Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD
KHẢO THÍ

- DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI HỌC PHẦN: TUẦN 9 (Từ 10/12 đến 16/12 /2018) Xem tại đây
- DANH SÁCH THI CÁC KHÓA - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 :
          
 Danh sách thi ĐH9: Xem
           Danh sách thi ĐH10: Xem
           Danh sách thi ĐH11: Xem
          Danh sách thi ĐH12: Xem
   


- PHIẾU ĐIỂM CÁC KHÓA - HỌC KỲ 1  - NĂM HỌC 2018-2019 : 
   Phiếu điểm ĐH9: Xem
   Phiếu điểm ĐH10: Xem
   Phiếu điểm ĐH11: Xem
   Phiếu điểm ĐH12: Xem
 

- DANH SÁCH THI TRẮNG (DÙNG THI LẦN 2) VÀ BIỂU PHÁCH NHẬP ĐIỂM
      Danh sách thi trắng: Tải
      Biểu phách nhập điểm: Tải