Bài viết Ngành Quản lý TDTT Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết môn học

- Xã hội học đại cương: XEM
- Cơ sở văn hóa Việt Nam: XEM
- Hành chính lưu trữ: XEM
- Kinh tế đại cương: XEM
- Kinh tế TDTT: XEM
- Khoa học quản lý: XEM
- Luật TDTT: XEM
- Marketting TT: XEM
- Pháp luật: XEM
- Quản lý HCNN: XEM
- Quản lý nguồn nhân lực: XEM
- Quản lý TDTT thành tích cao: XEM
- Quản lý TDTT: XEM
- Quản lý trí tuệ: XEM
- Tiếng Việt thực hành: XEM
- Tin học trong quản lý: XEM
- Tin học đại cương: XEM
- Tin học trong quản lý ĐH9 : XEM