Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD
KHẢO THÍ


- DANH SÁCH CBCT TUẦN 37 (Từ 16/4 đến 22/4 /2018): Xem

- DANH SÁCH THI CÁC KHÓA - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (cập nhật ngày 30/11/2017): XEM
   

- PHIẾU ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (cập nhật ngày 30/11/2017): XEM
   

- DANH SÁCH THI TRẮNG (DÙNG THI LẦN 2) VÀ BIỂU PHÁCH NHẬP ĐIỂM
      Danh sách thi trắng: Tải
      Biểu phách nhập điểm: Tải