Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017

KHÓA

MÔN THI

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

ĐẠI HỌC 7

(GDTC)

Thể thao TH

 TTTH

  TTTH2

Quản lý TDTT

 QLTDTT (1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
 QLTDTT(3,4,5,6,17,18,19,20)

 QLTDTT

Võ thuật

 Karate

 

Chuyên sâu HP6


 Bongnem
 Caulong
 Quanvot
 Bongban
 Theduc
 Bongda
 Boiloi
 Bongchuyen 
 
 Bongro
 Bongro chuyên đề
 Bóng Bàn Chuyên đề
 TTGT
 KVTT
 Bongchuyen
 

 
 Bongban
 Caulong
 Bongchuyen
 Bongro
 Bongda

L. thuyết CN

 Quanvot
 Bóngđá
 Theduc
 Bongchuyen

 

CĐ L.luận TDTT

 

 

CĐ S.lý TDTT

  Y sinh

 

ĐẠI HỌC 7

(QLTDTT)

Kinh tế TDTT

 KinhteTDTT

 KinhteTDTT

Tổ chức TĐ TT

 TochucTD

 

Tin học trong QL

 Tin hoc QL

 TinQL

B.Súng*

 Bansung

 Bansung

 B.ném*

 Bongnem

 

L. thuyết CN

 LTCN

 

CĐ Q.lý

 

 

CĐ Q.lý báo chí

 QLBC

 

ĐẠI HỌC 8

 (GDTC)

Tư tưởng HCM

 Điểm thành phần
 HCM

  TT HCM

S.lý học TDTT

 Sinhly

 Sinhly

Công tác Đ.đội

 CTDD

 CTDD

Giao tiếp SP

  Giao Tiếp SP

 GTSP

B.đá ( lớp 1-12)

  Bongda

 Bongda

B.rổ (lớp 1-12)

 Bongro

 Bongro

C.lông (lớp 13-22)

 Caulong

 Caulong

C.sâu HP4
 Theduc 
 Bongban
 Bongchuyen
 Quanvot
 Caulong
 Bongro
 Võ CT 8/21
 Boiloi
 Bongda
 
 

 Theduc
 Bongban
 Quanvot
 Caulong
 Boiloi
 Bongda
ĐẠI HỌC 8

(QUẢN LÝ)

Tư tưởng HCM

  Điểm thành phần
  HCM

   TT HCM

K.hoạch hóa TDTT

 KHH TDTT

 

XHH TDTT

 XHH

 

Q.lý QH quốc tế*

 QLQHQT

 

Taewondo*

 

 

Khoa học QL TTC

 KHQLTTC

 KHQL hp1
 KHQL hp2

Quản lý thể thao TTC

 QLTT

 

Khoa học QL TT

 

 

TT cao HP2*

 

 

ĐẠI HỌC 8

(HLTT)

LL&PPHL Thể thao2

 LL PPHL

 LL PPHL2

Quản lý TDTT

 QuanlyTDTT

  QLTDTT

PP NCKH

 

 

Bóng bàn

 Bongban

 Bongban

Bóng chuyền

 Bongchuyen

 Bongchuyen

TT Chuyên ngành 5

 Bongchuyen 
 Bongda

 Bongchuyen 

Doping trong T.thao*

 Doping

 

ĐẠI HỌC 9

(GDTC)

T.lý học ĐC

 TamlyDC

 TamlyDC

T.lý học TDTT

 TamlyTDTT

 TamlyTDTT

Toán T.kê

 ToanTK

 

N.ngữ cơ sở 3

 Anhvan3

 Anhvan

B.lội

 Boiloi

 Bơilội


C.sâu HP2 Bongban
 Theduc
 Bongchuyen
 Caulong 
 Quanvot
 Bongro
 Bongda
 VÕ CT 9/8
 Boiloi 
 

 Quanvot

Caulong
Bơi lội


B.ném*

 Bongnem

 

Q.vợt*

 Quanvot

 Quanvot

TCVĐ*

 TCVD

 

 XHH ĐC*

 XHHĐC 56789
 XHH 1234
 Hocghep

 Xã Hội học

ĐẠI HỌC 9

(QỦẢN LÝ)

Tiếng Việt TH

 TiengViet

 

N.ngữ cơ sở 3

 Anhvan3

 Anhvan

PP NCKH

 

 

Pháp luật ĐC

 Phapluat

 Phapluat

QLTDTT QC

 

 

Giao tiếp SP*

 GTSP

 

Cờ vua*

 Covua

 

ĐẠI HỌC 9

(HLTT)

T.lý học ĐC

  TamlyDC

 TamlyDC

T.lý học TDTT

 TamlyTDTT

 TamlyTDTT

Toán T.kê

 ToanTK

 

N.ngữ cơ sở 3

 Anhvan3

 Anhvan

B.lội

 Boiloi

 Bơi lội

C.sâu HP3

 Bongchuyen
 Bongda

 

B.ném *

 

 

Tiếng Việt TH*

 TiengVietTH

 TiengViet2

ĐẠI HỌC 10

(GDTC)

Nguyên lý 1

 Điểm thành phần
 Nguyenly

 Nguyenly2

Pháp luật ĐC

 Diemtphan Phapluat
  Điểm Pháp luật

 Phapluat

Giải phẫu người

 Giaiphau
 Hocghep

 Giaiphau

Lịch sử TDTT

 LSTDTT

 

Điền kinh

 

 

Thể dục

 Theduc

 Theduc

B.rổ

 Bongro

 

Cờ vua

 Covua

 Covua

ĐẠI HỌC 10

(QUẢN LÝ)

Nguyên lý 1

 Nguyenly

 Nguyenly2

Ngoại.ngữ cơ sở1

 Anhvan

 

Giải phẫu người

 Giaiphau

 Giaiphau

Khoa học quản lý

 KHQL

 

Điền kinh

 

 

Thể dục

 Theduc

 Theduc

ĐẠI HỌC 10

(HLTT)

Những ng.lý CB..

 Nguyenly

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

  NgoainguCs1

 AVAN

Giải phẫu người

 Giaiphau

 Giaiphau

Tin học ĐC

 Tinhoc

 Tinhoc

Điền kinh

 

 


Chuyên sâu

 Bongchuyen
 Caulong
 Bongda

 

 Caulong


Luật TDTT*

 Luật TDTT

 

 

 

 

LTĐH7

Q.lý TDTT

 Quản lý TDTT

 QLTDTT

Võ cổ truyền

  LT7A
  LT7B

 

C.sâu HP3

 Bongnem
 Theduc

 

CĐ Lý luận CN

  Lý thuyết CN Bong ném

 

CĐ Sinh lý TDTT

 SinhlyTDTT

 

CĐ Lý luận TDTT