Bài viết Sinh viên Danh sách đăng ký học lại
Danh sách học lại kỳ hè năm học 2015 - 2016


- Khóa Đại học 6 GDTC: XEM

- Khóa Đại học 6 QLTDTT: XEM
- Khóa Đại học 7 GDTC: XEM
- Khóa Đại học 7 QLTDTT: XEM
- Khóa Đại học 8 GDTC: XEM
- Khóa Đại học 8 HLTT: XEM
- Khóa Đại học 8 QLTDTT: XEM
- BỔ SUNG KHÔNG DANH SÁCH ĐẠI HỌC 5,6,7,8: XEM
- BỔ SUNG KHÔNG DANH SÁCH ĐẠI HỌC 9: XEM

Nguồn: Phòng Đào tạo