Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2016-2017 khoa Quản lý thể thao các khóa đại học 8-9-10


- Khóa Đại học 8: 

           + Điểm lần 1: XEM
           + Điểm lần 2: Xem
           + Học kỳ hè: Xem
- Khóa Đại học 9: 
           + Điểm lần 1: XEM
           + Điểm lần 2: Xem
- Khóa Đại học 10: 
           + Điểm lần 1: XEM
           + Điểm lần 2: Xem