Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 bổ sung nợ sách thư viện

- Yêu cầu thanh toán để được nhận bằng tốt nghiệp.

 - Thanh toán tại Trung tâm Thông tin Thư viện.

 1. Đỗ Tiến Linh-7/2
 2. Nguyễn Văn Vĩnh-7/4
 3. Nguyễn Văn Tưởng-7/4
 4. Alăng Vuốt-7/4
 5. Phạm Thanh Phát-7/4
 6. Nguyễn Thành Trung-7/4
 7. Nguyễn Tấn Vững-7/4
 8. Huỳnh Đức Hỏi-7/5
 9. Huỳnh Quốc Anh-7/6
 10. Lương Viết Hải-7/7
 11. Nguyễn Văn Hiên-7/7
 12. Đào Duy Hoàng-7/7
 13. Đỗ Công Minh-7/7
 14. Đinh Văn Minh-7/8
 15. Huỳnh Tấn Phương-7/8
 16. Phạm Khắc Quang-7/8
 17. Nguyễn Tấn Viển-7/9
 18. Nguyễn Văn Bằng-7/10
 19. Nguyễn Văn Hà-7/10
 20. Bríu Ka Men-7/14
 21. Võ Thành Chung-7/17
 22. Nguyễn Văn Thiệu-7/18
 23. Nguyễn Văn Thiện-7/18
 24. Lê Quang Hậu-7/19
 25. Trương Anh Tú-7/22
 26. Nguyễn Ngọc Nhân-7/17 (Đợt 2 còn nợ)
 27. Nguyễn Như Ý-7/20 (Đợt 2 còn nợ)

 

Ngày 12/1/2018
Người thống kê
D.H.T.Thắm