Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
TKB tuần 7 (từ ngày 18-24/9/2017) khóa Đại học 11 và Kế hoạch học Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018

- TKB tuần 7 (từ ngày 18-24/9/2017) khóa Đại học 11: XEM
- Kế hoạch học Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018: XEM