Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm 3 kỳ của ĐHLT07 và xác định thông tin của sinh viên ĐHLT07

ĐIỂM 3 KỲ CỦA ĐHLT7: XEM

Xác định thông tin của ĐHLT7: XEM
- Nếu có sai sót liên hệ với phòng Đào tạo giải quyết. Lê Minh Trung ĐT: 0935300619

 - Thời gian phản hồi trước ngày 24/02/2017.