Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm tổng hợp các khóa chính quy- học kỳ i – năm học 2017 – 2018

 

KHÓA

MÔN THI

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

ĐẠI HỌC 8

(GDTC)

Thể thao TH

TTTH 

 TTTH 

Quản lý TDTT

QuanlyTDTT1
QuanlyTDTT2

QuanlyTDTT 

Võ thuật

Võ thuật1  
Võ thuật2
Võ thuật3

 

Chuyên sâu HP6

 

 

Đá cầu*

Đá cầu 

Đá cầu 

Cờ vua*

Cờvua 

 

Bắn súng*

Bansung

Bansung2 

Chuyên sâu

Bongban 
Theduc
  QV
 
 CLong
ĐIền kinh 
Bongđá
Bongchuyen

Bơi lội

Bongban 

Học lại

        ĐLCM
        NNCS1(ĐH7-8)
       Bóng chuyền (Đh789)

 

 Học ghép

 Môi trường

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 8

(QUẢN LÝ)

Kinh tế TDTT

Kinh tế TDTT 

Kinh tế TDTT 

Tổ chức TĐ TT

 Tổ chức TĐ TT

 

Tin học trong QL

Tinhoc 

 

B.bàn*

Bongban 

 

 B.ném*

Bóng ném 

 

Chuyên sâu

 

 

Học lại

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 8

(HLTT)

Đ.lối TDTT của ĐCS VN

Đườnglối 

 Đườnglối 

Sinh lý HL TDTT

Sinhly 

Sinhlý 

TT Chuyên ngành 5

Bongchuyen
Bongda

 

Học lại

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 9

(GDTC)

Tư tưởng HCM

HCM 

 

S.lý học TDTT

Sinhly 

Sinhly 

Lý luận & PP GDTC

Lyluan 

Lý luận & PP GDTC 

Công tác Đ.đội

 CTDD

Công tác Đ.đội 

Giao tiếp SP

GTSP 

 

B.đá

 Bongđa

 

C.sâu HP4

Bongban13
Bongban12 
Theduc
Điền kinh  
CLong
Bongchuyen
QV
Bongda
Vo
Bơi lội

 

Học lại

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 9

(QUẢN LÝ)

Tư tưởng HCM

HCM  

 

Quản lý HCNN

QuanlyHCNN 

 

K.hoạch hóa TDTT

K.hoạch hóa TDTT 

 

XHH TDTT

XHH 

 

Tâm lý học ĐC

TamlyDC 

 

Tâm lý học TDTT

TamlyTDTT 

 

Q.lý Báo chí & T. thông

 

 

Taekwondo

Taekwondo 
VO

 

Học lại

 

 

ĐẠI HỌC 9

(HLTT)

LL&PPHL T.thao2

LL&PPHL T.thao2 

LL&PPHL T.thao2  

Quản lý HCNN

QuanlyTDTT

 

PP NCKH

 

 

Bóng bàn

Bóng bàn 

Bóng bàn 

B.chuyền

Bongchuyen 

 

TT Chuyên ngành 5

 Bóng đá 
Bongchuyen

 

Dinh dưỡng trong TT

Dinh dưỡng 

 

Học lại

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC 10

(GDTC)

T.lý học ĐC

TamlyDC 

T.lý học ĐC 

T.lý học TDTT

TamlyTDTT 

T.lý học TDTT 

Toán T.kê

ToanTK 

ToanTK2 

N.ngữ cơ sở 3

Anhvan

Anhvan 

B.lội

Boiloi 

Bơi lội 

TCVĐ

 TCVĐ

 

C.sâu HP1

 Bóng đá
QUẦN VỢT 
C Long
Điền kinh
Bongchuyen
vo
Bơi lội

 

Sinh cơ*+ Đo lường*

sinhco 
Đo lường

 

XHH ĐC*

XHHDC 

 

HCLT+MT+CS VHVN

CS VHVN 
HCLT
MT

Môi trương và con người 

Học lại

Toán T.kê 
Anh văn CS3

 

ĐẠI HỌC 10

(QUẢN LÝ)

Pháp luật ĐC

Phapluat DH10QL
DH8 hocghep 
DH7 hocghep

 

Cơ sở VH VN

 Cơ sở VH VN

 

Kinh tế học ĐC

Kinh tế học ĐC 

 

PP NCKH

 

 

Q.lý TT cho Mọi người

QuanlyTDTT

 

QL TT t.tích cao

QL TT t.tích cao 

 

Anh văn 

Anhvan 

 

Gym*

 

 

Bóng đá*

 bongda

 

Học lại

 

 

ĐẠI HỌC 10

(HLTT)

T.lý học ĐC

TamlyDC 

 

T.lý học TDTT

 

 

N.ngữ cơ sở 3

Anhvan 

anhvan 

Toán Thống kê

ToánTK 

ToanTK2 

B.lội

B.lội 

Bơi lội 

C.sâu HP3

Bóngđá 
Caulong
Bongchuyen

 

Taekwondo

Taekwondo 
VO

 

Tiếng Việt TH*

Tiếng Việt TH 

 Tiếng Việt TH

Học lại

 Toán T.kê  
Tâm lý HĐC
Anh văn 2

 

ĐẠI HỌC 11

GDTC

Giải phẫu người

Giaiphau 

 

Lịch sử TDTT
Nhứng Nglý Cbản


Lịch sử TDTT
 NLCB

Lịch sử TDTT 

Điền kinh

Điền kinh 

 

Thể dục

Theduc 

Thể dục 

B.rổ

 

 

Cờ vua
Pháp luật

 
Cờ vua
Pháp luật

Pháp luật 

ĐẠI HỌC 11

(QUẢN LÝ)

Những ng.lý CB..

  NLCB

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

Ngoại.ngữ cơ sở1 

Ngoại.ngữ cơ sở1 

Giải phẫu người

Giaiphau 

 

Khoa học quản lý

Khoa học quản lý 

 

Điền kinh

 

 

khoa học quản lý

   

Thể dục

Thể dục 

Thể dục 

ĐẠI HỌC 11

(HLTT)

Những ng.lý CB..

 NLCB

 

Ngoại.ngữ cơ sở1

Ngoaingu 

Ngoại.ngữ cơ sở1 

Giải phẫu người

Giaiphau 

 

Tin học ĐC

Tinhoc 

Tin học ĐC  
hoc ghép

Điền kinh

 

 

TTChuyên ngành1

Bóng đá 

 

     

Lịch sử TDTT

 

 

CÁC KHÓA TRƯỚC

 

CSQV ĐH7 
ke_hoach_hoa_dh7_hoc_ghep
Toán thông kê 
Đo lường