Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
lịch ôn thi cấp chứng chỉ cntt cơ bản
CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

ÔN TẬP NỘI DUNG THỰC HÀNH  (Thời gian làm bài: 90 phút)

PHẦN

NỘI DUNG

ĐIỂM

Microsoft

WORD

1. Định dạng Font chữ (Font, Font  style, Font  Size)

2. Định dạng đoạn dòng (Paragraph)

3. Dấu và số đầu đoạn (Bullets and Numbeing)

4. Định dạng văn bản cột (Columns)

5. Tạo khung và nền (Border and Shading)

6. Chữ cái lớn đầu dòng (DropCap)

7. Ký tự đặc biệt (Symbol)

8. Chữ nghệ thuật (WordArt)

9. Hình ảnh (Picture)

10. Hình vẽ (Shapes)

11. Hộp viết văn bản (Text Box)

12. Biểu bảng (Table)

3,5 điểm

Microsoft

EXCEL

1. Hàm xử lý kiểu số: Abs, Int, Mod, Round, Sqrt

2. Hàm xử lý kiểu chuỗi: Left, Right, Mid, Value

3. Hàm xử lý kiểu logic: If, Not, And, Or

4. Hàm thống kê: Sum, Average, Max, Min, Rank, Count, Countif,  Sumif

5. Hàm xử lý kiểu ngày giờ:  Day, Month, Year, Weekday

6. Hàm tìm kiếm: Match, Vlookup, Hlookup, Index

4,5 điểm

Microsoft

P.POINT

1. Xây dựng nội dung cho Slide (4 Silde nội dung theo mẫu)

2. Chọn mẫu thiết kế (Design)

3. Thay đổi nền cho Slide (Background styles)

4. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên Silde  (Animations)

5. Tạo bước chuyển tiếp trang (Transitions)

6. Thuộc tính lặp lại phiên trình diễn ( Loop continuously until ‘Esc’)

7. Trình chiếu

2,0 điểm

( GV: Phan Thị Ngà  0905.855.496; Nguyễn Thị Hải Vy 0996.997.363)

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

CẤU TRÚC ĐỀ THI LÝ THUYẾT (TRẮC NGHIỆM TRÊN PHẦN MỀM MÁY TÍNH)

40 Câu, thời gian làm bài: 30 phút

Mô đun

Số lượng câu hỏi

1.IU01-Hiểu biết CNTT cơ bản

4

2.IU02-Sử dụng máy tính cơ bản

4

3.IU03-Xử lý văn bản cơ bản (Word)

10

4.IU04-Xử lý bảng tính cơ bản (Excel)

10

5.IU05-Sử dụng trính chiếu cơ bản (P.Point)

7

6.IU06-Sử dụng Internet cơ bản

5

Tổng

40 câu =10 điểm

 

Theo Thông tư: 03/2014/TT-BTTTT