Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm 07 kỳ - khóa Đại học 6 và danh sách SV Đại học 6 còn nợ điểm (cập nhật đến ngày 27/4/2016)

Xem tại đây