Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB điều chỉnh tuần 20 (18-24/12/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12  năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 20 (từ ngày 18-24/12/2017)

 

Yêu cầu Sinh viên toàn trường đi chào cờ đầy đủ và đúng thời gian quy định. Sau lễ chào cờ BGH nhà trường sẽ triển khai một số vấn đề liên quan đến công tác đào tạo và học tập của sinh viên.

 

SV đã đăng ký tham gia học lớp bồi dưỡng Quản lý TT Olympic tập trung tại Hội trường số 2 vào lúc 7h45ngày 19/12/2017 để khai mạc (sau khai mạc là học)

 

KHóa ĐH8 ( GDTC

Chuyển giờ  sâu 8/17 BC tiết 1+2 thứ 6 sang học tiết 3+4 thứ 5 (từ tuần 18-20)

Chuyển giờ C.sâu TD 8/6 tiết 1+2 thứ 6 sang học tiết 3+4 thứ 2

1. Thi Thực hành Đá cầu;

    Lớp 8/5+6  thi tiết 1+2+3+4 thứ 6                 Lớp 8/7+8/8  thi tiết 1+2+3+4 thứ 3

    Lớp 8/9+8/10  thi tiết 1+2+3+4 thứ 4            Lớp 8/11  thi tiết 1+2+3+4 thứ 5

2. Thi Lý thuyết Đá Cầu Tiết 3+4 thứ 7

     Lớp 8/1-a101 ,       8/2+17-b102    8/3-a103,         8/4-c302,         8/5+6-b302,    8/7-a102,         8/8-c103,         8/9-c101,         8/10-a203,       8/11-a204,       8/12-b101,       8/13-b201,       8/14-b301,       8/15-a104,       8/16-c201,       8/18-c203,   8/19-c102,       8/20 -c202,      8/21-b202,       8/22-c301

3. Giờ phổ tu Võ chỉ có các lớp sau học: 8/14 học tiết 3+4 thứ 4

4. Thi thực hành Võ

Lớp 8/18 +8/16 thi tiết 1+2+3+4 thứ 5          Lớp 8/19 thi tiết 1+2+3+4 thứ 4

Lớp 8/20 thi tiết 1+2+3+4 thứ 3                     Lớp 8/21 thi tiết 1+2+3+4 thứ 6

Khóa ĐH8 (QLTT):Cắt giờ Bóng bàn, Bóng ném ( hoàn thành)

Thi  Tổ chức thi đấu TT tiết 1+2 thứ 7 -a101

Thi lý thuyết (môn tự chọn) Bóng bàn  5+6 thứ 7-c101

Thi lý thuyết ( môn tự chọn) Bóng ném tiết 5+6 thứ 7 - c102

Khóa ĐH8 (HLTT):

Thi Sinh lý HL TDTT tiết 1+2 thứ 7 : Lớp 8/24-c102; 8/25-c101

Khóa ĐH9 (GDTC) :

- Chuyển giờ C.sâu B.ném từ tiết 7+8 thứ 5 sang học tiết 3+4 thứ 5 (từ tuần 18-20)

- Chuyển  giờ  B.đá lớp 9/1 tiết 1+2 thứ 6 sang học tiết 7+8 thứ 6 (từ tuần 18-20)

  Thi Sinh lý học TDTT tiết 1+2 thứ 7:

            Lớp 9/1-a102              9/2-a103          9/3-a104          9/4-a203

            Lớp 9/5-b101              9/6-a204          9/7-b102          9/8-c201

Thi Lý luận tiết 5+6  thứ 7:

            Lớp 9/1-a102              9/2-a103          9/3-a104          9/4-a203

            Lớp 9/5-b101              9/6-a204          9/7-b102          9/8-c201

Khóa ĐH9 (Q.lý) :

            Thi XHH TDTT  tiết 1+2 thứ 7 phòng c103

            Thi Tâm Lý TDTT tiết  5+6 thứ 7 phòng c103

Khóa ĐH9 (HLTT) : Cắt giờ Bóng bàn, B.chuyền (hoàn thành)

 Thi NCKH Tiết 1+2 thứ 7-c203

Thi Thực hành Chuyên sâu  tiết 5+6+7+8 thứ 5

Thi lý thuyết C.sâu  tiết 5+6 thứ 7:  C.sâu BC-c203; C.sâu BĐ-c302

Khóa ĐH10 (GDTC): 

1.Chuyển giờ C.sâu 10/4 BĐá tiết 1+2 thứ 3 sang học tiết 7+8 thứ 3( từ tuần 18-20)

2. Thi Trò chơi vận động tiết  1+2 thứ 7:

Lớp 10/1-b202                        10/2-b301                    10/3-b203                    10/4-b302            Lớp 10/5-c201                                    10/6-c202       

3.Thi Tâm lý TDTT tiết 5+6 thứ 7:

Lớp 10/1-b202                        10/2-b301                    10/3-b203                    10/4-b302            Lớp 10/5-c201                                    10/6-c202     
 

Khóa ĐH10 (Q.lý) :    Thi NCKH Tiết 1+2 thứ 7-c303

Môn Quản lý TT thành tích cao lịch học như sau: tiết 3+4 thứ 2,3,4,6 phòng a104

Khóa ĐH10 (HLTT) : Cắt giờ Bơi lội, Võ  (hoàn thành)

 Thi Thực hành C.sâu tiết 5+6+7+8 thứ 6 ( Riêng C.sâu BL thi tiết 5+6)

 Thi Thực hành Bơi lội tiết 5+6 thứ 3

 Thi Thực hành Bơi lội tiết 1+2 thứ 7-c301

 Thi Tâm lý TDTT tiết 5+6 thứ 7 - c301

Khóa ĐH11 ( GDTC+QL+HL)

Thi Giải phẫu tiết 7+8 thứ 7

Lớp 11/1-a101                                    11/2-b101                    11/3-a102                    11/4-a103            Lớp 11/5-a104                                    11/6-b102                    11/7-c103                    11/8-c102

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO