Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
Thông báo điều chỉnh TKB tuần 14 (từ ngày 06-12/11/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 14 (từ ngày 06-12/11/2017)

 

 

Căn cứ thông báo số 1048/TB-TDTTĐN ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng, trong tuần lễ APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng,  SV được nghỉ học ngày 10/11/2017.

KHóa ĐH8 (GDTC).Cắt giờ Cờ vua và Bắn súng (hoàn thành)

Khóa ĐH11 (HLTT) Cắt giờ Tin học (hoàn thành)

Toàn khóa ĐH11: Tập trung tại hội trường số 2 (tầng 4 khu hiệu bộ) vào tiết 7+8 thứ 4 ngày 08/11/2017 để làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân. Khi đi mang theo sổ tay sinh viên 2017.

                                                                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO