Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
Thông báo điều chỉnh TKB tuần 15 (từ ngày 13-19/11/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Đà Nẵng, ngày  08  tháng 11 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 15 (từ ngày 13-19/11/2017)

 

 

Khóa ĐH8 (QL). Cắt giờ Tin học ( hoàn thành).

Khóa ĐH9 (GDTC)

Bổ sung lịch thi (bù cho tuần 13) như sau: Thi môn Giao tiếp sư phạm - Tiết 5+6 thứ 7 ngày 18/11/2017.

+ 9/1 - c102                   +9/4 - b201          + 9/7 - b202

+ 9/2 - c101                   + 9/5 - c202                   + 9/8 - b301

+  9/3 - b101                  + 9/6 - c203

Khóa ĐH10 (Q.Lý):

Bổ sung lịch thi (bù cho tuần 13) như sau: Thi môn Quản lý TT cho mọi người - Tiết 5+6thứ 7 ngày 18/11/2017 - Phòng c103.

Khóa ĐH10 (GDTC) Cắt giờ Ngoại ngữ cơ sở 2 ( hoàn thành).

- Bổ sung lịch thi (bù cho tuần 13) như sau:Thi môn tâm lý học ĐC -Tiết 5+6 thứ 7 ngày 18/11/2017.

+ 10/1 - a101                 +10/4 - a104

+ 10/2 - a102                 + 10/5 - a203

+ 10/3 - a103                 + 10/6 - a204

Khóa ĐH10 - HLTT (CL-BC-BĐ-Võ-ĐK-BL)

Bổ sung lịch thi (bù cho tuần 13) như sau: Thi tâm ý học ĐC - Tiết 5+6 thứ 7 ngày 18/11/2017 - Phòng c201.

                                                                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO