Bài viết Khảo thí & ĐBCLGD Kiểm định chất lượng giáo dục
chương trình tập huấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục                             ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC


                          CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
                       ĐÁP ỨNG BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Thời gian: ngày 13 tháng 4 năm 2018
Địa điểm: Phòng chuyên đề - Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8g00 – 8g15

Khai mạc chương trình tập huấn

Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

8g15 – 9g00

Tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục và tiếp cận PDCA trong đảm bảo chất lượng

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao

900 – 10g00

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao

10g00 – 10g15

Giải lao

 

10g15 – 10g45

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT (tt)

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao

10g45 – 12g00

Hướng dẫn phân tích nội hàm tiêu chí

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao

12g00 – 13g30

Nghỉ trưa

13g30 – 14g00

Học viên thực hành phân tích nội hàm tiêu chí (theo nhóm) – Giảng viên nhận xét, góp ý

Học viên khóa tập huấn

14g00 – 15g00

Học viên báo cáo kết quả thực hành phân tích nội hàm tiêu chí (theo nhóm) – Giảng viên nhận xét, góp ý

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao

Học viên khóa tập huấn

15g00 – 15g15

Giải lao

15g15 – 16g15

Hướng dẫn lập danh mục minh chứng và kỹ thuật thu thập, xử lý minh chứng

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao

16g15 – 17g15

Học viên báo cáo kết lập danh mục minh chứng theo tiêu chí (theo nhóm) – Giảng viên nhận xét, góp ý

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao

Học viên khóa tập huấn

17g15 – 17g30

Thảo luận

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao

Học viên khóa tập huấn