Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
Điều chỉnh TKB tuần 4 (từ ngày 28/8-03/9/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG ĐÀO TẠO                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                                             Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 4 (từ ngày 28/8-03/9/2017)


Cắt giờ sáng thứ 5 (ngày 31/8/2017) để CBGV tham dự Hội nghị.

Khóa ĐH8:
Giờ Cờ vua học như sau:
- Lớp 8/1+8/2+8/3+8/6 học tiết 7+8 thứ 3 và thứ 5
- Lớp 8/14+19+20+22 học tiết 5+6 thứ 5 và thứ 5

Khóa ĐH8+9
- Chuyển phòng học giờ Tư tưởng HCM+ Đường lối từ phòng a103 sang học b102

Khóa ĐH 10
- Chuyển phòng học giờ Anh văn từ phòng a102 sang học phòng c101