Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD
KHẢO THÍ


- DANH SÁCH CBCT TUẦN 45 (TỪ 12/6 - 18/6/2017) XEM


- DANH SÁCH THI - HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2016-2017 (Đã cập nhật SV nợ học phí):
 
 + Đại học 8: Tải
   + Đại học 9: Tải
   + Đại học 10: Tải

 

- BẢNG ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2016-2017: TẢI
    

- DANH SÁCH THI TRẮNG (DÙNG THI LẦN 2) VÀ BIỂU PHÁCH NHẬP ĐIỂM
      Danh sách thi trắng: Tải
      Biểu phách nhập điểm: Tải