Nguyên  10/9/1996  8/9 476   08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Phạm Tấn Như Ý  26/12/1996  8/11 477  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Đặng Đình Cơ  19/4/1996  8/12 478  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập 
 Nguyễn Trường Cảnh  10/4/1995  8/12 479  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập 
 Trần Thị Diễm My  29/6/1991  8/21 480  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Nguyễn Đức Hưng  04/2/1996  8/23 481  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập 
 Phạm Thanh Vũ  26/10/1996  8/23 482  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Võ Minh Hải  01/9/1996  8/13 483  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập 
 Trần Đức Tài  08/3/1996  8/13 484  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập 
 Trần Kim Hòa  28/02/1996  8/14 485  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập 
 Lê Hồng Quốc  22/4/1996  8/14 486  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập 
 Hoàng Đức Mạnh  04/4/1996  8/18 487  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Phan Tấn Sĩ  24/7/1993  8/18 488  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập 
 Huỳnh Văn Bảo  08/8/1995  8/20 489  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Riah Guông  06/7/1996  8/20 490  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Phan Đức Toản  21/2/1993  8/25 491  08/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh báo học tập
 Nguyễn Chấn Hưng  29/12/1996  8/4 492  08/6/2016  Cho nghỉ học HK2 Điều trị bệnh 
 Dũ Văn Hữu  25/12/1996  8/11  501  09/6/2016  Buộc thôi học  Bị cảnh cáo học tập 
 Trần Quốc Đạt  26/2/1995  7/01  517  17/6/2016  Buộc thôi học  Điểm TB 3 năm <1.60
Lê Hoàng Bảo 28/2/1995 7/02 518  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Ngô Thanh Liệu  15/3/1994  7/02 519  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Lê Viết Nguyên Sinh  11/3/1995  7/02 520  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Bùi Thanh Nam  04/10/1994  7/02 521  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Nguyễn Phi Xuyên  20/10/1995  7/04 522  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Đoàn Quốc Văn  16/8/1995  7/04 523  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Nguyễn Tấn Tài  01/01/1995  7/04 524  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
Phạm Ngọc Khánh Sang  25/02/1995  7/04 525  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Lê Xuân Danh  23/8/1994  7/05 526  17/6/2016  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Đoàn Văn Quang  07/6/1995  7/05 527  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Huỳnh Cường  13/9/1995  7/06 528  17/6/2016  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Phan Văn Chính  18/5/1995  7/06 529  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Thái Hoàng Long  29/7/1995  7/07 530  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Nguyễn Hữu Hậu  10/10/1995  7/07 531  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Nguyễn Đăng Kha  05/6/1994  7/07 532  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Nguyễn Trọng Quân  05/8/1995  7/08 533  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Phạm Như Lai  06/02/1995  7/10 534  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Phạm Văn Phương  22/8/1994  7/11 535  17/6/2016  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Trần Quang Nghĩa  10/3/1993  7/16 536  17/6/2016  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Phạm Như Phong  31/3/1995  7/16 537  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Hà Đức Mẫn  04/8/1995  7/16 538  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Trương Quang Toại  01/12/1993  7/16 539  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Nguyễn Quốc Linh  26/3/1994  7/17 540  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Lê Ngọc Ý  12/10/1992  7/18 541  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Nguyễn Hoàng Nhân  29/5/1993  7/19 542  17/6/2016  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Cao Hải Hùng  10/02/1995  7/19 543  17/6/2016  Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Công Thành  29/10/1994  7/22 544  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Nguyễn Thiện Trình  17/5/1995  7/22 545  17/6/2016  Buộc thôi học Điểm TB 3 năm <1.60
 Trần Quốc Hoàng  16/8/1995  8/8  514  15/6/2016 Thu nhận lại  Vào lớp 9/3
 Hoàng Đình Tùng  24/8/1988  9/10  634  20/7/2016  Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Hữu Dũng 28/8/1995 9/10 635 20/7/2016 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn