Bài viết Sinh viên SV thôi học, nghỉ học, thu nhận lại
DANH SÁCH SINH VIÊN THÔI HỌC, NGHỈ HỌC, THU NHẬN LẠI NĂM HỌC 2016-2017

 

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

QĐỊNH SỐ

NGÀY KÝ QĐ

KẾT QUẢ

LÝ DO

 Dương Ngọc Lân  10/2/1997  9/3  668  04/8/2016  Nghỉ học HK2  Chữa bệnh
 Lê Mậu Quỳnh  20/4/1996  8/9  669  04/8/2016  Thu nhận lại   Biên chế lớp 8/9
08K9040407
 Lê Viết Trung  09/11/1997  9/6 680  05/8/2016  Thu nhận lại   Biên chế lớp 9/05
09K9040158
 Nguyễn Quốc Dũng 12/01/1997  9/3   679 05/8/2016  Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Lê Phú Lâm 25/4/1997  9/3   678  05/8/2016 Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Trần Đăng Lưu  27/7/1997 9/7   677  05/8/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Bùi Nhất Linh 09/3/1997  9/7  676   05/8/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Bùi Anh Tài 13/6/1997  9/7  675   05/8/2016   Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Trương Thanh Tùng 03/12/1992 9/5 674  05/8/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Nguyễn Thị Bích Trâm 05/7/1997 9/01 673  05/8/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Nguyễn Đắc Hoanh 10/4/1995 7/19 684  08/8/2016 Thu nhận lại Biên chế lớp 8/22
07K9110929
 Đỗ Thị Thảo  30/9/1992 7/03  683   08/8/2016 Nghỉ học HK1 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Hoàng Ngọc An  12/01/1995 8/16   699  12/8/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Trần Văn Phúc 12/01/1995  8/05  698   12/8/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Lê Ngọc Huy 24/5/1996 8/17 697  12/8/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Nguyễn Văn Huy 12/4/1996 8/17 696  12/8/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Trần Quốc Tuấn 05/6/1995 8/22 695  12/8/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Đường Văn Tương 10/11/1996 8/15 631  19/8/2016  Xóa tên SV  Đã chết
Nguyễn Trần Thanh Huy 21/6/1997 9/3 692 11/8/2016  Buộc thôi học   Vi phạm QC
Nguyễn Bảo Linh 23/10/1997 9/01 691 11/8/2016 Chuyển lớp 9/7 09K9080188
Nguyễn Thị Kim Chi 15/2/1997 9/6 858 22/8/2016 Chuyển sang lớp ĐH/7 09K9080168
Nguyễn Duy Phương 01/01/1996 8/18 872 23/8/2016 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Mạch Tú Khanh 07/12/1996 8/22 873 23/8/2016 Nghỉ học 1 năm học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Ngọc Thiện  31/12/1997 9/07 875 23/8/2016 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Huỳnh Đức Toán 24/8/1997 9/01 876 23/8/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Thị Tịnh 15/3/1997 9/03 877 23/8/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Hồ Phước 04/01/1997 9/01 878 23/8/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
ALăngThị Sắc Kalen 01/01/1996 8/06 688 10/8/2016 Thu nhận lại Vào lớp 9/3
08K9020260
Ngô Đăng Thanh 02/01/1993 7/02 892 29/8/2016 Thu nhận lại Biên chế lớp 8/2
07K9010065
Nguyễn Xuân Vững 23/8/1993 9/3 903 31/8/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trịnh Quang Khoa 29/9/1997 9/3 904 31/8/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Tấn Tài 05/02/1997 9/3 905 31/8/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Thị Minh Anh 07/01/1997 CS Bóng bàn 908 05/9/2016 Chuyển vào lớp 9/7 09K9080166
Nguyễn Thị Minh Yến 07/01/1997 CS bóng bàn 909 05/9/2016 Chuyển vào lớp 9/7 09K9080140
Phạm Phi Hùng 10/03/1997 9/6 910 05/9/2016 Chuyển vào lớp 9/7 09K9040112
Bùi Thọ Tuấn Anh 07/4/1997 9/10 911 05/9/2016 Biên chế lớp 9/6 09K8080368
Hoàng Thị Ngân 21/3/1997 9/9 919 06/9/2016 Cử đi học nước ngoài  
 Bùi Thị Triều 7/12/1988   8/20  934  9/9/2016 Thu nhận lại   08K9111214
Nguyễn Văn Tân 20/10/1997 9/01 1003 29/9/2016 Biên chế vào 9/3 09K9040144
Trần Ngọc Minh Hiếu
Phạm Văn Huy
28/01/1997
07/6/1997
DH9
9/2
1004 29/9/2016 Biên chế vào 10/3
Biên chế vào 10/2
10K9040331
09K9030061
Nguyễn Thanh Đăng Khoa 20/10/1995  7/13   1021 4/10/2016   Biên chế vào 8/01 07K9060610
 Nguyễn Nam Hải  18/9/1994  7/12 1041  13/10/2016   Buộc thôi học Vi phạm QC 
 Đỗ Thị Như Quỳnh 15/2/1995  7/20  1042  13/10/2016    Buộc thôi học  Vi phạm QC 
Doãn Văn Song 07/10/1995 7/02 1043 13/10/2016   Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Viết Hiền 05/2/1995 7/17 1044 13/10/2016   Buộc thôi học Vi phạm QC
Võ Tỉnh 11/9/1995 7/13 1045 13/10/2016   Buộc thôi học Vi phạm QC
Vũ Ca Dương 08/8/1995 7/6 1046 13/10/2016   Buộc thôi học Vi phạm QC
Bùi Đình Tài 06/8/1995 7/22 1047 13/10/2016   Buộc thôi học Vi phạm QC
Đoàn Quốc Việt 22/6/1995 7/13 1048 13/10/2016   Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Hữu Hoàng 18/8/1995 7/19 1049 13/10/2016   Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Trần Tiến Nhật 03/12/1992 8/22 1051 13/10/2016  Chuyển sang lớp 9/8 08K9110986
Vương Đình Sáng 16/10/1995 7/15 1053 14/10/2016   Buộc thôi học Vi phạm QC
Hoàng Thị Ngân 21/3/1997 9/9 1086 31/10/2016 Thu nhận lại Biên chế lớp 9/9
Hồ Văn Hậu 12/4/1998 10/3 1108 07/11/2016 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Phạm Thị Vũ Linh
Nguyễn Thị Như
Nguyễn Ngọc Sơn
Trần Huỳnh Si La
Nguyễn Cao Cựu
03/7/1997
02/8/1998
27/11/1998
14/4/1992
30/12/1995
10/1
10/6
10/6
10/6
10/5
1096
1096
1096
1096
1096
02/11/2016
02/11/2016
02/11/2016
02/11/2016
02/11/2016
Cho chuyển lớp
Cho chuyển lớp
Cho chuyển lớp
Cho chuyển lớp
Cho chuyển lớp
Chuyển sang 10/2
Chuyển sang 10/5
Chuyển sang 10/5
Chuyển sang 10/5
Chuyển sang 10/6
Lê Văn Vĩnh 21/10/1996 10/1 1112 08/11/2016 Cho chuyển lớp Chuyển sang 10/7
Đỗ Thị Như Quỳnh 15/2/1995 7/20 1113 08/11/2016 Thu hồi QĐ ngày 13/10/2016 Biên chế vào lớp 8/22
Nguyễn Đình Trung 25/9/1997 9/10 1115 10/11/12016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Đông Huy 10/2/1997 9/10 1116 10/11/12016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Huỳnh Văn Khải 18/3/1996 9/10 1117 10/11/12016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Huỳnh Kim Tú 21/8/1997 9/10 1118 10/11/12016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Văn Phụng 11/1/1997 9/10 1119 10/11/12016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đinh Nguyễn Đình Thi 11/7/1997 9/10 1120 10/11/12016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Xuân Sự 10/1/1997 9/10 1121 10/11/12016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Bùi Thị Kim Chi 24/10/1997 9/06 1122 10/11/12016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hoàng Thị Tú Trinh 03/8/1996 9/10 1123 10/11/12016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Khánh Rin 12/02/1996 9/7 1124 10/11/12016 Xóa tên SV Chết do tai nạn
Blúp Định 01/01/1998 10/3 1146 17/11/2016 Cho thôi học Thực hiện NVQS 2017
Phạm Minh Phụng 11/4/1998 10/6 1147 17/11/2016 Chuyển lớp 10/5 Theo nguyện vọng
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Đình Dũng
Nguyễn Ngọc Bảo Trung
14/7/1998
24/11/1996
22/12/1996

10/8
10/8
10/8

1151

21/11/2016 Biên chế lớp 10K8080354
10K8030355
10K8030356

Nguyễn Tấn Trường 16/9/1994 7/12 1157 22/11/2016 Nghỉ học HK1 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trần Tiến Phát 24/10/1995 7/11 1158 22/11/2016 Nghỉ học HK1 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Ngô Anh Bảo 24/12/1995 10/02
CS QVợt
1177 24/11/2016 Chuyển lớp 10/2
(CS Bơi lội) 
Theo nguyện vọng SV
Hà Thị Dối 20/10/1996 8/16 1187 30/11/2016 Nghỉ học HK1 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lương Viết Thắng 11/3/1994 8/19 1188 30/11/2016 Nghỉ học năm học
2016-2017
Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trương Hữu Dương 14/12/1994 7/21 1202 05/12/2016 Cho SV nghỉ học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Thanh Phúc 05/3/1998 10/8 (CS B.Chuyền) 1213 7/12/2016 Chuyển lớp 10/8 (CS Bóng đá) Theo nguyện vọng SV
Cao Thanh Thoảng 20/8/1996 8/21 1229 12/12/2016 Chuyển lớp 9/8 MSV: 08K9110995
Nguyễn Minh Sơn 30/8/1994 10/2 1247 20/12/2016 Xóa tên SV Đã chết
Nguyễn Trường Hận 18/7/1997 10/3 1248 20/12/2016 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Alăng Aly 20/11/1998 10/3 1249 20/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Minh Khánh 18/10/1998 10/3 1250 20/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hồ Văn Tâm 25/4/1998 10/4 1251 20/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Văn Xinh 26/9/1998 10/4 1252 20/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Ngô Mạnh Cường 10/8/1998 10/3 1253 20/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Ngô Thanh Bình 16/6/1992   10/2  1271  26/12/2016 Nghỉ học 1 năm  Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
Dương Ngọc Lân 10/2/1997 9/3 1272 26/12/2016 Chuyển lớp 10/1 09K9110272
CS Điền kinh
Lê Văn Hồng 23/02/1997 9/01 1290 29/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Văn Trường 27/02/1997 9/09 1292 29/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Ngô Mạnh Hùng 15/02/1997 9/01 1293 29/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đỗ Văn Phụng 27/9/1997 9/01 1294 29/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Trọng Sang 22/01/1997 9/01 1295 29/12/2016 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Viết Trung 09/11/1997 9/5 09 03/01/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Quang Hải 17/11/1996 8/25 27 11/01/2017 Chuyển lớp 9/10 08K8081190
Nguyễn Quốc Hưng 23/5/1996 8/24 28 11/01/2017 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lê Văn Thanh Bình  26/4/1994  7/21  60 07/02/2017   Buộc thôi học Vi phạm QC 
Nguyễn Tấn Trường 16/9/1994 7/12 61 07/02/2017  Thu nhận SV Biên chế lớp 8/15
Nguyễn Hồng Minh
Võ Doãn Đức
Hoàng Thành Trung
Lê Văn Thái
Hoàng Tấn Thành
14/7/1998
7/5/1992
27/7/1995
10/5/1992
22/7/1997
10/8 (BC)
10/8 (BC)
10/8 (BC)
10/8 (BC)
10/8 (BC)
67 07/02/2017  Chuyển chuyên sâu
Bơi lội
10/8 (B lội)
10/8 (B lội)
10/8 (B lội)
10/8 (B lội)
10/8 (B lội)
Hà Thị Dối 20/10/1996 8/16 70 08/02/2017  Thu nhận lại 8/16
Võ Hoài Nam
Nguyễn Anh Tuấn
12/2/1997
17/7/1998
10/5
10/8
73 08/2/2017  Chuyển chuyên sâu Võ Karatedo 10/6
Võ Karatedo
Phạm Văn Huy   07/6/1997 10/2  88  16/2/2017  Buộc thôi học  Vi phạm QC 
Văn Phú Minh 21/10/1998 10/4 89 16/2/2017  Buộc thôi học  Vi phạm QC
Đinh Văn Ngọc 07/3/1996 10/6 90 16/2/2017  Buộc thôi học  Vi phạm QC
Nguyễn Thị Cẩm Nhung 05/01/1998 10/5 91 16/2/2017  Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trương Khắc Nam 24/4/1995 7/3 94 17/2/2017  Buộc thôi học  Vi phạm QC
Nguyễn Nguyễn Thạch Vân 02/11/1995 7/6 95 17/2/2017  Buộc thôi học  Vi phạm QC
Phan Phú Linh 24/10/1995 7/5 96 17/2/2017  Buộc thôi học  Vi phạm QC
Nguyễn Nguyễn Thạch Vân 02/11/1995 7/6 107 23/2/2017 Thu nhận lại SV 07K9030278
Đặng Thị Kim Anh 02/3/1998 10/5 112 24/2/2017 Chuyển sang lớp 10/6 10K9110251
Lê Xuân Nam 14/8/1996 8/9 157 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Lê Trung Tiến 07/10/1996  8/10  159 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Bùi Quốc Bảo 13/5/1996   8/3 160 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Huỳnh Ngọc Thuận 02/3/1995   8/3 161 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Lương Vũ 05/5/1996  8/15  162 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Đinh Quang Vũ  28/5/1996 8/15  163 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Ngô Văn Trung  10/2/1996 8/11  164 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Hồ Văn Sỹ 10/3/1993  8/6  165 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Huỳnh Bá Quý  09/4/1996 8/5  166 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Phan Thanh Phát 01/9/1996   8/5 167 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Thái Bá Quang 02/2/1995  8/18  168 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Thái Út 5/8/1995  8/15  169 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Huỳnh Quang Huy 18/10/1996  8/4  170 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Trần Thị Thu Xuyên 26/3/1996  8/2  171 28/2/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Huỳnh Gia Bảo 02/10/1998 10/6
(Karatedo)
200 09/3/2017 Chuyển lớp 10/6 (Taekwondo) Theo nguyện vọng
Phạm Ngọc Hiếu 23/01/1996 10/5 201 09/3/2017 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Lê Trung Tiến 07/10/1996  8/10  217  14/3/2017  Biên chế vào 8/10  Thu hồi QĐ ngày 28/2/2017 
 Lê Mậu Quỳnh 20/4/1996  8/9  216  14/3/2017   Cho nghỉ học HK2  Điều trị bệnh 
Phan Ngọc Lành 01/7/1996 8/01 218 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Quang Đạt 13/11/1996 8/01 219 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Thanh Tâm 15/11/1996  8/2  220 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Gia Hoàng Thạch 04/10/1996   8/2 221 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Hồ Tấn Tín 04/10/1996  8/3  222 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Tiến Thịnh 15/01/1996   8/5 223 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Võ Văn Vịnh 10/5/1995  8/5  224 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Bùi Hữu An 26/8/1995   8/7 225 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Dương Ngọc Anh 17/3/1995  8/7  226 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Ngọc Ân 19/01/1996   8/7 227 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Lương Ngọc Bảo 20/10/1996  8/7  228 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Võ Trọng Bình  12/9/1996  8/7 229 14/3/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Hoàng Chương 22/01/1996   8/7 230  14/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Quốc Cường 30/8/1996   8/7 231  14/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Võ Quốc Cường 04/01/1995   8/7 232  14/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Thanh Đà 08/2/1995   8/7 235  14/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Phạm Xuân Đông 21/4/1996   8/7 236  14/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Phan Văn Huân  15/10/1995 8/8  237  14/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Tấn Hưng 31/10/1995   8/8 238  14/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Lê Văn Khánh 27/11/1995   8/8 239 14/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Lương Trọng Viễn 13/11/1995   8/3 256  17/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Trần Văn Hoàng  30/10/1996 8/8  257  17/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Lê Xuân Nam 14/8/1996  8/9  258  17/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Hà Ngọc Thảo 27/9/1996  8/10  259  17/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Võ Đức Lê Thiện 20/9/1996  8/10  260  17/3/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Văn Huệ 02/02/1997  9/7  269 24/3/2017   Cho nghỉ học 1 năm  Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Trương Tuệ Khiêm 21/11/1996   8/8  315 04/3/2017  Thu nhận lại  Biên chế lớp 10/3 
 Lưu Thái Sơn  27/01/1998 10/4   318 05/4/2017  Cho nghỉ học HKII  Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
  Nguyễn Thanh Phúc 05/3/1998  10/8  319  05/4/2017   Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
 Cồ Huy Thường 24/11/1997   10/2 320  05/4/2017   Cho nghỉ học 1 năm  Chữa bệnh 
 Pơ Loong Đức Huy 17/3/1998  10/3  321  05/4/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Bá Dương 16/8/1998   10/3 322  05/4/2017   Buộc thôi học   Vi phạm QC  
 Nguyễn Quang Linh 01/6/1998  10/5  323  05/4/2017   Buộc thôi học   Vi phạm QC  
 Phan Thành Nhân 10/8/1998   10/5 324  05/4/2017   Buộc thôi học   Vi phạm QC  
 Phạm Ngọc Hiếu 23/01/1996  10/5  325  05/4/2017   Buộc thôi học   Vi phạm QC  
 Trần Vũ Cường 05/2/1998  10/3  326  05/4/2017   Buộc thôi học   Vi phạm QC  
 Nguyễn Trung Hiếu  24/10/1998 10/3  327  05/4/2017   Buộc thôi học   Vi phạm QC  
 Bùi Tấn Đại 04/4/1998  10/3  328  05/4/2017   Buộc thôi học   Vi phạm QC  
Từ Vy Hùng 02/12/1997 9/4 342 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Ngô Văn Công Thành 16/11/1995 9/4 343 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Nguyễn Tấn Hùng 22/01/1997 9/3 344 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Lê Tấn Minh Thông 12/4/1997 9/4 345 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Phạm Gia Huy 24/3/1997 9/4 346 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Huỳnh Tấn Anh 01/01/1996 9/3 347 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Nguyễn Tấn Danh 25/01/1997 9/2 348 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Nguyễn Thành Long 23/7/1997 9/3 349 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Ng Phạm Hồng Thạnh 25/10/1996 9/3 350 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Trương Quốc Việt 24/9/1997 9/5 351 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Phạm Anh Tú 18/10/1997 9/5 352 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Đỗ Vân Thịnh 13/3/1996 9/5 353 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Đỗ Minh Việt 08/4/1996 9/2 354 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Võ Văn Đức 08/3/1997 9/8 355 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Doãn Thị Ánh La 23/3/1996 9/8 356 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Trần Đức Toản 28/7/1996 8/10 360 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Lê Văn Triển 20/10/1995 8/10 361 11/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Trương Đinh Hoàng 04/10/1993 8/11 362 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Nguyễn Văn Siêng 09/6/1996 8/11 363 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Nguyễn Xuân Tùng 05/7/1996 8/11 364 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Huỳnh Anh Vũ 18/8/1996 8/11 365 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Trần Thế Mạnh 20/7/1996 8/12 366 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Bùi Hoài Bảo 02/02/1996 8/12 367 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Ngô Văn Bích 31/5/1995 8/12 368 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Lê Trường Mạnh 04/6/1995 8/13 369 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Lê Vĩnh Nhật 07/11/1996 8/13 370 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Trần Lê Quốc Phước 04/6/1996 8/13 371 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Võ Như Thắng 20/7/1996 8/13 372 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Lê Tuấn Minh 10/4/1996 8/14 373 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Tạ Quốc Mạnh 30/12/1995 8/14 374 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Nguyễn Thị Bích Ni 26/11/1996 8/14 375 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Trần Thiện Quý 04/9/1995 8/14 376 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Lê Trường Sinh 01/2/1995 8/14 377 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Đỗ Văn Thắng 18/8/1996 8/14 378 12/4/2017 Buộc thôi học Vi phạm QC  
Nguyễn Tấn Trí
Vũ Huỳnh Ngọc Tân
Vũ Hoàng Thái
02/02/1998
29/4/1998
12/5/1998
10/2
10/2
10/8
389 14/4/2017 Chuyển chuyên sâu 10/2
10/8
10/8 (CS BChuyền)
 Trần Minh Quân  13/10/1997 9/2   405 20/4/2017  Buộc thôi học  Vi phạm QC  
 Đinh Văn Tùng 06/8/1990   9/7 406  20/4/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC  
 Nguyễn Quang Huy 01/01/1997  9/7 407  20/4/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC  
 Trần Đại Minh HIếu  15/5/1997 9/5  408  20/4/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC  
 Nguyễn Đình Trung 25/9/1997  9/10  409  20/4/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC  
 Đào Quốc Dũng  17/2/1996  9/5 410  20/4/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC  
 Đoàn Thế Duy 03/6/1997  9/7  411  20/4/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC  
 Nguyễn Trọng Thức 20/10/1997  9/10  412  20/4/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC  
 Lê Anh Tuấn  12/12/1995 9/6  413  20/4/2017   Buộc thôi học  Vi phạm QC  
 Nguyễn Viết Trình  01/01/1996  8/15  425 26/4/2017  Xóa tên SV  Đã chết 
 Nguyễn Văn Thạnh 20/11/1996   8/25 426 26/4/2017  Buộc thôi học Vi phạm QC   
 Nguyễn Mạnh Cường 20/8/1996  8/16 427 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Văn Cường 20/11/1996  8/16  428 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Phan Văn Diên 06/02/1996   8/16 429 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Văn Hải 13/7/1996  8/16  430 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Xuân Lộc 03/02/1995  8/17  431 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Trần Quốc Lực 20/2/1996  8/17  432 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Lê Thị Hồng Hoa  23/3/1996 8/18  433 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Phạm Hữu Sơn 01/9/1995  8/18  434 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Trần Quốc Rin 28/6/1996   8/18 435 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Lại Văn Toàn 27/10/1996  8/19  436 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Hữu Tuấn 23/10/1996  8/19  437 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Trần Quốc Tuấn 04/6/1996   8/19 438 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Dương Đình Vĩnh 28/01/1996   8/19 439 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Đăng Thức 08/3/1995   8/20 440 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Đoàn Thanh Ngọc  20/10/1996 8/21  441 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Phan Phú Nhất 24/4/1996 8/21  442 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Văn Linh 18/01/1996  8/21  443 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Đoàn Ngọc Toàn  11/5/1995 8/22  444 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Viết Tây  19/5/1995 8/22  445 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Nhật Thanh 23/9/1995 8/22  446 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Công Thịnh 06/6/1996  8/22 447 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Trần Vũ  24/12/1994  8/22 448 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Lê Ngọc Dũng 11/7/1996   8/24 449 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Minh Hoàng 01/02/1996  8/24  450 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Bùi Thái Nguyên 15/5/1996  8/24  451 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Phạm Xuân Song  08K8041175 8/24  452 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Văn Thanh  03/5/1995 8/24  453 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Lê Duy Thanh 23/2/1996  8/24  454 26/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Lê Văn Quốc 12/01/1996  9/6  462 27/4/2017 Xóa tên SV Đã chết
 Hoàng Đức Mạnh 03/6/1998  10/8  468 28/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Đoàn Trường Nhân  20/01/1997 10/4  469 28/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Đỗ Thế Tuyển 04/8/1998  10/5  470 28/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC   
 Nguyễn Bá Nho 01/11/1998  10/4  471 28/4/2017 Buộc thôi học  Vi phạm QC