Bài viết Tin tức hoạt động Mỗi tuần 01 cuốn sách
Fetschrift - Kỷ yếu Đại học HUMBOLDT 200 năm (1810- 2010) kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

                                                  Chủ biên: Ngô Bảo Châu - Pierre Darriulat
                                                                   Cao Huy Thuần - Hoàng Tụy
                                                                   Nguyễn Xuân Xanh - Phạm Xuân Yêm
                                                                   Nhà xuất bản tri thức

        Năm 2010 kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục đại học: Đại học Humboldt tròn 200 năm tuổi 1810-2010, một số người Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm đến giáo dục đại học đã bàn bạc và kêu gọi các nhà khoa học, nghiên cứu Việt Nam cùng làm số kỷ yếu Humboldt 200 năm. Đại học là chìa khóa của sự chấn hưng quốc gia, của công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của quốc gia. Nhưng đại học Việt Nam chưa được trao sứ mệnh thiêng liêng này. Không những thế giáo dục và khoa học của ta không chỉ tụt hậu mà đi lạc ra ngoài con đường chung của thế giới và đó là nguồn gốc mọi vấp váp khó khăn khi hội nhập nếu không kịp chấn chỉnh. Trên hầu hết các diễn đàn khoa học thế giới Việt Nam đang thua thiệt và đang tiếp tục chậm trễ. Nền đại học Việt Nam hiện nay đang bị xem xuống cấp so với khu vực một cách bất bình thường và khó hiểu.

        Qua kỷ yếu này chúng ta muốn đi tìm lại nguồn gốc lịch sử của đại học thế giới và đặc biệt là của Đại học Humboldt, các nguyên lý của đại học này, sự ra đời và khung cảnh lịch sử hết sức ý nghĩa của nó, để hiểu nhiều hơn sức mạnh và nguồn cảm hứng của nó có thể truyền đi xa, về ảnh hưởng lớn lao của nó lên đại học thế giới đặc biệt lên đại học hoa kỳ và về hệ thống đại học hàng đầu này, tìm hiểu sứ mệnh và đóng góp xã hội của đại học, cũng như sẽ đề cập một số khó khăn của nền đại học thế giới hiện nay và nhìn lại đại học Việt Nam. Với một thời gian rất hạn chế không thể xây dựng đại học hiện đại, nếu không có ý thức sâu sắc về vai trò lịch sử, và ý niệm về hình dáng của nó.

       Kỷ yếu được đông đảo nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia như: Ngô Bảo Châu, Cao Huy Thuần, piereDariulat, Hoàng Tụy, Bùi Văn Nam Sơn .v.v.v.

       Hy vọng số kỷ yếu này sẽ vẽ lại được phần nào rất khiêm tốn bức tranh đại học thế giới, bắt đầu từ thời Trung cổ là khởi điểm và phát triển đến nay, với những sứ mệnh đặc biệt và triết lý của nó. Đại học là một trong ít các định chế tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại không những không tàn lụi đi mà ngày càng phát triển.  Cuốn sách này hiện có tại phòng đọc mở Trung tâm Thông tin – Thư viện.

                                                                                                                                            Người giới thiệu: Vũ Thị Quế