Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD
KHẢO THÍ


- DANH SÁCH CBCT TUẦN 46 (Từ 18/6 đến 24/6/2018): Xem

- DANH SÁCH THI CÁC KHÓA - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018 :
          
 Danh sách thi ĐH9: Xem
           Danh sách thi ĐH10: Xem
           Danh sách thi ĐH11: Xem
   

- PHIẾU ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ 2  - NĂM HỌC 2017-2018 : 
   Phiếu điểm ĐH8: Xem
   Phiếu điểm ĐH9: Xem
   Phiếu điểm ĐH10: Xem
   Phiếu điểm ĐH11: Xem

- DANH SÁCH THI TRẮNG (DÙNG THI LẦN 2) VÀ BIỂU PHÁCH NHẬP ĐIỂM
      Danh sách thi trắng: Tải
      Biểu phách nhập điểm: Tải