Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB điều chỉnh tuần 4 và lịch thi lại lần 2 môn Bóng bàn và HP1 thể dục (trong học kỳ phụ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 8  năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 3 và Lịch thi lại lần 2 môn Thể dục HP1 và Bóng bàn trong học kỳ phụ (từ ngày 21-27/8/2017)

 

 

Khóa ĐH8:

Bổ sung thêm những sinh viên các lớp 8/2+8/3+8/20 đăng ký học môn Cờ vua vào tiết 5+6 thứ 3 và thứ 5. ( hủy lớp cờ vua lớp 8/5)

Bổ sung thêm những sinh viên các lớp 8/5+8/17+8/22 đăng ký học môn Bắn súng vào tiết 5+6 thứ 3 và thứ 5.

(áp dụng từ tuần 3-5)

 

II. Lịch thi lại lần 2 các học phần trong học kỳ phụ

 

1. Môn Bóng bàn thi tiết 7+8 thứ 6
        2. Thể dục HP1thi tiết 1+2 thứ 7

 

                                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO