Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD
KHẢO THÍ


- DANH SÁCH CBCT TUẦN 23 (TỪ 15/01  - 21/01/2018 ) XEM

- DANH SÁCH THI CÁC KHÓA - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (cập nhật ngày 30/11/2017): XEM
   

- PHIẾU ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (cập nhật ngày 30/11/2017): XEM
   

- DANH SÁCH THI TRẮNG (DÙNG THI LẦN 2) VÀ BIỂU PHÁCH NHẬP ĐIỂM
      Danh sách thi trắng: Tải
      Biểu phách nhập điểm: Tải