Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB điều chỉnh tuần 34 (từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3  năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 34 (từ ngày 27/3-02/3/2017)

 

Khóa ĐH 9 ( GDTC+HLTT):

1. Thi Pháp luật Đại cương tiết 1+2 thứ 7: Lớp 9/1-a101; 9/2-a102; 9/3-a103;

9/4-c101; 9/5-b101;  9/6-a104, 9/7-b102, 9/8-c103, 9/10-c102

2. Chuyển giờ C.sâu 9 TD tiết 3+4 thứ 2 sang học 1+2 thứ 2 ( từ tuần 34-36)

3. Cắt giờ B.bàn  tiết 7+8 thứ 5 của lớp 9/8  ( chỉ học 1+2 thứ 3 và 5+6 thứ 6)

Khóa ĐH10( GDTC+QLTDTT):

1.Thi Thực hành Tin học:
Lớp 10/1 thi tiết 1+2+3+4 thứ 4                 Lớp 10/4 thi tiết 5+6+7+8 thứ 5

Lớp 10/2 thi tiết 5+6+7+8 thứ 2                 Lớp 10/5 thi tiết 1+2+3+4 thứ 5

Lớp 10/3 thi tiết 1+2+3+4 thứ 3                 Lớp 10/6 thi tiết 1+2+3+4 thứ 6

Lớp 10/7 thi tiết 1+2+3+4 thứ 6

2.Thi Lý thuyết Tin học tiết 1+2 thứ 7: Lớp 10/1 -a201, 10/2-b201, 10/3-a203; 10/4-a204; 10/5-b202; 10/6+10/7-c202

3. Cắt giờ Luật TDTT lớp 10/7 (hoàn thành)


                                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO