Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
THÔNG BÁO “Về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018”

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
     
   
 

 

 

                                                                                                                                        Đà Nẵng, ngày  19  tháng 01  năm 2018

THÔNG BÁO
“Về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018”

           - Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2017 - 2018.

           - Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học phần trong học kỳ II năm học 2017 - 2018.

           Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa được biết:

1. Đối với sinh viên các khóa Đại học 9, Đại học 10 và Đại học 11:

          - Hiện nay Phòng Đào tạo đã tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký học phần và học phí của học kỳ II năm học 2017 - 2018 trên Website của nhà trường.

          - Thời gian để sinh viên đăng ký thêm hoặc rút bớt học phần (nếu có) so với danh sách đã đăng ký: Từ ngày 22/01/2018 đến hết ngày 26/01/2018, sinh viên liên hệ tại Phòng Đào tạo để điều chỉnh.

2. Đối với sinh viên khóa Đại học 8:

           Sinh viên theo dõi danh sách đăng ký các học phần trênWebsite của nhà trường, mức thu học phí là 4.350.000đ/sinh viên/học kỳ.

3. Thời gian để sinh viên các khóa hoàn thành việc đóng học phí:
          Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 05/3/2018. Sau thời gian trên nếu sinh viên không hoàn thành việc đóng học phí phòng Đào tạo sẽ gạch tên ra khỏi danh sách biên chế lớp tín chỉ.

          Hội đồng cố vấn và CVHT đôn đốc nhắc nhở sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo.

                                                                                                                                                        KT.Trưởng Phòng Đào tạo

                                                                                                                                                               Phó trưởng phòng

 

 

                                                                                                                                                                 Lê Thị Kim Loan

 

Danh sách sinh viên các khóa:
  - Đại học   8: Download
  - Đại học   9: Download
  - Đại học 10: Download
  - Đại học 11: Download