Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB điều chỉnh Tuần 40 (ngày 08-14/5/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5  năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 40 (từ ngày 08-14/5/2017)

 

Khóa ĐH 8:

1.Cắt giờ đường lối CM...( hoàn thành)

2. Cắt giờ môn Quản lý TT T.tích cao lớp 8/23( hoàn thành)

 

Khóa ĐH 9:

1. Thi Vấn đáp Anh văn

Thứ 2: tiết 1+2+3+4 lớp 9/4+9/9  thi                   Thứ 2: tiết 5+6+7+8  lớp 9/5+9/6 thi

Thứ 3: tiết 1+2+3+4 lớp 9/2+9/3 thi                     Thứ 3: tiết 5+6+7+8  lớp 9/8thi

Thứ 5: tiết 1+2+3+4 lớp 9/7 thi                            Thứ 5: tiết 5+6+7+8  lớp 9/1 thi

Thứ 6: tiết 5+6+7+8  lớp 9/10 thi

( lớp 9/2+9/5 Thi phòng b103, các lớp còn lại thi c203

3. Thi Lịch sử Olympic...( lớp 9/9) tiết 5+6 thứ 4 phòng a101

4. Thi lần 2 Pháp luật ĐC ( GDTC+HLTT) tiết 5+6 thứ 4 phòng c201

 

                                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO