Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Thông báo tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên các khóa

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                PHÒNG ĐÀO TẠO                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                       Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

                                                      THÔNG BÁO

                              Về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên các khóa

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên các khóa đăng ký học kỳ phụ trong  năm học 2017 - 2018 như sau:

Thời gian nộp đơn: từ ngày 09/4/2018 đến hết ngày 13/4/2018 (thứ 6).

Thời gian đóng lệ phí: từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018.

Thời gian học: từ ngày từ 23/4/2018 trở đi.

Lich học sẽ có thông báo cụ thể trên thời khóa biểu của nhà trường.

          Lưu ý: sinh viên nộp đơn theo mẫu đính kèm tại phòng Đào tạo, lệ phí nộp tại Phòng Tài vụ.

                                                                                          PT. PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                                               

      

                                                                                                Lê Thị Kim Loan

Mẩu đơn: Download