Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB điều chỉnh tuần 6 (11-17/9/2017)

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG ĐÀO TẠO                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 9  năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh TKB tuần 6 (từ ngày 11-17/9/2017)

 

 

Khóa ĐH9HL:

Thay thế môn Doping trong thể thao bằng môn Dinh dưỡng trong thể thao và chuyển sang học tiết 7+8 thứ 3 phòng c103 (từ tuần 6 -8)

Khóa ĐH 10 Q.lý:

Bổ sung môn PPGD&TH Gym, học vào tiết 7+8 thứ 2 và thứ 5 (từ tuần 6 -8)

Khóa ĐH 10 GDTC:

 Lớp 10/3+10/4 bổ sung môn hành chính và lưu trữ tiết 3+4 thứ 3 phòng c101 (từ tuần 6 -8)

 KHóa ĐH 10 HLTT:

 - Cắt giờ Bóng ném tiết 3+4 thứ 6 (hủy lớp)

- Chuyển giờ A.văn tiết 7+8 thứ 3 sang học tiết 5+6 thứ 6 phòng a102

 

                                                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO