Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018

 

KHÓA

MÔN THI

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

ĐẠI HỌC 8

(GDTC)

Thể thao TH

 

 

Quản lý TDTT

 

 

Võ thuật

 

 

Chuyên sâu HP6

 

 

Đá cầu*

 

 

Cờ vua*

 

 

Bắn súng*

 

 

Chuyên sâu

 

 

Học lại

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 8

(QUẢN LÝ)

Kinh tế TDTT

 

 

Tổ chức TĐ TT

 

 

Tin học trong QL

 

 

B.bàn*

 

 

 B.ném*

 

 

Chuyên sâu

 

 

Học lại

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 8

(HLTT)

Đ.lối TDTT của ĐCS VN

 

 

Sinh lý HL TDTT

 

 

TT Chuyên ngành 5

 

 

Học lại

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 9

(GDTC)

Tư tưởng HCM

 

 

S.lý học TDTT

 

 

Lý luận & PP GDTC

 

 

Công tác Đ.đội

 

 

Giao tiếp SP

 

 

B.đá

 

 

C.sâu HP4

 

 

Học lại

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 9

(QUẢN LÝ)

Tư tưởng HCM

 

 

Quản lý HCNN

 

 

K.hoạch hóa TDTT

 

 

XHH TDTT

 

 

Tâm lý học ĐC

 

 

Tâm lý học TDTT

 

 

Q.lý Báo chí & T. thông

 

 

Taekwondo

 

 

Học lại

 

 

ĐẠI HỌC 9

(HLTT)

LL&PPHL T.thao2

 

 

Quản lý HCNN

 

 

PP NCKH

 

 

Bóng bàn

 

 

B.chuyền

 

 

TT Chuyên ngành 5

 

 

Dinh dưỡng trong TT

 

 

Học lại

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 10

(GDTC)

T.lý học ĐC

 

 

T.lý học TDTT

 

 

Toán T.kê

ToanTK 

 

N.ngữ cơ sở 3

 

 

B.lội

 

 

TCVĐ

 

 

C.sâu HP1

 

 

Sinh cơ*+ Đo lường*

 

 

 XHH ĐC*

 

 

HCLT+MT+CS VHVN

 

 

Học lại

 

 

ĐẠI HỌC 10

(QUẢN LÝ)

Pháp luật ĐC

Phapluat DH10QL
DH8 hocghep 
DH7 hocghep

 

Cơ sở VH VN

 

 

Kinh tế học ĐC

 

 

PP NCKH

 

 

Q.lý TT cho Mọi người

 

 

QL TT t.tích cao

 

 

Chuyên ngành 1( T.Anh)

 

 

Gym*

 

 

Bóng đá*

 

 

Học lại

 

 

ĐẠI HỌC 10

(HLTT)

T.lý học ĐC

 

 

T.lý học TDTT

 

 

N.ngữ cơ sở 3

 

 

Toán Thống kê

ToánTK 

 

B.lội

 

 

C.sâu HP3

 

 

Taekwondo

 

 

Tiếng Việt TH*

 

 

Học lại

 

 

ĐẠI HỌC 11

GDTC

Giải phẫu người

 

 

Lịch sử TDTT

 

 

Điền kinh

 

 

Thể dục

 

 

B.rổ

 

 

Cờ vua

 

 

ĐẠI HỌC 11

(QUẢN LÝ)

Những ng.lý CB..

 

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

 

 

Giải phẫu người

 

 

Khoa học quản lý

 

 

Điền kinh

 

 

Thể dục

 

 

ĐẠI HỌC 11

(HLTT)

Những ng.lý CB..

 

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

 

 

Giải phẫu người

 

 

Tin học ĐC

 

 

Điền kinh

 

 

TTChuyên ngành1

 

 

Lịch sử TDTT

 

 

CÁC KHÓA TRƯỚC