Bài viết Ngành Quản lý TDTT Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết năm học 2019-2020 của ngành Quản lý TDTT

 

- Cầu lông: XEM
- Cờ vua: XEM
-
 Bóng rổ phổ tu: XEM
- Kế hoạch hóa TDTT: XEM
-
 Môi trường: XEM
- Ngoại ngữ cơ sở 2: XEM
- Ngoại ngữ cơ sở 1: XEM
- Ngoại ngữ chuyên ngành 3: XEM
- Ngoại ngữ chuyên ngành 4: XEM
-
 Quản lý tổ chức thi đấu: XEM 
-
 Sinh lý quản lý TDTT: XEM
- Khoa học quản lý: XEM
- Luật TDTT: 
XEM
- Pháp luật: XEM
- Quản lý HCNN: XEM
- Quản lý trí tuệ: XEM
- Kinh tế TDTT: XEM 
- Kinh tế đại cương: XEM 
Phương pháp quản lý và thực hành GYM: XEM
- Giáo dục học đại cương: XEM
- Giao tiếp sư phạm: XEM
- Bóng ném phổ tu: XEM
- Nguyên lý cơ bản: XEM
- Giáo dục học TDTT: XEM
- Bơi lội phổ tu: XEM
- Maketting thể thao: XEMĐề cương chi tiết môn học (2016)

- Xã hội học đại cương: XEM
- Cơ sở văn hóa Việt Nam: XEM
- Hành chính lưu trữ: XEM
- Kinh tế đại cương: XEM
- Kinh tế TDTT: XEM
- Khoa học quản lý: XEM
- Luật TDTT: XEM
- Marketting TT: XEM
- Pháp luật: XEM
- Quản lý HCNN: XEM
- Quản lý nguồn nhân lực: XEM
- Quản lý TDTT thành tích cao: XEM
- Quản lý TDTT: XEM
- Quản lý trí tuệ: XEM
- Tiếng Việt thực hành: XEM
- Tin học trong quản lý: XEM
- Tin học đại cương: XEM
- Tin học trong quản lý ĐH9 : XEM