Bài viết Đoàn thể Đảng bộ
Hồ sơ kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức

- Hồ sơ kết nạp Đảng: TẢI
- Hồ sơ chuyển đảng chính thức: TẢI

Lưu ý: Tất cả đều là file nén, để xem được máy tính sử dụng phải có phần mềm giải nén file!